☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ na zadanie pn.:"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie"

RIG.271.75.1.2017.EJ                                              Świeszyno, dnia 19 maja 2017 r.

 

 

Wykonawcy biorący udział w postepowaniu

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. 27 Wołyńskie Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie”.

 

 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie jak niżej:

 

Pytania z dnia 15.05.2017r.

Pytanie nr 1

Dla: Opracowania dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie”.
Numer referencyjny: RIG.271.75.2017

brak możliwości pobrania ze strony urzędu, - ogłoszenie o przetargu - załącznika nr 10 z KPP.

Proszę o przesłanie informacji, kiedy będzie możliwe pobranie.

 

odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że w skład załącznika nr 10 Koncepcja programowo – przestrzenna nowej sali gimnastycznej wchodzą następujące elementy: koncepcja sali, koncepcja sali opis, wizualizacja rys. 1, wizualizacja rys. 2, wizualizacja rys. 3, wizualizacja rys. 4. Wszystkie te elementy stanowiące łącznie  załącznik nr 10 zostały załączone do ogłoszenia i można je pobierać ze strony internetowej od dnia ogłoszenia o zamówieniu tj, 11.05.2017r.

 

Pytania z dnia 18.05.2017r.

Pytanie nr 1

Z SIWZ wynika że teren inwestycyjny nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - czy posiadacie Państwo prawomocną decyzję o lokalizacji celu publicznego dla planowanej inwestycji?

 

odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie posiada decyzji o lokalizacji celu publicznego dla planowanej inwestycji.

Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego leży po stronie Wykonawcy (jeśli będzie wymagana).

Pytanie nr 2:

W SIWZ punkt 3.2.1 - zakres zamówienia znajduje się zapis " projekt ma zawierać rozwiązania techniczne w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku świetlicy wiejskiej" - czy ten zapis jest prawidłowy?

odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że zapis, który znajduje się w pkt. 3.2.1- zakres zamówienia o treści " projekt ma zawierać rozwiązania techniczne w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku świetlicy wiejskiej" powinien brzmieć: „projekt ma zawierać rozwiązania techniczne w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku sali gimnastycznej”.

 

Pytanie nr 3:

W SIWZ punkt 3.2.1 - zakres zamówienia znajduje się zapis "Zamawiający wymaga, aby projekt sali gimnastycznej wraz z budową łącznika przy Gimnazjum im. 27 WPDAK w Świeszynie  był wykonany na podstawie załączonej  koncepcji programowo – przestrzennej nowej Sali gimnastycznej wraz z budową łącznika przy Gimnazjum im. 27 WPDAK w Świeszynie, dz. nr 197/3 obręb 0071 Świeszyno (załącznik nr 10 do SIWZ) wraz z dodaniem zaplecza kuchennego. " - proszę o określenie przybliżonej wielkości zaplecza kuchennego oraz informację jakim celom ma służyć np. stołówka z pełnym wyżywieniem i ciągiem technologicznym, organizacja imprez komercyjnych wesela itp., sporadyczne imprezy na sali gimnastycznej (kawa , herbata i ciastka).

odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że zaplecze kuchenne ma dać możliwość przygotowania poczęstunku dla małych uroczystości, które będą organizowane na sali gimnastycznej czy salce konferencyjnej.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

  1. w pkt. 1 Roz. II SIWZ w Uwadze na str. 11  pkt. 4

skreśla się zapis

Zamawiający, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 3A ppkt. 1 Rozdz. II SIWZ oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy.

w zamian wprowadza się zapis:

‘”Zamawiający, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 3A ppkt. 1 Rozdz. II SIWZ oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 oraz ust. 5 pkt 1, 8 ustawy.

  1. w pkt. 2.2 Roz. II SIWZ na str. 11

skreśla się zapis

Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony wykonawca w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp: „z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.)

w zamian wprowadza się zapis:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony wykonawca w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 24 ust 5 pkt. 1, 8 Ustawy.

 

Wprowadzona modyfikacja powoduje zmianę Załącznika nr 3 do SIWZ, który po zmianach przyjmuje załączoną treść.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralna część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

 

                                                                                       Wójt

                                                                                        /-/

                                                                                 Ewa Korczak

Załączniki:

  1. Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianie
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-05-19 13:13:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-05-19 13:28:56)

 
 
liczba odwiedzin: 3959976

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X