☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Poniedziałek 18.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 9/18 oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej z zatoczką autobusową w m. Giezkowo, gm. Świeszyno

Świeszyno: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 9/18 oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej z zatoczką autobusową w m. Giezkowo, gm. Świeszyno.
Numer ogłoszenia: 297620 - 2015; data zamieszczenia: 05.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno , Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.swieszyno.ibip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 9/18 oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej z zatoczką autobusową w m. Giezkowo, gm. Świeszyno..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia:

1. sporządzenie projektu w wersji elektronicznej (pdf.) oraz mapy i rysunki w wersji dwg.

2.wykonanie w terminie do 30 dni koncepcji dwuwariantowej, zawierającej lokalizację świetlicy w miejscu obecnego placu zabaw oraz w pobliżu placu zabaw, wraz z analizą kosztową posadowienia świetlicy (z uwzględnieniem wymiany gruntów) w dwóch wariantach. Na podstawie analizy kosztowej Zamawiający dokona wyboru wariantu w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia koncepcji,

3.adaptacja projektu świetlicy wiejskiej dla m. Giezkowo, gm. Świeszyno dz. nr 9/18 oraz wykonanie projektu zagospodarowania terenu, przyłączy wod-kan., c.o. i instalacji elektrycznej dla lokalizacji obiektu wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę,

4.planowane ogrzewanie świetlicy: ogrzewanie podłogowe wraz z dokonaniem doboru pompy ciepła z instalacją dolnego źródła dla potrzeb cieplnych nowobudowanego budynku świetlicy wiejskiej. Pompa ciepła ma stanowić źródło ciepła dla ogrzewania podłogowego na potrzeby świetlicy. Jako alternatywne źródło ciepła kominek z rozprowadzeniem ciepła;

5.instalacja fotowoltaiczna: projekt ma zawierać rozwiązania techniczne w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku świetlicy wiejskiej, powiązanej z instalacją elektryczną przyłączoną do sieci ENERGA-OPERATOR S.A., a w szczególności: montaż i połączenie modułów fotowoltaicznych na dachu budynku, montaż i podłączenie inwerterów sieciowych w budynku, połączenie z instalacją wewnętrzną oraz siecią ENERGA-OPERATOR S.A., ochrona przeciwporażeniowa oraz przeciwprzepięciowa. Projekt musi być zgodny z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,

6.projektowana instalacja wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej w celu zaspokojenia potrzeb własnych obiektu,

7.w projekcie należy uwzględnić montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej,

8. zagospodarowanie terenu wokół budynku (wjazd na działkę, ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, mała architektura, zieleń z uwzględnieniem istniejącego placu zabaw oraz boiska sportowego, ogrodzenie, piłkochwyty jeśli wystąpi potrzeba, ogrodzenie terenu, oświetlenie, siłownia zewnętrzna z bieżnią),

9. projekt winien przewidywać również wyposażenie świetlicy w podstawowy sprzęt w celu właściwego funkcjonowania całego obiektu świetlicy wiejskiej w tym m.in. stoliki i krzesła, szafy, sprzęt multimedialny oraz wyposażenie pomieszczenia zaplecza. Przewidziany sprzęt winien również znajdować się w kosztorysie inwestorskim;

10.chodnik wzdłuż drogi powiatowej od działki nr 55 do wjazdu do świetlicy, dł. ok. 100mb oraz zatoka autobusowa - w uzgodnieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Koszalinie, siedziba Manowo 12A.

Wykonawca zobowiązany jest także złożyć do zaakceptowania proponowane wyposażenie świetlicy na 30 dni przed terminem wykonania przedmiotu umowy. W celu rozpoznania i udokumentowania warunków gruntowo - wodnych dla projektu posadowienia świetlicy na dz. nr 9/18 w m. GIEZKOWO, gm. Świeszyno Zamawiający zlecił opracowanie opinii geotechnicznej, na podstawie której Wykonawca zobowiązany jest posadowić budynek.

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą:

1.Koncepcja dwuwariantowa - 2 egz.

2.Projekt budowlano-wykonawczy sporządzony zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z póź. zm.) - 5 egz.

3. Przedmiar robót wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z póź. zm.) - 2 egz.

4.Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) - 2 egz.

5.Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z póź. zm.) - 2 egz.

6.Pozyskanie przez projektanta mapy do celów projektowych,

7.Dostarczenie mapy do celów projektowych w formacie dxf. lub dwg. - 1 egz.

8.Złożenie w Starostwie w Koszalinie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

9.Trzy-krotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia takiej konieczności przez Gminę Świeszyno. Dla całości opracowania przygotowanie materiałów oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień spoczywa na projektancie. Całość opracowania w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w formacie dającym się odczytać przy wykorzystaniu komputera wyposażonego w podstawowe i standardowe oprogramowanie, zostanie złożona w Urzędzie Gminy w Świeszynie i protokolarnie przekazana.

Przedmiotem zamówienia jest również przekazanie praw autorskich do ww. dokumentacji zamawiającemu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas postępowania przetargowego na roboty budowlane i podczas realizacji..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPZP - do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł brutto. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, uiszczenie wadium uznaje się za skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu i godziny wyznaczonego do składania ofert. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 uPZP. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Nr 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001 z opisem Wadium na znak sprawy - ZP.271.67.2015. Oryginalny dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy uPZP. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP. Stosownie do zapisów art. 46 ust. 4a ustawy PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Wykonawcy powinni udokumentować należyte zrealizowanie dwóch głównych usług (opracowanie dwóch dokumentacji projektowych) wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie. Za główną usługę Zamawiający uzna usługę polegającą na opracowaniu min. 2 dokumentacji projektowych budowy budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem pompy ciepła lub fotowoltaiki lub kolektorów słonecznych w tym jedna z przedstawionych dokumentacji została wybudowana i obecnie jest eksploatowana. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna dysponowanie Zespołem Projektowym składającym się z osób posiadających doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj. co najmniej: a. 2 projektantów branży architektonicznej (główny projektant i sprawdzający) posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, b. 1 projektant branży konstrukcyjno - budowlanej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, c. 1 projektant branży drogowej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, d. 1 osoba, która będzie pełnić funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji bez ograniczeń, e. 1 osoba, która będzie pełnić funkcję projektanta branży energetycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji przez poszczególne osoby wchodzące w skład Zespołu Projektowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. uprawnienia do projektowania w ww. branżach. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Za główną usługę Zamawiający uzna usługę polegającą na opracowaniu min. 2 dokumentacji projektowych budowy budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem pompy ciepła lub fotowoltaiki lub kolektorów słonecznych w tym jedna z przedstawionych dokumentacji została wybudowana i obecnie jest eksploatowana.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Informacja o podwykonawcach.

2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty musi być dołączone dla podmiotu wiodącego - lidera, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wszystkich Wykonawców - złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wiodącym - liderem. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Uczestnik konsorcjum nie może złożyć oferty odrębnej w tym samym postępowaniu.

3.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich potencjału technicznego, kadrowego lub finansowego lub ekonomicznego na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia ww. zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkody zamawiającego powstałe wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie ich nie ponosi winy. Taki zapis o solidarnej odpowiedzialności musi zawierać się w pisemnym zobowiązaniu, zgodnie z art.26 uPZP.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Cena za nadzór autroski - 30
 • 3 - Wizualizacja zagospodarowania w terenie - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:

a) zmiany zakresu umowy, jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy - również obniżenia Wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte w specyfikacji istotnych Warunków zamówienia (SIWZ);

b) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, jeśli zmiany te wpływają na zakres lub przedmiot umowy;

c) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych podyktowanych programami dofinansowania z różnych źródeł;

d) zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obwiązującej stawki VAT;

e) zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania umowy w przypadku ograniczeń budżetowych jednostki lub w razie odstąpienia od realizacji części umowy, w takim przypadku Wykonawcy przysługuje Wynagrodzenie tylko za Wykonaną część umowy;

f) zamiany terminu wykonani przedmiotu zamówienia ze względu na działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia takie jak np.: wojna, pożar, powódź, epidemia itp.

g) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowana zdarzeniami niezależnymi od wykonawcy np.. opóźnienia w uzyskaniu dokumentów, decyzji, opinii, uzgodnień.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug.swieszyno.ibip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, pok. nr 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i projektem umowy.

2. SIWZ w wersji edytowalnej.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2015-11-05 09:35:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2015-11-05 09:55:35)

 
 
liczba odwiedzin: 3790811

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X