☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 26.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Czersk Koszaliński

Świeszyno: Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Czersk Koszaliński
Numer ogłoszenia: 159503 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno , Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Czersk Koszaliński.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Czersk Koszaliński. Miejsce realizacji: Czersk Koszaliński, działka nr 450/20, 450/11 obręb Konikowo. Rozbudowa i remont stacji uzdatniana wody w m. Czersk Koszaliński polegać będzie na wymianie, uzupełnieniu i budowie urządzeń technologicznych, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych, remoncie budynku stacji, wymianie ogrodzenia, rekultywacji zieleni. Ogólny zakres robót obejmuje m.in. roboty, w skład których wchodzą: Modernizacja ujęcia wody (2 studnie głębinowe):likwidacja nasypów, w których obecnie zlokalizowane są podziemne obudowy studni, montaż nowych pomp głębinowych w istniejących studniach montaż obudów studziennych naziemnych ocieplanych z systemem ogrzewania w okresie zimowymi, wymiana rurociągów tłocznych ze studni do budynku suw. Modernizacja technologii uzdatniania montaż nowych zbiorników filtracyjnych i zasypanie nowych złóż filtracyjnych, montaż aeratora stalowego centralnego, wymianę rurociągów technologicznych, wymianę armatury z uwzględnieniem automatyzacji procesów technologicznych (przepustnice sterowane pneumatycznie z czujnikiem stanu zamknięcia i otwarcia), wymianę aparatury pomiarowej, montaż instalacji sprężonego powietrza z agregatem sprężarkowym i dmuchawą do wzruszania złoża w filtrach, do napowietrzania wody w aeratorze i do sterowania przepustnicami pneumatycznymi, montaż nowego zestawu pompowego IIst., montaż pompy płuczącej, montaż zestawu do dezynfekcji wody, montaż osuszacza powietrza w budynku suw, montaż dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej na terenie stacji uzdatniania wody, czyszczenie i remont istniejących odstojników wód popłucznych. Modernizacja instalacji elektrycznej i sterowniczej: wymiana instalacji elektrycznej i sterowniczej, zastosowanie pełnej automatyzacji procesów technologicznych, montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego, zewnętrzne roboty kablowe. Roboty budowlane: przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z kompleksowym remontem, budowa fundamentów pod zbiorniki retencyjne i urządzenia technologiczne w budynku, ogrodzenie terenu suw, wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej. Rozruch technologiczny, opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji wraz z pełną dokumentacją rozruchową i powykonawczą (zgodnie z wymogami określonymi w ST-0). Forma dokumentacji powykonawczej uzgodniona z zamawiającym. Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do prawidłowej eksploatacji obiektu w tym m.in. uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, ocena higieniczna uzgodniona w sanepidzie, przeprowadzenie procedury w UDT. Wykonanie obejścia technologicznego na czas prowadzenia robót montażowych w stacji uzdatniania wody, ze spełnieniem wymogów dotyczących jakości wody do picia zgodnie z rozp. min zdr. z dn. 13listopad 2015 r. w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do picia dla ludzi. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera dokumentacja projektowa w skład której wchodzą: projekt budowlany - branża technologiczna, projekt budowlany - branża budowlana, projekt zagospodarowania terenu - branża architektoniczna, projekt budowlany instalacji elektrycznych i AKPiA wraz z kablową linią zalicznikową - branża elektryczna, dokumentacja geotechniczna - branża geologiczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. wszystkie ww. dokumenty stanowią załączniki SIWZ.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.30-5, 45.31.00.00-3, 45.11.13.00-1, 45.33.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 28 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, uiszczenie wadium uznaje się za skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu i godziny wyznaczonego do składania ofert. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 uPZP. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Nr 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001 z opisem: Wadium na znak sprawy - RIG.271.182.2016. Oryginalny dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy. Stosownie do zapisów art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej , lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawcy w celu wykazania posiadanej wiedzy i doświadczenia winni przedstawić wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa są: poświadczenie, inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1. Za najważniejsze roboty zamawiający uzna poświadczenie wykonania co najmniej 3 zamówień, których przedmiotem była budowa lub przebudowa/ modernizacja stacji uzdatniania wody o wydajności godzinowej maksymalnej co najmniej Qhmax = 100,00 m3/h i o wartości 1 800 000,00zł brutto każde z tych zamówień. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca powinien dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: kierownik budowy- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, potwierdzone decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń odpowiadające tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, doświadczenie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, na stanowisku kierownika budowy, w tym na co najmniej trzech zakończonych inwestycjach z zakresu budowy lub przebudowy/modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności godzinowej maksymalnej co najmniej Qhmax = 100,00 m3/h, i wartości co najmniej 1.800.000 zł brutto (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych), kierownik robót sanitarnych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, potwierdzone decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń odpowiadające tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, doświadczenie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym na co najmniej jednej zakończonej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie/modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności godzinowej maksymalnej co najmniej Qhmax = 100,00 m3/h, kierownik robót konstrukcyjno - budowlanych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, potwierdzone decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń odpowiadające tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, doświadczenie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym na co najmniej jednej zakończonej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie/modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności godzinowej maksymalnej co najmniej Qhmax = 100,00 m3/h, kierownik robót elektrycznych i AKPiA - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, potwierdzone decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń odpowiadające tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, doświadczenie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym na co najmniej jednej zakończonej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie/modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności godzinowej maksymalnej co najmniej Qhmax = 100,00 m3/h. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy i kierownika robót sanitarnych pod warunkiem spełnienia przez daną osobę wymagań dla obu tych stanowisk. inne łączenie stanowisk nie jest dopuszczalne. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia: powinien (1) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset złotych). W tym celu Wykonawca przedstawi informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. (2) powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset złotych). W tym celu Wykonawca przedstawi opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, do czasu wykonania przedmiotowego zadania. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Za najważniejsze roboty Zamawiający uzna poświadczenie wykonania co najmniej 3 zamówień, których przedmiotem była budowa lub przebudowa/ modernizacja stacji uzdatniania wody o wydajności godzinowej maksymalnej co najmniej Qhmax = 100,00 m3/h i o wartości 1 800 000,00zł brutto każde z tych zamówień. ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo. Informacja o podwykonawcach. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich potencjału technicznego, kadrowego, finansowego lub ekonomicznego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Serwis zamontowanych urządzeń - 10
 • 3 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy mogą być wprowadzone w niżej wymienionych przypadkach:(1)zmiany zakresu umowy, jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia wykonawcy - również obniżenia wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ); (2) zmiany materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia w sytuacji ich niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, o ile zmiana ta nie powoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy (3) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, jeśli zmiany te wpływają na zakres lub przedmiot umowy w sprawie zamówienia publicznego (4) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych; (5) zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obwiązującej stawki VAT; (6) zmiany osób reprezentujących zamawiającego/wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych (7) zmiany osób realizujących zadanie, których wykonawca wskazał w swojej ofercie, pod warunkiem że proponowane przez wykonawcę nowe osoby będą spełniały wymagania określone w SIWZ; (8) zmiany podwykonawcy po uzyskaniu zgody (akceptacji) zamawiającego; (9) zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania umowy w przypadku ograniczeń budżetowych jednostki lub w razie odstąpienia od realizacji części umowy, w takim przypadku wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za wykonaną część umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

SIWZ pdf

SIWZ wersja edytowalna

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9

PB-b. technologiczna

PB-b. budowlana

PB-b. elektryczna

Projekt zagospodarowania terenu-b. architektoniczna

Dokumentacja techniczna- b. geologiczna

Specyfikacja Techniczna

Przedmiar robót-b. technologiczna

Przedmiar robót-b.budowlana

Przedmiar robót-b.elektryczna

Decyzja Pozwolenie na budowę


 
 
liczba odwiedzin: 3678968

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X