☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa zjazdów i dróg gminnych w miejscowości Niedalino

RIG.271.22.2017.EZS                                               Świeszyno, dnia 29 marca 2017r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający   Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

„Przebudowę zjazdów i dróg gminnych w miejscowości Niedalino”

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zjazdów i dróg gminnych w miejscowości Niedalino na działkach nr 62/1, 62/2, 128, 172/2, 51/2 obręb ewidencyjny Niedalino. Zjazdy z drogi wojewódzkiej nr 167.

Przebudowę planuje  się w ścisłym nawiązaniu do istniejącego układu komunikacyjnego tj. do istniejących zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 167. Istniejące zjazdy publiczne posiadają szer. 13,0m i 5,8m, typu bramowego. Projektowana nawierzchnia dróg gminnych będzie posiadała szer. na odc. A - B - 4,5m, odc. C - D i pozostała nawierzchnia - 3,5m. Przy jezdniach projektuje się wydzielone kolorem kostki dwa miejsca postojowe wzdłużne o wym. 3,0 x 6,0m.

Spadek podłużny niwelety projektuje się od 0,31% do 1,05%. Wysokościowo niweleta projektowanej nawierzchni jest wytrasowana w ścisłym nawiązaniu do istniejącej nawierzchni zjazdów z drogi wojewódzkiej 167, istniejącej konfiguracji terenu oraz zjazdów do pobliskich zabudowań. Spadki porzeczne zjazdów projektuje się zgodne z istniejącym spadkiem drogi woj. 167 tj. ~1%. Spadki poprzeczne dróg gminnych i miejsc postojowych projektuje się jednostronne 2%.

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych, dróg gminnych i miejsc postojowych:

8 cm – kostka betonowa wibroprasowana

5 cm – warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

30 cm – warstwa odsączająca z piasku

Razem grubość nawierzchni: 63 cm

 

Pobocze wyplantować z ułożeniem warstwy humusu grubości 10 cm i obsianiem trawą. Obramowanie nawierzchni z krawężnikiem betonowym wtopionym wjazdowego o wym. 15x22x100 cm (zgodnie z planszą sytuacyjną dróg zamieszczoną w projekcie budowlanym). Krawężniki należy ustawić na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

 

Odwodnienie powierzchniowe na pobocze i urządzony teren zielony.

Nie planuje się wycinki drzew.

 

Zakres robót do wykonania.

- Nawierzchnia zjazdów publicznych z DW167                                   78,00 m2

- Nawierzchnia dróg gminnych i zjazdów indyw.                    250,00 m2

- Nawierzchnia miejsc postojowych                                             86,00 m2

- Pobocza i tereny zielone                                                            175,00 m2

Zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia od zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które to pozwolenie należy wystąpić do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Koszty zajęcia pasa drogowego  pokrywa Wykonawca.

Po wykonanych robotach budowlanych należy wykonać dokumentację powykonawczą, zawierająca m.in. oświadczenie kierownika robót o zakończeniu budowy, kopie projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, mapę geodezyjną powykonawczą, atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, itp. Forma i treść dokumentacji powykonawczej  w uzgodnieniu z Zamawiającym.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania, w skład której wchodzą:

 • projekt budowlany
 • przedmiar robót
 • szczegółowe specyfikacje techniczne

 

Wykonawca udzieli min.3 letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

 1. Termin realizacji zamówienia –30.06.2017r.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Kryterium wyboru oferty:

Cena - 90% (max 90 pkt.),

Gwarancja – 10%. (max 10 pkt.)
(okres gwarancji nie krótszy niż 36 m-cy jednak nie dłuższy niż 60 m-cy)

Max suma punktów do osiągnięcia 100

1.1 Sposób wyliczenia punktów:

 1. W kryterium cena za punkty obliczone zostaną na podstawie następującego wzoru:

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x    100  x 90%

                                                       cena badanej oferty 

gdzie:
            - stosowana punktacja:   0  - 90 pkt.   gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół).

 

Max ilość punktów, które można otrzymać w kryterium  cena wynosi 90.

 

 1. W kryterium gwarancja punkty zostaną naliczone zgodnie z poniższą tabelą:

Zadeklarowany okres udzielenia gwarancji

Punkty

36 m-cy (min )

0

48 m-cy

5

60 m-cy (max)

10

 

 

W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 36 miesięczny okres gwarancji.

 

Max ilość punktów, które można otrzymać w kryterium  gwarancja  wynosi 10.

1.2 Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów sumując punkty uzyskane w ww. kryteriach.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

    Oferty należy złożyć do dnia 07 kwietnia 2017r. godz. 13:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
   76-024 Świeszyno, pok. Nr 1.
 • pocztą na adres Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
   76-024 Świeszyno

Oferty należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób:

„Przebudowa zjazdów i dróg gminnych w miejscowości Niedalino”

W przypadku braku jasnego (wyżej wskazanego) oznaczenia, list może zostać potraktowany jak zwykła poczta i otwarty wraz z pocztą przychodzącą danego dnia, co spowoduje dostarczenie do osoby merytorycznej po terminie otwarcia.
W takim przypadku oferta traktowana jest jako oferta złożona po terminie.

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub faxem.

 1. Warunki płatności;

Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru. Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury.

 1. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Ewa Jacewicz – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120, Ewa Suska-Zinowska  - inspektor ds. inwestycji i drogownictwa tel - 94 3160 139.

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.

 1. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.
 2. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
 3. Termin związania ofertą – 30 dni.
 4. Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera załącznik nr 4 – wzór umowy
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa – załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej - wg załącznika nr 1
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg załącznika nr 2
 3. W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu drogi z kostki betonowej o powierzchni min. 80m2,
  z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, że robota ta została wykonana należycie zgodnie
  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona – wg załącznika nr 3

Załączniki:

Zapytanie ofertowe - pdf

Zapytanie ofertowe z załącznikami od nr 1 do nr 3 w wersji edytowalnej

Projekt umowy - załącznik nr 4

Dokumentacja projektowa  - załącznik nr 5

-projekt budowlany

-przedmiar robót + specyfikacje techniczne

-geologia

-uzgodnienia

-zgłoszenie robót do SP

-zgłoszenie robót do UW

-zaświadczenie z UW

-zaświadczenie z SP

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-03-29 12:20:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-03-29 12:39:33)

 
 
liczba odwiedzin: 3959933

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X