☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ oraz przedłuzenie terminu skladania ofert na zadanie pn: Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Czersk Koszaliński

RIG.271.182.1.2016.                                                  Świeszyno,  dnia 11 sierpnia 2016r

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Czersk Koszaliński”

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004– Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

 

 1. W pkt. 3.7 Roz. I SIWZ

 

skreśla się zapis

„ wskazana jest wizja lokalna w terenie”

 

w zamian wprowadza się zapis:

‘”Wykonawca może dodatkowo dokonać wizji lokalnej w terenie”

 

 1. W pkt 1.1 d) Roz. II SIWZ

 

skreśla się zapis

 1. powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset złotych).

W tym celu wykonawca przedstawi informacje banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż
3 m-ce przed upływem terminu   składania ofert.

 1. powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset złotych);

W tym celu wykonawca przedstawi opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż
1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, do czasu wykonania przedmiotowego zadania.

Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia  - nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów.

 

 

 

w zamian wprowadza się zapis:

 1. powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych).

W tym celu wykonawca przedstawi informacje banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż
3 m-ce przed upływem terminu   składania ofert.

 1. powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych);

W tym celu wykonawca przedstawi opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż
1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, do czasu wykonania przedmiotowego zadania.

Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia  - nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów.

 

 1. W załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) w pkt. nr 10

skreśla się zapis

„zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz”

 

Załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) po zmianach przyjmuje załączoną treść.

 

 1. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 16.08.2016 r. godz. 11:00 na dzień 19.08.2016 r. godz. 11:00

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

 

 1. Zmianie ulega termin otwarcia ofert z dnia 16.08.2016 r. godz. 11:15 na dzień 19.08.2016 r. godz. 11:15.

Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zmiana treści SIWZ została dokonana przez upływem terminu składania ofert.

Ww. zmiana wpływa na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

 

 

 

 

Załącznik:

1. Formularz ofertowy po zmianie

ZAŁĄCZNIK nr  1

 

 

………………………………                                                       ……………………………               

(nazwa i adres wykonawcy)                                                                              (miejscowość, data)

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania:

 

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Czersk Koszaliński”

 

 

Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

 

 1. W kryterium cena: 

Cena ofertowa brutto …………………………………………………PLN

słownie złotych:………………………………………………………………………..

Cena ofertowa netto …………………………………………………PLN

słownie złotych:………………………………………………………………………..

 

 1. W kryterium czas reakcji:
 • - reakcja na zgłoszenie  powyżej 48h
 • - reakcja na zgłoszenie  24h - 48h
 • - reakcja na zgłoszenie  do 24h

Proszę zaznaczyć oferowany czas reakcji serwisu.

 

 1. W kryterium czas gwarancji:
 • gwarancja 36 m-cy
 • gwarancja 48 m-cy
 • gwarancja 60 m-cy

Proszę zaznaczyć czas gwarancji.

 

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina  Świeszyno

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

tel.  94  316 12 70 / faks 94 316 14 91

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa.............................................................................................................................

Siedziba..................................................................................woj..................................

Nr telefonu/faksu............................................................................................................

nr NIP.............................................................................................................................

nr REGON......................................................................................................................

Osoba do kontaktu:(imię, nazwisko, nr telefonu, fax., adres e-mail)

……………......................................................................................................................

 

Zobowiązania Wykonawcy:

 1. Oświadczam/my, że podana kwota ofertowa  obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
 2.  Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, akceptuję/jemy ją bez ograniczeń.
 3. Oświadczam/my, że uważam/my się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert;
 4. Akceptuję/my  termin  wykonania  zamówienia  oraz  warunki  płatności  określone  przez Zamawiającego w SIWZ;
 5. Gwarantuję/jemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie
  z treścią: SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacji;
 6. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
 7. Oświadczam, że akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy oraz postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 8. Oświadczam, że wybór niniejszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego / będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………….

 1. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPZP ,żadne
  z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w  związku z  niniejszym  nie  mogą  być  one  udostępniane,  w  szczególności  innym uczestnikom postępowania.

 

l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie

(wyrażone cyfrą)

od

do

a)

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

 

 1. Zdobyliśmy wszelkie informacje  konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty;
 2. Niniejsza oferta składa się z …….. kolejno ponumerowanych stron.

 

 

 

Do oferty załączono następujące dokumenty:

 

 1. ………………………………………
 2. ………………………………………
 3. ………………………………………
 4. ………………………………………
 5. ………………………………………
 6. ………………………………………
 7. ………………………………………
 8. ………………………………………
 9. ………………………………………

 

 

 

 

_____________________________________                                                                                                                                         

 Data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy                     

Załączniki:

Zmiana treści SIWZ - doc

Formularz ofertowy po zmianie - doc

Zmiana treści SIWZ - pdf

Formularz ofertowy po zmianie - pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i terminu składania ofert

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-08-11 15:15:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-08-11 15:25:50)

 
 
liczba odwiedzin: 3960041

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X