☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Czwartek 29.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

O dostępie do informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świeszynie udostępniana jest na wniosek.


Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

- udostępnianie informacji następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku;

-jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku);

- udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej
z wnioskiem;

- jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania następuje
w drodze decyzji administracyjnej. Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w trybie określonym w tej decyzji. 

 

Oprócz odmowy udostępnienia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Urząd Gminy w Świeszynie może udzielić odpowiedzi w formie pisma z wyjaśnieniem, że:

- żądana informacja nie jest informacją publiczną;

- Urząd nie dysponuje żądaną informacją;

- istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.

 

            Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej wystąpią dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, zostanie  pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

            W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony  o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.


Jak dostarczyć wniosek:

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można:   

- przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Świeszynie, Świeszyno nr 71,

  76-024 Świeszyno;

- złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta;

- przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@swieszyno.pl;

- skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy w Świeszynie na platformie ePUAP, adres skrytki: /2at1yc55oe/skrytka na formularzu do wysyłania pism przez ePUAP:  "skargi, wnioski, zapytania do urzędu".

 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania  tutaj.

 


 
 
liczba odwiedzin: 3714863

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X