☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gmina Świeszyno

 

Ogłoszenie nr 40486 - 2017 z dnia 2017-03-09 r.

Świeszyno: „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gmina Świeszyno”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno, krajowy numer identyfikacyjny 330920707, ul. Świeszyno  71, 76-024   Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 31 60 120, e-mail e.jacewicz@swieszyno.pl, faks 94 31 61 491.
Adres strony internetowej (URL): http://ug.swieszyno.ibip.pl
Adres profilu nabywcy: http://ug.swieszyno.ibip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
ug.swieszyno.ibip.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
ug.swieszyno.ibip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy w Świeszynie, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gmina Świeszyno”.
Numer referencyjny: RIG.271.31.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gmina Świeszyno. Miejsce realizacji Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej w m. Konikowo umownie nazwanej etap I (z elementami etapu II) i etap III na działkach o numerach ewidencyjnych: 7, 8/3, 8/9, 8/15, 8/29, 15/5, 16/2, 20, 21/1, 23/6, 85/36, 91/16, 91/45, 91/46, 91/47, 92/7, 93/4, 94/2, 95/3, 95/4, 107/1, 107/2, 108/1, 112/7, 113/1, 113/2, 118/2, 118/5, 118/9 obr. Konikowo Zakres robót obejmuje: W ramach prac przewidziano następujące elementy: branża drogowa- etap I (z elementami etapu II) i etap III (w tym roboty pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników, oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem stałe organizacji ruchu, wycinka drzew), przebudowę i budowę oświetlenia drogowego, budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oraz roboty naprawczo – regulacyjne. W obecnej chwili drogi planowane do przebudowy mają nawierzchnie nieulepszoną (gruntową) drogi oświetlone częściowo, słupy stalowe, oprawy typu parkowego typ oprawy OPA-1, klosz Auris i typ oprawy ZFD 236. Kanalizacja deszczowe nie istnieje. Parametry techniczne Branża drogowa: Etap I: 1) Odcinek A-B a. Kategoria obciążenia ruchem: KR3 b. Klasa drogi (ilość jezdni/pasów ruchu): L (lokalna) 1/2 c. Szerokość: 5,0 m (2x2,5 m) + obustronne pobocze 0,75 m 2) Odcinek C-D a. Kategoria obciążenia ruchem: KR3 b. Klasa drogi (ilość jezdni/pasów ruchu): L (lokalna) 1/2 c. Szerokość: 5,0 m (2x2,5 m) + chodnik jednostronny 2,0 m + pobocze jednostronne 0,75 m 3) Odcinek E-F a. Kategoria obciążenia ruchem: KR3 b. Klasa drogi (ilość jezdni/pasów ruchu): L (lokalna) 1/1 c. Szerokość: 3,0 m (1x3,0 m) + obustronne pobocze 0,75 m Elementy etapu II: 1) Odcinek C’-D’ a. Kategoria obciążenia ruchem: KR3 b. Klasa drogi (ilość jezdni/pasów ruchu): L (lokalna) 1/2 c. Szerokość: 5,0 m (2x2,5 m) + chodnik jednostronny 2,0 m + pobocze jednostronne 0,75 m Etap III: 1) Odcinek A”-B” a. Kategoria obciążenia ruchem: KR3 b. Klasa drogi (ilość jezdni/pasów ruchu): L (lokalna) 1/2 oraz 1/1 c. Szerokość: 5,0 m (2x2,5 m) + obustronne pobocze 0,75 m oraz 3,0 m (1x3,0 m) + obustronne pobocze 0,75 m 2) Odcinek C”-D” a. Kategoria obciążenia ruchem: KR3 b. Klasa drogi (ilość jezdni/pasów ruchu): L (lokalna) 1/2 c. Szerokość: 5,0 m (2x2,5 m) + obustronne pobocze 0,75 m 3) Odcinek E’’-F’’ a. Kategoria obciążenia ruchem: KR3 b. Klasa drogi (ilość jezdni/pasów ruchu): L (lokalna) 1/2 c. Szerokość: 5,0 m (2x2,5 m) + obustronne pobocze 0,75 m 4) Odcinek G”-H” a. Kategoria obciążenia ruchem: KR3 b. Klasa drogi (ilość jezdni/pasów ruchu): L (lokalna) 1/2 c. Szerokość: 5,0 m (2x2,5 m) + obustronne pobocze 0,75 m Konstrukcja nawierzchni: a) jezdni: - Warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8 cm; - Warstwa wiążąca – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm - Podbudowa – kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. do Is=1,03 gr. 25 cm - Stabilizacja Rm=2,5MPa gr. 25 cm (warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wykonywanego na miejscu lub dostarczanego z węzła betoniarskiego – wartość E2≥100MPa). Zamawiający nie dopuszcza opcjonalnie nasypu piasku lub pospółki stabilizowanej mechanicznie Is=0,98 gr. co najmniej 30 cm. - Podłoże istniejące, po usunięciu warstw wierzchniej. b) chodniki: - Warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8 cm; - Warstwa wiążąca – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm - Podbudowa – kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. do Is=1,0 gr. 15 cm - Podłoże istniejące, po usunięciu warstw wierzchniej. c) Oporniki: Całość nawierzchni będzie ograniczona krawężnikami ulicznymi 15x30 ustawionymi na ławie betonowej C16/20 o wymiarach 10x35 cm z oporem 15x20 cm. Chodniki os strony zieleńców będą wygrodzone obrzeżem betonowym 30x8 ustawionym na ławie betonowe C16/20. W miejscach połączenia nawierzchni i wjazdów do posesji zastosować zastosowane krawężniki najazdowe. Branża sanitarna: Należy wykonać kanalizację deszczową na potrzeby odwodnienia przebudowywanych dróg gminnych w Konikowie. Wody opadowe zebrane w kolektorze należy oprowadzić do rowu na terenie działki 118/9. Przed wprowadzeniem wód do rowu wody deszczowe oczyścić w separatorze zlokalizowanym na terenie działki 118/2. Kanalizację deszczową wykonać z rur i kształtek litych SDR34 SN8 PVC-U w zakresie średnic 160x4,7÷500x14,6. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej: studnie betonowe ø1000 i studnie PVCø425 oraz wpusty uliczne dn500. Do podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z drogi wykonać betonowy separator koalescencyjny zintegrowanym osadnikiem i 10-krotnym wewnętrznym by-passem oraz wykonać wylot. Branża elektryczna: Należy wykonać przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego i wybudować nowe oświetlenie drogowe. Linia kablowa oświetleniowa YAKXs 4x25mm2 wraz z bednarką uziemiającą 25x4, słupy stalowe ocynkowane 5m z oprawami oświetleniowymi. W ramach przebudowy należy przestawić część istniejących słupów oświetleniowych kolidujących z projektowaną drogą oraz dokonać regulacji wysokości istniejących słupów oświetleniowych. Dodatkowo należy wykonać w etapie III kabel oświetleniowy w działce nr 93/4 (przy zjeździe na drogę powiatową) o długości L=92moraz dwa słupy i dwie oprawy oświetleniowe - zakres objęty odrębnym pozwoleniem na budowę – decyzja nr AB/483/2014 z dnia 11.06.2014r. Zestawienie ilościowe: ETAP I z elementami etapu II: 1. Nawierzchnie z kostki typu polbruk: jezdnia – 9 443,0m2 zjazdy – 654,0m2 chodnik – 1348,00m2 Łącznie: 11 445,00m2 2. Kanalizacja deszczowa: a) DN500 PVC – 14,65m b) DN315 PVC – 1162,57m (833,36m+329,21m) c) DN250 PVC – 76,95m d) DN200 PVC – 223,55m (214,10+9,45m) e) DN160 PVC – 113,56m (90,46m+23,10m) 3. Oświetlenie drogowe: a) słup oświetleniowy h=5m bez wysięgnika montowany na fundamencie z pojedynczą oprawa typu parkowego – 40kpl. +28kpl. b) przestawienie części istniejących słupów i regulacja wysokości względem projektowanej drogi c) linia kablowa oświetleniowa YAKXs 4x25mm2 wraz z bednarką uziemiającą 25x4, l=1605m + l=1191m ETAP III: 1. Nawierzchnie z kostki typu polbruk: jezdnia – 5 554,80m2 zjazdy – 224,00m2 chodnik – 25,20m2 Łącznie: 5804,00m2 2. Kanalizacja deszczowa: a) DN315 PVC – 248,96m (243,27m+5,69m) b) DN250 PVC – 255,94m c) DN200 PVC – 276,25m d) DN160 PVC – 73,32m 3. Oświetlenie drogowe: a) regulacja wysokości istniejących słupów oświetleniowych h=5m bez wysięgnika montowanych na fundamencie z pojedynczą oprawa względem projektowanej drogi – 21 kpl. c) zabezpieczenie istniejącej linii kablowej oświetleniowej YAKXs 4x25mm2 poprzez zakładanie rur ochronnych d) linia kablowa oświetleniowa YAKXs 4x25mm2 , L=92m e) słup stalowy ocynkowany na fundamencie 5m z oprawą 70W- 1 szt. f) słup stalowy ocynkowany na fundamencie 7m z oprawą SGP340/70- 1 szt. Wymagania dodatkowe: Ponadto ramach zadania należy: 1. Wykonać tablice pamiątkowe – 3 szt. zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego 2. Wierzchnią warstwę istniejącej nawierzchni drogowej ok. 20cm należy przewieźć na plac Zamawiającego w Niekłonicach, Konikowie i Świeszynie – odległość od placu budowy ok. 4 km 3. Zamawiający wymaga rozpoczęcia robót budowlanych w ciągu 2 tygodni od daty przekazania placu budowy. 4. Do zadań Zamawiającego należy utrzymywanie dróg gruntowych dojazdowych do posesji w obrębie placu budowy oraz wyznaczonych jako objazd w stanie przejezdnym dla samochodów osobowych oraz naprawy tych dróg. 5. Wyznaczone drogi objazdowe po wykonanych robotach budowlanych Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do stanu pierwotnego 6. Po przekazaniu placu budowy Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wykonania przyłączy wod.-kan, energetycznych i gazowych firmom i osób prywatnych, które wystąpią z wnioskiem do Gminy Świeszyno o zajęcie pasa drogowego. Gmina Świeszyno powiadomi o każdym takim przypadku Wykonawcę. 7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uwzględnieniu dróg objazdowych. 8. Do zadań wykonawcy należy wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 9. Przeprowadzenie wycinki drzew (42 szt.) wraz z karczowaniem pni na trasie budowy leży po stronie Wykonawcy. Gmina Świeszyno jest w trakcie uzyskiwania decyzji pozwolenia na wycinkę drzew. Po uzyskaniu decyzji zostanie ona przekazana Wykonawcy. Koszty wycinki drzew zostaną zbilansowane poprzez zbycie materiału drzewnego przez Wykonawcę. 10. Wykonawca jest zobowiązany do: umieszczenia na palcu budowy kontenera biurowego, kontenera socjalnego oraz sanitariatów dla pracowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, w skład której wchodzą: - projekt budowlany, - projekt wykonawczy, - przedmiar robót , - STWiORB, - projekt stałej organizacji ruchu - decyzja pozwolenia na budowę -zakres do wykonania: kabel energetyczny i dwa słupy z oprawami na dz. nr 93/4 - objęty odrębnym pozwoleniem na budowę

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45233120-6, 45230000-8, 45316110-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy w wysokości do 30% zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/10/2017


II.9) Informacje dodatkowe: Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 złotych Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać: a)że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: - 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie/remoncie drogi o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK o powierzchni min.5 000m2 lub długości min.1 km - 1 roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub kanalizacji deszczowej o długości min. 2 km. b) dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia publicznego: Funkcja/Uprawnienia Doświadczenie Kierownik budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Doświadczenie-co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku kierownika budowy, liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w tym na co najmniej jednej zakończonej inwestycji z zakresu budowy lub przebudowy/remontu drogi o nawierzchni z kostki betonowej Kierownik robót sanitarnych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Doświadczenie-co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, na stanowisku kierownika budowy/robót, liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych Kierownik robót elektrycznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Doświadczenie-co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, na stanowisku kierownika budowy/robót, liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art 24 ust 1 pkt 13 ,14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej dokumenty wymienione w pkt od 1 – 4 muszą być złożone oddzielnie dla każdego ze wspólników oraz dla spółki cywilnej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)zdolności technicznej lub zawodowej potwierdzonej: a) wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: - 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie/remoncie drogi o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK o powierzchni min.5 000m2 lub długości min. 1 km - 1 roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub kanalizacji deszczowej o długości min. 2 km. –wykaz wykonanych robót sporządzony na/wg załącznika Nr 7 do SIWZ b) dysponowaniem osobami wyznaczonych do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 1 ppkt.1.3. lit. b) rozdz. II SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – sporządzony na/wg załącznika Nr 8 do SIWZ 2)sytuacji finansowej lub ekonomicznej: w tym celu Wykonawca przedstawi opłaconą polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 złotych, a w przypadku jej braku Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c USTAWY potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Informacja o podwykonawcach, pełnomocnictwo, zobowiązanie podmiotu/osoby udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

gwarancja

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana nieistotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy może nastąpić wyłącznie za zgodą obustronną wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach: a) gdy nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; b) gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie jest możliwe dochowanie umownego terminu wykonania umowy z powodu nadzwyczajnych warunków atmosferycznych związanych z wystąpieniem: ba) klęski żywiołowej, bb) wystąpieniem nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim potwierdzonych w dzienniku budowy przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego; c) gdy na skutek konieczności wykonania innych zamówień lub robót, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia nie jest możliwe dochowanie umownego terminu wykonania zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; d) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; e) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany sposobu spełnienia świadczenia, zmiany parametrów realizowanego zamówienia,zmian technologicznych, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; f) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; g) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, h) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi – zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej;siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy; i) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: ja) wprowadzały warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; jb) modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. 3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 5, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 6. Dopuszczalną łączną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w uwzględnieniem zmian umowy nie może przekroczyć 120 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego tą umową.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/03/2017, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 2-9

Wzór umowy - Załącznik nr 10

Dokumentacja projektowa załącznik nr 1, w skład której wchodzą:

-projekt budowlany

-projekt wykonawczy branża drogowa

-projekt wykonawczy branża sanitarna

-projekt wykonawczy branża elektryczna cz.I

-projekt wykonawczy branża elektryczna cz.II

-projekt wykonawczy branża elektryczna cz.III

-STWiORB

-projekt stałej organizacji ruchu

-decyzja pozwolenia na budowę

-zakres do wykonania: kabel energetyczny i dwa słupy wraz z oprawami w dz. nr 94/4- odrębne pozwolenie na budowę

-uzgodnienia

Mapa z podziałem na etapy - br. drogowa i elektryczna

Mapa z podziałem na etapy - kanalizacja deszczowa

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-03-09 15:12:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-03-09 15:39:06)

 
 
liczba odwiedzin: 3969241

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X