☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

"Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Świeszyno".


Świeszyno: Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Świeszyno.
Numer ogłoszenia: 67908 - 2016; data zamieszczenia: 24.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno , Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.swieszyno.ibip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Świeszyno..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty oraz dostawy mające na celu sukcesywną naprawę, remont oraz bieżące utrzymanie dróg zlokalizowanych na terenie gminy Świeszyno w roku 2016. W zależności od potrzeb wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia polegający na:

 1. profilowaniu mechanicznym i wałowaniu zagęszczaniu oraz na części dróg zerwaniu wierzchniej warstwy w zależności od potrzeb w okresie wiosennym oraz ponownej naprawie w okresie jesiennym wrzesień, październik, listopad szacunkowo 94 300 m2 dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie Gminy Świeszyno w 10 sołectwach wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem,
 2. naprawie poboczy poprzez usunięcie wierzchniej warstwy z darniny lub gruntu lub usuwaniu garbu powstałego na środku drogi z wyrównaniem i nadaniem wymaganego spadku w celu umożliwienia odprowadzenia wód opadowych oraz załadowaniu nadmiaru gruntu na środek transportu z odwiezieniem do miejsca składowania wskazane przez zamawiającego wraz z zabezpieczeniem placu robót i właściwym jego oznakowaniem
 3. wykonaniu koryta, dowozie i wbudowaniu w drogę podkładu z kruszywa łamanego z profilowaniem i utwardzeniem warstw podkładu i wierzchniej, zestawem równiarka + walec wibracyjny - dotyczy dojazdów dróg gruntowych do dróg asfaltowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
 4. naprawie cząstkowej nawierzchni asfaltowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z wycięciem krawędzi - szacunkowo 350m2.

Zakres zamówienia:

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na każdą z następujących części zamówienia:

Cześć nr 1 - Naprawa dróg w sołectwach: Konikowo, Niekłonice, Świeszyno, Strzekęcino, Mierzym, Giezkowo,

Część nr 2 - Naprawa dróg w sołectwach: Niedalino, Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Dunowo.

 1. Szacunkowa ilość m2 dróg przeznaczonych do naprawy kształtuje się następująco: Cześć nr 1: Szacunkowa ilość dróg w m2 przeznaczonych do naprawy: Konikowo 28 500, Niekłonice 20 000, Świeszyno 22 700, Strzekęcino 250,  Mierzym 550, Giezkowo 2 100, Łącznie szacunkowo część I 74 100.

Cześć nr 2:Szacunkowa ilość dróg w m2 przeznaczonych do naprawy:  Niedalino 13 000, Zegrze Pomorskie 2 500, Kurozwęcz 3 200, Dunowo 1 500, Łącznie szacunkowo cześć II 20 200.

 1. Naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z wycięciem krawędzi szacunkowo na 350m2, prowadzone będą w następującym zakresie:

Część nr 1 obejmuje - szacunkowo 250 m2 dróg - droga w m. Świeszyno koło gimnazjum, droga Niekłonice-Stare Bielice, droga Niekłonice koło działek, droga Czersk - Giezkowo,

Część nr 2 obejmuje - szacunkowo 100 m2 dróg - droga w Niedalinie - do młyna bloków, droga w m. Sieranie, droga w m. Zegrze Pomorskie - dojazd do szkoły.

 1. Zakres dróg do naprawy w danych sołectwach zaznaczono na załącznikach graficznych stanowiących załączniki do SIWZ: nr 8 dla części 1 oraz nr 9 dla części 2.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp w wysokości do 35% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału, na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału, na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału, na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału, na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału, na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularze cenowe na wzorze stanowiącym załączniki nr 2a i 2b do SIWZ. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji zasobów na wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Informacja o podwykonawcach na wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Czas reakcji na zgłoszenie - 5
 • 3 - Gwarancja na drogi asfaltowe nie krótsza niż 6m-cy jednak nie dłuższa niż 18 m-cy – 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:

a. zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub narzuceniem innych obciążeń publiczno prawnych związanych z asortymentem będącym przedmiotem umowy,

b. konieczność zmiany terminu realizacji w przypadku, konieczności wprowadzenia zmian wynikających z dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; nieterminowego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy, wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ lub przez zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, opóźnień związanych z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, innych, niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawnych , ekonomicznych lub technicznych, za którą żadne ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania,

c. zmiana parametrów przedmiotu zamówienia, ze względu na nowe okoliczności, które zaistniały podczas wykonywania umowy, a zmiany te są niezbędne do poprawnego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, materiały lub urządzenia przyjęte przez Zamawiającego są niedostępne na rynku, zostały wycofane z produkcji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug.swieszyno.ibip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, pok. nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z zał. 1, 3-7 oraz wzorem umowy - pdf.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z zał. 1, 3-7 oraz wzorem umowy - docx.

3. Formularz cenowy dla części I - załącznik nr 2a.

4. Formularz cenowy dla części II - załącznik nr 2b.

5.Załączniki graficzne dla części I nr 8 i dla części II nr 9.

6.STWiORB dla nawierzchni gruntowych - załącznik nr 10.

7.STWiORB dla nawierzchni asfaltowych - załącznik nr 11.

8. Ogłoszenie nr .

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2016-03-24 13:50:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2016-03-24 14:40:06)

 
 
liczba odwiedzin: 3959924

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X