☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo - Niekłonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kurozwęczu.

Ogłoszenie nr 561123-N-2017 z dnia 2017-07-31 r.

Gmina Świeszyno: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłam Giezkowo-Niekłonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kurozwęczu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłam Giezkowo-Niekłonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kurozwęczu” dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno, krajowy numer identyfikacyjny 330920707, ul. Świeszyno  71 , 76-024   Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 31 60 120, , e-mail e.jacewicz@swieszyno.pl, , faks 94 31 61 491.
Adres strony internetowej (URL): http://ug.swieszyno.ibip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
ug.swieszyno.ibip.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
ug.swieszyno.ibip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy w Świeszynie, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłam Giezkowo-Niekłonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kurozwęczu”
Numer referencyjny: RIG.271.108.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Nazwa nadana zamówieniu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłam Giezkowo-Niekłonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kurozwęczu” 3.2. Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni 3.3. Zakres zamówienia: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na każdą z następujących części zamówienia oddzielnie lub łącznie na wszystkie: Część 1 : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłam Giezkowo-Niekłonice” Część 2 : „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz” Nr sprawy RIG.271.108.2017 3.4. Miejsce realizacji: Część1 : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłam Giezkowo-Niekłonice obejmuje działki: obręb Giezkowo: 6/7, 23, 5/6, 5/4, 11/1, 8/18, 9/18, 9/17 obręb Niekłonice: 33, 15/1, 17 Część 2: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz obejmuje działki: obręb Kurozwęcz: 1/1, 2, 3/1, 3/4, 4/1, 4/2, 5/4, 6/5, 7, 8/1, 11/3, 31/3, 33/2, 34, 35, 36, 51, 52/4, 52/5, 52/15, 52/16, 52/18, 52/22, 52/23, 52/24, 52/26, 52/30, 52/31, 52/34, 52/35, 52/38, 52/55, 52/58, 53 i 166 obr. Zegrze Pomorskie 3.5. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłam Giezkowo-Niekłonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kurozwęczu” Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłam Giezkowo-Niekłonice Zakres robót obejmuje wykonanie rurociągu tłocznego Giezkowo-Niekłonice wraz z przepompownią ścieków w Giezkowie, kanalizację grawitacyjną - podłączenie dwóch budynków do zbiorczej kanalizacji (3 przyłącza) oraz wykonanie kanalizacji grawitacyjnej od bloków (istniejącą kanalizacji grawitacyjna w tym miejscu jest w bardzo złym stanie technicznym). Rurociąg tłoczny Giezkowo –Niekłonice został zaprojektowany wzdłuż drogi powiatowej i Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego i ująć w kosztach zajęcie pasa drogowego. Zestawienie długości i materiałów: 1. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej f160 PVC SN8 głównej – L= 181,0mb 2. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej f200 PVC SN8 głównej – L=214,5 mb 3. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej f160 PVC SN8 przyłącza kanalizacyjne – L=87,5mb 4. sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej fz90 PE SDR17– L=3925,0mb Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej L=4408,0mb Zestawienie ilości studni sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 1. studnia bet.f1000mm – 6 szt. 2. studnia bet.f1200mm – 3 szt. 3. studnie PVC f400mm siec główna – 13 szt. 4. studnie PVC f400mm przyłącza – 5 szt. 5. studnia rozprężna f625mm – 1 szt. 6. kolumny odpowietrzająco-napowietrzające – 5 szt. 7. kolumny płucząco-spustowe – 3 szt. Przepompownia ścieków PI Giezkowo Przepompownię wykonać na bazie zbiornika z polimerobetonu, średnica 1500mm wraz z zasileniem energetycznym, utwardzeniem terenu i instalacją do dawkowania reagenta. UWAGA: Ze względu na fakt, że dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Giezkowo oraz przesył Giezkowo-Niekłonice wykonywana była przed przebudową drogi powiatowej Koszalin-Dunowo Wykonawca robót musi uwzględnić dokonanie zmian trasy rurociągu tłocznego i kanalizacji grawitacyjnej tak aby w miarę możliwości nie niszczyć nowej nawierzchni asfaltowej oraz nowo wybudowanych chodników z kostki typu polbruk. Ponadto przy inwestycji przebudowy dróg powiatowych część drzew z pasa drogowego zostało wyciętych a pierwotnie projektowany rurociąg tłoczny omijał te drzewa. W tych miejscach należy wykonać rurociąg z pominięciem załamań. Na odcinku kanalizacji grawitacyjnej od S3 do S9 o długości 132mb w związku z wykonaniem chodnika z kostki typu polbruk przez Powiatowy Zarządem Dróg w Koszalinie z siedzibą w Manowie należy przewidzieć wykonanie kanalizacji metodą bezwykopową bądź dokonać przeprojektowania kanalizacji. Zmianę trasy sieci kanalizacyjnej dokonać w uzgodnieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Koszalinie z siedzibą w Manowie. Dodatkowo należy wycenić i ująć w kosztach konieczność wykonania rurociągu tłocznego metodą bezwykopową (przewiert sterowany) w ilości ok. 50m pod. zjazdami asfaltowymi drogi powiatowej oraz na odcinku od pkt. 50 do pkt 52 i od pkt 52 do granicy z działką nr 11/57 (droga gruntowa) – w ilości ok. 280mb. Część 2: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz Zakres robót obejmuje przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz wraz z przyłączami. Sieć wodociągową wykonać z rur ciśnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10, øz90x5,4mm. Odcinki wykonywane przewiertami sterowanymi wykonać z rur PE HD 100-RC o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz odporność na korozję naprężeniową (dwuwarstwowe PE/PE). Przyłącza wodociągowe wykonać z rur ciśnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10, øz32x2,0mm. Zestawienie długości i materiałów: 1. Sieć wodociągowa: - rurociągi øz90PE – L=1651,6m - rurociągi øz32PE – L=65,0m - zasuwy DN80 – 3 szt. - hydranty nadziemne DN80 – 4 szt. 2. Przyłącza wodociągowe - - rurociągi øz32PE – L=445,0m - nawiertki z zasuwami 90/32 – 24 szt. Trasa sieci wodociągowej częściowo przebiega w pasie drogi wojewódzkiej i Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego i ująć w kosztach zajęcie pasa drogowego. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany przedmiotu umowy w zakresie przyłączy wodociągowych w przypadku rezygnacji właściciela nieruchomości z wykonania przyłącza na posesji. 3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – nr 10 dla części 1 , nr 11 dla części 2. 3.7. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w dokumentacjach projektowych załączonych do niniejszego postępowania UWAGA: Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla ww. robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. Jakiekolwiek nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projektach Budowlanych i Wykonawczych powinny być uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako określenie marki zastosowanej w projekcie. Każdy zapis, w którym podana jest konkretna marka należy traktować jako wymóg zastosowania urządzenia zaprojektowanego lub równoważnego zaprojektowanemu, tzn. spełniającego co najmniej podane parametry techniczne i jakościowe (opisane w specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym). Dopuszcza się inne urządzenia niż przedstawione w specyfikacji lub projekcie pod warunkiem przedstawienia na etapie oferty szczegółowego wykazu proponowanych urządzeń wraz z ich parametrami. Ponadto przedstawione w ofercie urządzenia muszą wykazać się parametrami i jakością co najmniej takimi samymi lub lepszymi jak przedstawione w specyfikacji oraz na etapie wykonawstwa musza uzyskać akceptację inspektora nadzoru. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednio: dokumenty opisujące parametry techniczne (karty katalogowe), wymagane prawem certyfikaty, inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz sporządzić tabelę równoważności (pod rygorem odrzucenia oferty). Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w Specyfikacjach Technicznych powinny być traktowane jako: ,,Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w którym są dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa polskiego. 3.8 Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. 3.9 Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wypełnić wykaz części powierzonych podwykonawcy – załącznik nr 8 niniejszej SIWZ. 3.10 Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami i decyzjami, wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót i sztuką budowlaną, a także podpisaną umową. 3.11 Odpowiedzialność za jakość wykonania robót wchodzących w skład zadania oraz za bezpieczeństwo osób wykonujących przedmiot zamówienia w całości ponosi Wykonawca. 3.12 Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 1) Zamawiający (działając zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące bezpośrednio czynności w zakresie robót instalacyjno-montażowych były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w pkt. 1) są zatrudnione przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Podwykonawcy lub osobę przez Wykonawcę/Podwykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca/Podwykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2) w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45231300-8

45231100-6

45232152-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy w wysokości do 20% zamówienia podstawowego. Warunki udzielenia zamówień zostały określone w projekcie umowy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-06-29

     

2017-11-30


II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do dnia: Część 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłam Giezkowo-Niekłonice do dnia 29.06.2018r. Część 2 - Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz do dnia 30.11.2017 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: - 1 100 000,00 złotych (dla części 1) - 300 000,00 złotych (dla części 2) W przypadku składania oferty na obie części Zamawiający uzna spełnienie warunku dla części nr 1 Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać: a) że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: - 1 roboty polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią/ami ścieków o wartości min. 1 100 000 zł brutto dla części 1 - 1 roboty polegającej na budowie sieci wodociągowej - o wartości min 300 000,00 zł brutto dla części 2 Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia b) dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia publicznego: Funkcja/Uprawnienia Doświadczenie Kierownik budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót, w tym na co najmniej : - jednej zakończonej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią/ami ścieków (dla części 1) - jednej zakończonej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej (dla części 2) W przypadku składania oferty na obie części Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby na stanowisko kierownika budowy dla części 1 i 2. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art 24 ust 1 pkt 13 ,14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej dokumenty wymienione w pkt od 1 – 4 muszą być złożone oddzielnie dla każdego ze wspólników oraz dla spółki cywilnej. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH: Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt. B niniejszej SIWZ składa: 1)informację z właściwego rejestru albo w przypadku braku rejestru inny równoważny dokument wystawiony przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym wykonawca ma siedzibę , 2)dokument że nie zalega z opłacaniem podatków opłat ,składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , 3) dokument nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Informacja i dokumenty o których mowa w pkt.1 i 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,a dokument o którym mowa w pkt. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Pozostałe oświadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa takie same jak Wykonawca polski. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (z zachowaniem terminu odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed terminem składania ofert). Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) zdolności technicznej lub zawodowej potwierdzonej: a) wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: - 1 roboty polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią/ami ścieków o wartości min. 1 100 000 zł brutto dla części 1 - 1 roboty polegającej na budowie sieci wodociągowej - o wartości min 300 000,00 zł brutto dla części 2 – wykaz wykonanych robót sporządzony na/wg załącznika Nr 6 do SIWZ 2)sytuacji finansowej lub ekonomicznej: w tym celu Wykonawca przedstawi opłaconą polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż - 1 100 000,00 złotych (dla części 1), 300 000,00 złotych (dla części 2), a w przypadku jej braku Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia umowy ubezpieczenia zawartej przez Wykonawcę jest krótszy niż okres realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji umowy ubezpieczenia na warunkach tożsamych lub nie mniej korzystnych niż dotychczasowa umowa ubezpieczenia, na kwotę ubezpieczenia wskazaną w zdaniu pierwszym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć nową umowę z Ubezpieczycielem i przedłożyć Zamawiającemu kopię nowo zawartej umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia poprzednio obowiązującej umowy ubezpieczenia. W przypadku wygaśnięcia bądź rozwiązania w trakcie okresu realizacji Umowy z Zamawiającym umów ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia nowych umów oraz przekazania Zamawiającemu ich kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia bądź rozwiązania danej umowy Do wykazu wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ) należy dołączyć dowody że roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w pkt. 1a są : - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane , - inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w dokumentów (Wykonawca musi pisemnie uzasadnić brak możliwości uzyskania w/w dokumentów). W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego wykaz może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony formularz ofertowy, wykaz osób do oceny w kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, informacja o podwykonawcach, pełnomocnictwo, zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby, dowód wniesienia wadium, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Wykonawca składa niniejsze oświadczenie - w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
5.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości Część 1 - 13 500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych i 00/100). Część 2 – 3 500,00 zł ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych 5.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, uiszczenie wadium uznaje się za skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu i godziny wyznaczonego do składania ofert. 5.3 Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 uPZP. 5.4 Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Nr 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001 z opisem dla części 1: „Wadium na znak sprawy – RIG.271.108.2017 – część 1” dla części 2: „Wadium na znak sprawy – RIG.271.108.2017 – część 2”, Oryginalny dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty 5.5 Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 5.6 Wadium wnoszone przez wykonawców działających wspólnie może być wniesione przez jednego z wykonawców – pełnomocnika (Lidera Konsorcjum) z zaznaczeniem, że jest przez niego wnoszone w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie, 5.7 Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 5.8 Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

20,00

Gwarancja

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana nieistotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy może nastąpić wyłącznie za zgodą obustronną wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach: a) gdy nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; b) gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie jest możliwe dochowanie umownego terminu wykonania umowy z powodu nadzwyczajnych warunków atmosferycznych związanych z wystąpieniem: ba) klęski żywiołowej, bb) wystąpieniem nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim potwierdzonych w dzienniku budowy przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego; c) gdy na skutek konieczności wykonania innych zamówień lub robót, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia nie jest możliwe dochowanie umownego terminu wykonania zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; d) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; e) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany sposobu spełnienia świadczenia, zmiany parametrów realizowanego zamówienia, zmian technologicznych, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; f) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; g) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, h) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi – zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej; siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy; i) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: ja) wprowadzały warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; jb) modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. 3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 5, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 6. Dopuszczalną łączną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w uwzględnieniem zmian umowy nie może przekroczyć 120 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego tą umową. 7. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności - protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego) Zmiana nieistotnych postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana istotnych postanowień umowy jest dopuszczalna w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadkach określonych w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-17, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłam Giezkowo-Niekłonice”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłam Giezkowo-Niekłonice Zakres robót obejmuje wykonanie rurociągu tłocznego Giezkowo-Niekłonice wraz z przepompownią ścieków w Giezkowie, kanalizację grawitacyjną - podłączenie dwóch budynków do zbiorczej kanalizacji (3 przyłącza) oraz wykonanie kanalizacji grawitacyjnej od bloków (istniejącą kanalizacji grawitacyjna w tym miejscu jest w bardzo złym stanie technicznym). Rurociąg tłoczny Giezkowo –Niekłonice został zaprojektowany wzdłuż drogi powiatowej i Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego i ująć w kosztach zajęcie pasa drogowego. Zestawienie długości i materiałów: 1. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej f160 PVC SN8 głównej – L= 181,0mb 2. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej f200 PVC SN8 głównej – L=214,5 mb 3. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej f160 PVC SN8 przyłącza kanalizacyjne – L=87,5mb 4. sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej fz90 PE SDR17– L=3925,0mb Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej L=4408,0mb Zestawienie ilości studni sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 1. studnia bet.f1000mm – 6 szt. 2. studnia bet.f1200mm – 3 szt. 3. studnie PVC f400mm siec główna – 13 szt. 4. studnie PVC f400mm przyłącza – 5 szt. 5. studnia rozprężna f625mm – 1 szt. 6. kolumny odpowietrzająco-napowietrzające – 5 szt. 7. kolumny płucząco-spustowe – 3 szt. Przepompownia ścieków PI Giezkowo Przepompownię wykonać na bazie zbiornika z polimerobetonu, średnica 1500mm wraz z zasileniem energetycznym, utwardzeniem terenu i instalacją do dawkowania reagenta. UWAGA: Ze względu na fakt, że dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Giezkowo oraz przesył Giezkowo-Niekłonice wykonywana była przed przebudową drogi powiatowej Koszalin-Dunowo Wykonawca robót musi uwzględnić dokonanie zmian trasy rurociągu tłocznego i kanalizacji grawitacyjnej tak aby w miarę możliwości nie niszczyć nowej nawierzchni asfaltowej oraz nowo wybudowanych chodników z kostki typu polbruk. Ponadto przy inwestycji przebudowy dróg powiatowych część drzew z pasa drogowego zostało wyciętych a pierwotnie projektowany rurociąg tłoczny omijał te drzewa. W tych miejscach należy wykonać rurociąg z pominięciem załamań. Na odcinku kanalizacji grawitacyjnej od S3 do S9 o długości 132mb w związku z wykonaniem chodnika z kostki typu polbruk przez Powiatowy Zarządem Dróg w Koszalinie z siedzibą w Manowie należy przewidzieć wykonanie kanalizacji metodą bezwykopową bądź dokonać przeprojektowania kanalizacji. Zmianę trasy sieci kanalizacyjnej dokonać w uzgodnieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Koszalinie z siedzibą w Manowie. Dodatkowo należy wycenić i ująć w kosztach konieczność wykonania rurociągu tłocznego metodą bezwykopową (przewiert sterowany) w ilości ok. 50m pod. zjazdami asfaltowymi drogi powiatowej oraz na odcinku od pkt. 50 do pkt 52 i od pkt 52 do granicy z działką nr 11/57 (droga gruntowa) – w ilości ok. 280mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – nr 10 dla części 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45231300-8, 45231100-6, 45232152-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

20,00

Gwarancja

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

"Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz".

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz Zakres robót obejmuje przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz wraz z przyłączami. Sieć wodociągową wykonać z rur ciśnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10, øz90x5,4mm. Odcinki wykonywane przewiertami sterowanymi wykonać z rur PE HD 100-RC o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz odporność na korozję naprężeniową (dwuwarstwowe PE/PE). Przyłącza wodociągowe wykonać z rur ciśnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10, øz32x2,0mm. Zestawienie długości i materiałów: 1. Sieć wodociągowa: - rurociągi øz90PE – L=1651,6m - rurociągi øz32PE – L=65,0m - zasuwy DN80 – 3 szt. - hydranty nadziemne DN80 – 4 szt. 2. Przyłącza wodociągowe - - rurociągi øz32PE – L=445,0m - nawiertki z zasuwami 90/32 – 24 szt. Trasa sieci wodociągowej częściowo przebiega w pasie drogi wojewódzkiej i Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego i ująć w kosztach zajęcie pasa drogowego. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany przedmiotu umowy w zakresie przyłączy wodociągowych w przypadku rezygnacji właściciela nieruchomości z wykonania przyłącza na posesji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – nr 11 dla części 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45231300-8, 45231100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

20,00

Gwarancja

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

                                                      Wójt
                                                       /-/
                                                 Ewa Korczak

 

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9

Dokumentacja projektowa dla części 1 (załącznik nr 10), w skład której wchodzą:

Projekt wykonawcy - branża sanitarna

Projekt wykonawczy - branża elektryczna

Projekt budowlany  - branża sanitarna

Projekt budowlany - opinie, uzgodnienia (1)

Projekt budowlany - opinie, uzgodnienia (2)

Projekt budowlany - opinie, uzgodnienia (3)

Projekt budowlany - opinie, uzgodnienia (4)

Projekt budowlany - branża elektryczna

Dokumentacja geologiczna

Przedmiary robót

Specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa dla części 2 (załącznik nr 11), w skład której wchodzą:

Projekt wykonawczy

Projekt budowlany

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-07-31 17:35:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-07-31 17:53:27)

 
 
liczba odwiedzin: 3959941

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X