☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykonanie instalacji gazu do projektowanego kotła i kuchenki gazowej dla pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych w piwnicy budynku mieszkalno - usługowego - świetlica wiejska w Strzekęcinie.

RIG.271.57.02.2015/BW 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający   Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

„Wykonanie instalacji gazu do projektowanego kotła i kuchenki gazowej dla pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych w piwnicy   budynku mieszkalno     – usługowego – świetlica wiejska w Strzekęcinie”.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie instalacji gazu, c.o.,  oraz dostawa i montaż kotła i kuchenki gazowej w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego   - świetlica wiejska w  Strzekęcinie.

Lokalizacja inwestycji:

Budynek, w którym należy wykonać przedmiot zamówienia zlokalizowany jest w Strzekęcinie nr 27, gm. Świeszyno. Jest to budynek  mieszkalny, wielorodzinny, 3 kondygnacyjny, podpiwniczony. W części piwnicy oraz dobudowanych pomieszczeniach parterowych funkcjonuje świetlica wiejska.

Zakres przedmiotu zamówienia:

 • Likwidacja istniejącego kotła c.o. na paliwo stałe;
 • Montaż nowego kotła opalanego gazem dla c.o. i c.w.;
 • Montaż kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym;
 • Instalacja gazu zasilana z istniejącej instalacji niskiego ciśnienia w budynku;
 • Podłączenie do nowego kotła istniejącej instalacji c.o. i c.w.
 • Instalacja c.o.

Ponad to:

 • Rozruch kotła;
 • Odbiór przez kominiarza oraz dostarczenie zamawiającemu pozytywnej opinii kominiarskiej;
 • Dokonanie odbioru i uczestniczenie w czynnościach kontrolnych szczelności i napełnienia paliwem gazowym instalacji przez PSG Sp.
  z o.o.(Zakład Gazowniczy);
 • Montaż i ustawienie parametrów pogodowego regulatora temperatury;
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Treść i forma w uzgodnieniu  z zamawiającym;
 • Prace remontowe w zakresie mającym na celu przywrócenie miejsca pracy do stanu pierwotnego, tzn. „zakrycie” powstałych bruzd oraz pomalowanie miejsc prowadzenia prac;
 • Konserwacja urządzeń.
 • Nadzór kierownika budowy

Za prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia uważa się instalację prawidłowo pracującą.

Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3.

 

 1. Termin realizacji zamówienia – do 15.12.2015r.

 

 1. Kryterium wyboru oferty:
 1. Cena  -  waga  60%  (max. 60 pkt.)
 2. Konserwacja w trakcie okresu gwarancji  - waga  20%  (max. 20 pkt.)
 3. Termin Gwarancji – dłuższa niż 24 miesięcy (nie dłuższa jednak niż 48 miesiące)  – waga 20 % (max. 20 pkt.)
 4. Max. suma punktów do osiągnięcia 100.

Sposób wyliczenia punktów:

 1. W kryterium cena punkty obliczone zostaną na podstawie następującego wzoru:

                                              cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x   100  x 60%

cena badanej oferty 

gdzie:
- stosowana punktacja:   0  - 60 pkt.   gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół.

 

 1. Konserwacja w trakcie okresu gwarancji  - waga  20%  (max. 20 pkt.)

- konserwacja raz na rok                             –  10 pkt.

- konserwacja raz na pół roku                     –  20 pkt.

Konserwacja obejmuje między innymi:

 • Kontrolę ogólnego stanu instalacji i urządzeń;
 • kontrolę wizualną i sprawdzenie działania instalacji i urządzeń;

Ponad to w przypadku pieca:

 • sprawdzenie szczelności wewnętrznego gazowego zaworu odcinającego;
 • sprawdzenie stopnia zabrudzenia przestrzeni palnika i wymiennika ciepła;
 • sprawdzenie sprawności i bezpieczeństwa odprowadzenia spalin;
 • sprawdzenie przecieków i stopnia zakamienienia płytowego wymiennika ciepła;
 • sprawdzenie właściwych ustawień sterownika;
 • sprawdzenie poprawności pracy urządzenia
 • czyszczenie wymiennika
 • czyszczenie palnika
 • sprawdzenie natężenia przepływu ciepłej wody użytkowej

W przypadku kuchenki:

 • Przeczyszczenie zaworów, przez które przechodzi gaz, dysz, odrdzewienie ich, a także sprawdzenie czy wąż nie jest uszkodzony;
 • sprawdzenie szczelności instalacji gazowej;

 

 1. W kryterium gwarancja - dłuższa niż 24 miesięcy (nie dłuższa jednak niż 48 miesiące) punkty zostaną naliczane w następujący sposób:

- gwarancja 24 m-cy                  –  0 pkt.

- gwarancja 36 m-cy                  – 10 pkt.

- gwarancja 48 m-cy                  – 20 pkt.

Pod pojęciem gwarancji zamawiający rozumie gwarancję na wykonane roboty oraz na dostarczone urządzenia tj. piec i kuchenkę gazową oraz spełnienie następujących warunków.

 • zapewnienie bezpłatnej naprawy w przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad produktu powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie;
 • rozpatrzenie reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia wad. W przypadkach szczególnych rozpatrzenie reklamacji w terminie do 30 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia;
 • Kupujący ma prawo domagać się wymiany sprzętu na wolny od wad lub zwrotu zapłaconej ceny jeżeli w okresie gwarancji ujawni się wada, której na podstawie orzeczenia serwisanta nie można usunąć.

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

    Oferty należy złożyć do dnia  09 listopada 2015r. godz. 11:00.

 

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta parter.
 • pocztą na adres; Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

 

Oferta należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób:

„Wykonanie instalacji gazu do projektowanego kotła i kuchenki gazowej dla pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych w  piwnicy budynku mieszkalno – usługowego– świetlica wiejska w Strzekęcinie”.

Nie otwierać przed dniem 09 listopada 2015 r. godz. 11:00.

 

W przypadku braku jasnego (wyżej wskazanego) oznaczenia, list może zostać potraktowany jak zwykła poczta i otwarty wraz z pocztą przychodzącą danego dnia, co spowoduje dostarczenie do osoby merytoryczne po terminie otwarcia. W takim przypadku oferta traktowana jest jako oferta złożona po terminie.

 

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub faxem.

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

 1. Warunki płatności;

Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag protokół odbioru. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury.

 

 1. Osoba do kontaktu:

W sprawach merytorycznych:

Ewa Zinowska – Suska – inspektor ds. inwestycji i drogownictwa, tel. 94 31 60 139, 94 31 60 120, e-mail e.suska@swieszyno.pl

W sprawach zamówień publicznych:

Beata Wojciechowska – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120, e-mail b.wojciechowska@swieszyno.pl

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Ofertę należy złożyć w oznakowanej kopercie w terminie wskazanym
   w zapytaniu (termin oznacza dzień i godzinę wskazaną w zapytaniu).
  3. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie
   z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
  4. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia
  5. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
  6. Termin związania ofertą – 30 dni.

 

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznikiem nr 1.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 4. Poświadczenie lub inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, że wykonawca wykonał co najmniej 1 robotę polegającą na montażu pieca gazowego dwufunkcyjnego z programatorem oraz wykonaniu instalacji gazowej stalowej o połączeniach gwintowych o śr.20mm na ścianach budynków.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej.

2. Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę.

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2015-11-02 08:19:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2015-11-02 08:30:10)

 
 
liczba odwiedzin: 3959943

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X