☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Piątek 25.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED na ul. Przyjaciół w Konikowie.

RIG.271.36.02.2015/BW                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający   Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

„Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED na ul. Przyjaciół w Konikowie”.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia drogi na ul. Przyjaciół w Konikowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wytyczne techniczne zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Lokalizacja inwestycji:

Zadanie zlokalizowane jest na działkach nr: 244/7, 243/33, 244/8 w Konikowie, obręb geodezyjny Konikowo. Działki nr: 244/7 i 243/33 należą do  Gminy Świeszyno, natomiast działka nr 244/8 na której zaprojektowano szafkę oświetleniową jest własnością osób prywatnych. Przeniesienie pozwolenia na budowę na Gminę Świeszyno stanowi załącznik nr.5.

UWAGA:

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia prawidłowej oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowania oferty ponosi Wykonawca.

Zakres robót:

- kabel YAKY 4x16 mm2  o łącznej długości                                             –  ok. 641m

- kabel YAKY 4x35 mm2  o łącznej długości                                             –  ok.  6 m

- słupy oświetleniowe stalowo-cynkowe o wysokości 6m z oprawami LED– 10szt.

- szafka oświetleniowa                                                                                     –        1kpl.

Projekt oświetlenia drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Przyjaciół w Konikowie był wykonany w 2010 roku. W ciągu pięciu lat na osiedlu mieszkaniowym zostało wybudowanych i zamieszkanych wiele domów.   Część mieszkańców  wykonała wjazdy na posesję. W przypadku kolizji np. z wykonanym zjazdem lampy oświetleniowej na etapie wykonawstwa należy w ramach zmiany nieistotnej przesunąć projektowane lampy tak, aby nie kolidowały z wjazdami lub innymi obiektami w uzgodnieniu z zamawiającym i uzyskać akceptację projektanta. W projekcie zaprojektowanych jest 18 lamp oświetleniowych, natomiast do wykonania jest 10 lamp – pokazanych na załączniku nr 4.

Ponadto w miejscach, gdzie zostały wykonane zjazdy do posesji – utwardzenia typu polbruk, kamień, kostka kamienna, płyty ażurowe należy kabel ułożyć metodą bezwykopową w rurze ochronnej. Łączna długość przejścia pod zjazdami metodą bezwykopową – ok. 140mb.

W projekcie zaprojektowano oprawy sodowe, natomiast Zamawiający wymaga zamontowania opraw LED o mocy min. 60W. Pozostałe elementy należy wykonać zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 3.

 1. Termin realizacji zamówienia – do 15.12.2015r. wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów do złożenia przez Zamawiającego - wniosku do Nadzoru Budowlanego, wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
 1. Kryterium wyboru oferty:
 1. Cena  -  waga  60%  (max. 60 pkt.)
 2. Serwis w trakcie okresu gwarancji  - waga  20%  (max. 20 pkt.)
 3. Termin Gwarancji – dłuższa niż 36 miesięcy – waga 20 % (max. 20 pkt.)
 4. Max. suma punktów do osiągnięcia 100

Sposób wyliczenia punktów:

 1. W kryterium cena punkty obliczone zostaną na podstawie następującego wzoru:

                                              cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x   100  x 60%

cena badanej oferty 

gdzie:
- stosowana punktacja:   0  - 60 pkt.   gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół.

 

 1. Serwis w trakcie okresu gwarancji  - waga  20%  (max. 20 pkt.)

- brak serwisu zgodnego z zakresem podanym przez zamawiającego       –  0 pkt.

- serwis zgodny z zakresem podanym przez zamawiającego                      –  20 pkt.

Zamawiający pod pojęciem „serwis” rozumie następujące świadczenia wykonywane na koszt wykonawcy przez cały okres gwarancji.:

- wymiana lub naprawa uszkodzonych odcinków kabli oświetleniowych

- wymiana lub naprawa uszkodzonych przewodów

- wymiana lub naprawa uszkodzonego osprzętu układu zasilania i sterowania

- wymiana lub naprawa uszkodzonych słupów oświetleniowych, osłon wnęk, wysięgników, opraw oświetleniowych

- wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych źródeł światła

-  utylizacja zużytych źródeł światła na koszt wykonawcy

-  regulacja urządzeń sterujących na wezwanie zamawiającego.

Definicją objęte są tylko roboty budowlane natomiast koszt materiałów po uzgodnieniu kwoty pokrywa zamawiający.

Wymian, napraw, regulacji należy dokonać w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiajcego.

 1. W kryterium gwarancja dłuższa niż 36 miesięcy (nie dłuższa jednak niż 60 miesiące) punkty zostaną naliczane w następujący sposób:

- gwarancja 36 m-cy             –  0 pkt.

- gwarancja 48 m-cy             – 10 pkt.

- gwarancja 60 m-cy             – 20 pkt.

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

    Oferty należy złożyć do dnia  09 listopada 2015r. godz. 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta parter.
 • pocztą na adres; Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno
 • skan oferty na adres e-mail: b.wojciehcowska@swieszyno.pl, następnie oryginał oferty należy dostarczyć na adres urzędu do dnia składania ofert. W przypadku wpłynięcia oryginału po ww. terminie oferta będzie traktowana jako oferta dostarczona po terminie i nie podlega ocenie.

 

Oferta należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób:

„Oferta na budowę energooszczędnego oświetlenia typu LED na ul. Przyjaciół w Konikowie.”

Nie otwierać przed dniem 09 listopada 2015r. godz. 12:00.

 

W przypadku braku jasnego oznaczenia list może zostać potraktowany jak zwykła poczta i otwarty wraz z pocztą przychodzącą danego dnia oraz może zostać dostarczony do osoby merytorycznej po terminie otwarcia. W takim przypadku oferta traktowana jest jak oferta złożona po terminie i nie podlega ocenie.

 1. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09 listopada 2015r. godz. 12:15.

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub faxem.

 1. Warunki płatności;

Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag protokół odbioru. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury.

 1. Osoba do kontaktu:

W sprawach merytorycznych:

Ewa Zinowska – Suska – inspektor ds. inwestycji i drogownictwa, tel. 94 31 60 139, 94 31 60 120, e-mail e.suska@swieszyno.pl

W sprawach zamówień publicznych:

Beata Wojciechowska – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120, e-mail b.wojciechowska@swieszyno.pl

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Ofertę należy złożyć w oznakowanej kopercie w terminie wskazanym
   w zapytaniu (termin oznacza dzień i godzinę wskazaną w zapytaniu).
  3. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie
   z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
  4. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia
  5. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
  6. Termin związania ofertą – 30 dni.

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznikiem nr 1.
 3. Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował  osobą posiadającą uprawnienia do kierowania   robotami   w  specjalności instalacyjnej   w   zakresie   sieci,   instalacji   i   urządzeń   elektrycznych i elektroenergetycznych, której to osobie zostanie  powierzona  funkcja kierownika budowy.  Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.   578   ze   zm.)   lub   odpowiadające   im   inne   ważne   uprawnienia   budowlane   wydane   na   mocy   wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej.

2. Dokumentacja projektowa wraz z mapkami i pozwoleniem na budowę.

 


 
 
liczba odwiedzin: 3677634

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X