☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu

Gmina Świeszyno: MULTIMEDIALNE CENTRUM KULTURY w ŚWIESZYNIE e-Eureka.   Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu.


Numer ogłoszenia w BZP 81766-2012 data zamieszczenia: 16.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –  roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY
 

Gmina Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3161270, faks 943161491.

TRYB ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej zwanej Prawo zamówień publicznych lub ustawą, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia : ug.swieszyno.ibip.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

 Materiały przetargowe bezpłatnie udostępnione są na stronie internetowej ug.swieszyno.ibip.pl  Na

 Wniosek wykonawcy Zamawiający przekazuje ( wciągu siedmiu dni) Specyfikację Istotnych Warunków

 Zamówienia wraz z  załącznikami w formie papierowej, opłata za koszt druku, kserokopie dokumentacji i jej

 przekazania wynosi 200,00 zł brutto (dwieście złotych 00/100) płatne przelewem na rachunek bankowy

 Zamawiającego Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001 z opisem:

 „remont budynku GOK w Świeszynie”
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje wykonanie:

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świeszynie, działka nr 871/3 (powstała w wyniku podziału działki nr 871) gm.  Świeszyno w zakresie wynikającym ze zmian w budynku  istniejącym zgodnie z projektem architektoniczno - budowlanym, a mianowicie :

 

·       modernizacja sali widowiskowej z zapleczem,

·       modernizacja i przebudowa biblioteki,

·       przebudowa pomieszczeń na piętrze,

·       termomodernizacja ścian,

·       wymiana stolarki okiennej na PCV,

·       przebudowa kotłowni tradycyjnej na kotłownię gazową,

·       przebudowa instalacji zimnej i ciepłej wody,

·       przebudowa instalacji ogrzewania c. o.,

·       przebudowa instalacji elektrycznej,

·       utwardzenie placów postojowych, dojść i dojazdów do budynku,

·       remont ziemnej piwnicy,

·       budowa amfiteatru naziemnego wraz z zagospodarowaniem placu.

Dane techniczne obiektu.

 

Dane charakteryzujące obiekt – stan istniejący :

 
- długość                                             -                       34,10 m

- szerokość                                         -                        13,35 m

- max wysokość                                  -                          8,10 m

 

Szczegółowy zakres robót:

 
 
 

1.     Zagospodarowanie terenu:

Drogi i place:

Zaprojektowano ułożenie 51,0m2 chodnika z kostki POLBRUK grubości 60mm i 501,87m2 nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK gr. 80mm na podsypce piaskowo-cementowej. Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm z piasku – 552,87m2. Ponadto należy ułożyć 88,35m krawężnika betonowego 15x30cm z wykonaniem ławy betonowej oraz 26,2 m obrzeża betonowego 30x8cm.

Amfiteatr:

Wykonanie koryta o głębokości 20cm -325,59m2, chodnik z płyt betonowych 50x50x7 cm – 212,55m2, podłoga z kostki brukowej drewnianej na warstwie asfaltu i na podbudowie betonowej - 113,04m2, stopnie schodów wykonywane bez podbudowy ze stopnicami o nawierzchni żwirowej oraz podstopnicami z połowizn drewnianych 16,2m, ławki drewniane siedzeniowe 89,0m.

Ognisko:

Urządzenie ogniska oraz wykonanie siedzisk 55,578m z podporami żelbetowymi, montaż listew siedzeń drewnianych 166,734m2.

Piwnica ziemna:

Uzupełnienie tynków zewnętrznych 9,24m2, spoinowanie bez wykucia spoin z murów z cegły 1,8m2, dwukrotne malowanie bez przetarcia tynków zewnętrznych 9,24m2 i stolarki drzwiowej 5,28m2.

Roboty porządkowe:

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego 1 476,00m2 i wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia 0,15 ha.

2.            Termomodernizacja:

Docieplenie ścian fundamentowych: rozebranie elementów betonowych (opaska i chodnik 7,081m3, wykopy wąsko przestrzenne wraz z zasypaniem 56,648m3, ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi z siatką oraz izolacją przeciwwilgociową powłokową (dwie warstwy) – 56,65m2.

Termomodernizacja ścian: demontaż wraz z montażem rur spustowych 24,8m, obróbek blacharskich, parapetów okiennych – 50,2 m2, daszku nad wejściem, krat okiennych 9,0m2, drabiny zewnętrznej 7,0m, przewodów uziemiających 22,9m, odbicie tynków zewnętrznych 37,768m2, naprawa tynków zewnętrznych, ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 12 cm-524,22m2, montaż listew startowych- 94,08m, ocieplenie ościeży -40,38m2, ochrona kątownikiem narożników -222,85m, wykonanie obróbek blacharskich 66,72m2, obsadzenie kratek wentylacyjnych 32 szt., wykonanie tynku polimerowo – mineralnego barwionego 564,60m2, ocieplenie cokołu płytami styropianowymi gr. 10cm z tynkiem mozaikowym 28,22m2 oraz koniecznym skuciem wystającego cokołu

Opaska wokół budynku:

Chodnik z płyt betonowych 50x50x7 cm – 35,245m2,obrzeża betonowe o wym. 30x8cm – 70,49m, rozplantowanie ziemi z wykopów – 3,53m3.

3.            Roboty budowlane budynek główny:

Wejście do budynku: wykonanie schodów zewnętrznych 1,683m3 wraz z okładziną płytkami kamionkowymi GRES 7,557m2. Wejście należy dostosować dla potrzeb osób niepełnosprawnych ( na wózkach).

Roboty rozbiórkowe: rozbiórka konstrukcji z cegły – 5,842m3, wykucie z muru ościeżnic stalowych szt. 3, rozebranie posadzki z deszczułek 180,58m2, rozebranie boazerii drewnianych wraz z rusztem -279,992m2, rozbiórka sufitu z siatki maskującej -132,13 m2, rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych- 232,26m2, z płytek na zaprawie 75,48m2, rozebranie sufitów podwieszonych -48,28m2, okładziny ścian 3,438m2, rozebranie lamp oświetleniowych, białego montażu, elementów sanitarnych, instalacji i osprzętu c.o., kotłowni, instalacji i osprzętu elektrycznego.

Roboty remontowo – budowlane: wykonanie przesklepień z belek stalowych 10,0m, wykucie otworów w ścianach i obsadzenie nawietrzników podokiennych 32 szt., wymiana okien zespolonych na okna uchylno -rozwierane PCV – 53,375m2, wymiana podokienników drewnianych -32 szt., wymiana drzwi zewnętrznych -14,8m2, ścianki działowe z cegły – 84,36m2, tynki cienkowarstwowe – 1678,71m2, obsadzenie okienka podawczego, obsadzenie ościeżnic stalowych drzwi – 10 szt., przegrody z tworzyw sztucznych (laminat wysokociśnieniowy) – 16,94m2, okładziny płyt gipsowo – kartonowych na ścianach – 239,68m2, obudowa sceny – 7,0m2, strop podwieszony z płyt gipsowo – kartonowych (sala widowiskowa) – 132,12m2, posadzka z deszczułek na lepiku – 132,12m2, izolacja pomieszczeń mokrych płynną folią uszczelniającą – 41,97m2, okładziny z płytek ceramicznych na ścianach – 117,26m2, gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach z gruntowaniem – 1654,425m2, gruntowanie podłoży, warstwy wyrównawcze z zaprawy samopoziomującej, posadzka z wykładziny z tworzywa sztucznego – 333,39m2, montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych -17,6m2, sufity podwieszone na konstrukcji metalowej – 43,92m2, malowanie tynków wewnętrznych według projektu kolorystyki (aranżacji wnętrz) – 1654,42m2, montaż wywietrzników dachowych 4 szt.

Kotłownia: rozbiórka elementów betonowych – 0,042m3, wykopy wewnątrz budynku – 0,608m3, usunięcie z budynku gruzu i ziemi, wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych – 2,10m2, posadzka – odtłuszczenie, fluatowanie, neutralizacja, malowanie lakierem, emalią chlorokauczukową – 17,0m2, malowanie farba chlorokauczukową ścian -21,66m2, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną 104,62m2.

4.            Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej

Instalacja wody zimnej: szafki hydrantowe – 2szt., rurociągi stalowe ocynkowane śr. 25mm – 13,6m, wykucie bruzd – 61,0m, zabetonowanie bruzd i wykonanie pasów tynku – 61,0m, rurociągi miedziane-57,5m, dodatkowe podejścia do zaworów czerpalnych – 20szt, podejścia odpływowe z PCV – 24szt.,

Instalacja ciepłej wody + cyrkulacja: rurociągi miedziane o śr. 28, 22, 15mm – 39,5m, dodatki za podejścia -7szt., zawory umywalkowe – 7szt., rury ochronne, izolacje -45,5m.

Próby instalacji: próba szczelności instalacji wodociągowej wraz z płukaniem – 110,6m

Kanalizacja: rurociągi kanalizacyjne śr. 160 – 10,5m, rury wywiewne – szt.3, rurociągi kanalizacyjne o śr. 110 i 50mm – 29,7m, czyszczaki – szt. 5, wpusty ściekowe – 2szt.

Armatura: montaż: umywalek 9szt., zlewozmywaków z blachy nierdzewnej na szafce – 2szt., ustępy z płuczką ustępową typu „kom pakt” -8szt., pisuary pojedyncze – 1kpl., baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe -11szt., elektryczne podgrzewacze wody –kpl. 3.

Demontaż: demontaż zlewu kuchennego, termy elektrycznej, baterii ściennej umywalkowej i zlewozmywakowej, umywalki porcelanowej, ustępu z miską porcelanową, rur kanalizacyjnych, wodociągowych, wpusty ściekowe.

5.            Roboty instalacyjne c. o.

Roboty demontażowe: demontaż grzejników c. o. – 28 kpl., demontaż rurociągu stalowego -120,0m.

Instalacje centralnego ogrzewania: rurociągi miedziane -379,8m, rury ochronne -4,2m, rury przyłączne miedziane – 34kpl., grzejniki stalowe dwupłytowe -34 szt., zawory grzejnikowe termostatyczne -34szt., zawory odpowietrzające -4szt., zawory zwrotne – szt.34, izolacja rurociągów – 379,8m, próby szczelności instalacji na zimno i gorąco oraz regulacja układu grzewczego.

Roboty budowlane: przebicia otworów – szt.14, wykucia bruzd – 189,9m, zabetonowanie bruzd – 189,9m.

6.            Roboty elektryczne

Instalacje elektryczne: demontaż opraw żarowych, łączników, gniazd, puszek, przewodów, tablic rozdzielczych, przebijanie otworów w ścianach -50szt., mechaniczne wykucie bruzd – 618,0m, zaprawienie bruzd – 618,0m, układanie w rurach kabli – 18,0m, obróbka na sucho kabli – 4, układanie kabli pod tynkiem – 1326,0m, przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny – 79 szt., montaż łączników podtynkowych – 108 szt., montaż gniazd – 56szt., montaż obudów tablic rozdzielczych – szt. 2 wraz z wyposażeniem tablic w osprzęt, przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe – 111kpl., montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych - 111 szt., przykręcenie na gotowym podłożu aparatów – 15szt., układanie przewodów wyrównawczych – 25m, sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 91szt.,

Instalacje teletechniczne: mechaniczne wykucie bruzd – m16,0, zaprawienie bruzd – 16,0m, układanie pod tynkiem rur winidurowych – 16,0m, instalowanie panelowych wzmacniaczy – 1szt.

Okablowanie wraz z wyposażeniem w osprzęt oświetlenia sceny.

7.            Ogrodzenie

Demontaż starego ogrodzenia: demontaż balustrad schodowych –ilość cięć – 44szt., rozebranie betonowych ław, stóp fundamentowych – 7,65m3, rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych – 234,75m2, rozebranie bramy z siatki – 9,6m2, rozebranie furtki – 2,4m2,

Wykonanie nowego ogrodzenia: roboty ziemne wykopy, zasypanie - -38,64m3, cokoły betonowe 0,20x0,30m – 185,5m, ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach stalowych – 168,0m, bramy stalowe przesuwane ręczne – 4,8m2, ogrodzenie z siatki w ramkach – 17,5m2, brama i furtka kpl. 1

8.            Kotłownia gazowa

Kotłownia instalacje: demontaż rurociągów, demontaż pompy, kotła, rozdzielacza z rur, naczynia wzbiorczego, montaż zawory żeliwne -6szt., zawory bezpieczeństwa – 1 szt., pompy ładowania podgrzewacza, obiegu grzewczego i cyrkulacyjna – po 1szt.,termometr – 1szt., mieszacz 3-drogowy – 1szt., zbiornik ciepłej wody -1 kpl., odbiornik – kpl.1, filtr wody – 1szt., naczynie wzbiorcze przeponowe – 1szt., czujnik temperatury w podgrzewaczu – 1szt., czujnik temperatury wewn. I zewn. – 2szt., czujnik temperatury na zasileniu – 1sztr., rozdzielacze do kotłów i instalacji c. o. – 0,6m, ogranicznik ciśnienia wody – 1szt., ogranicznik temperatury wody – 1szt., system powietrzno spalinowy – 1szt., rurociągi stalowe – 42,5m, uruchomienie kotłowni, wykonanie izolowanego wkładu kominowego ze stali nierdzewnej.

Kocioł gazowy: kocioł  o mocy znamionowej do 50kW – kocioł o nominalnej mocy grzewczej 44,6kW

Instalacja gazowa wewnętrzna: rurociągi w instalacjach gazowych – 20,25m, malowanie rur, przejścia gazociągu przez ścianę -4szt., kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem – 1szt., zawór kulowy, zawór szybkozamykający, reduktor gazu, montaż gazomierza, montaż czujki specjalnej – wykrywanie gazu – 2szt., montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego, szafka gazowa, próba instalacji gazowej.

Instalacje elektryczne: przebijanie otworów – 4szt., montaż obudów tablic rozdzielczych – 2szt., montaż  wyłącznika przeciwporażeniowego – 2szt.,układanie na tynku przewodu kabelkowego – 130,0m, montaż gniazd, łączników -4szt., układanie przewodu wyrównawczego – 15,0m, pomiar

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH: zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7; 45.45.00.00-6; 45.30.00.00-0; 45.45.30.00-7

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ: nie.

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIA OFERT WARIANTOWEJ: nie.

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  Zakończenie: 20.02.2013.
 

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), w terminie do  05.04.2012r. godz. 1000 na konto: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu;
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 3. gwarancjach bankowych;
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).
 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Posiada wiedzę i doświadczenie

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy roboty polegające na remoncie budynków o wartości min. 500 tys. zł (pięćset tysięcy złotych) netto – jeden remont.

Dysponuje odpowiednim potencjałem techniczny oraz osobami zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a)  zamawiający wymaga, by osoba pełniąca funkcję kierownika budowy posiadała uprawnienia

      budowlane oraz przynależała do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

b) Wykonawca dysponuje potencjałem kadrowym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 Posiadają opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

 związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określonego w pkt 5.1.2) SIWZ wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy,
  • Opłaconą polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem uiszczenia składki.
 • W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organuwystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  •  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, e wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w: pkt. 6.5.1,2,3 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w  którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Dokumenty, o których mowa w pkt 6.6 a).a, SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w pkt 6.6.a).b SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.6.a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 
Inne dokumenty

·         Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

·         Pełnomocnictwo, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym oraz w przypadku podmiotów występujących wspólnie.

·         Wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak oświadczenia w sprawie powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, uznany będzie za zobowiązanie do samodzielnego wykonania zamówienia.

·         Szczegółowy Kosztorys Ofertowy, sporządzony w oparciu o przedmiar robót (załącznik nr 6 )

·         Potwierdzenie wniesienia wadium na rachunek bankowy Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:  nie

KRYTERIA OCENY OFERT : najniższa cena.

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofert należy składać w terminie do dnia 05.04.2012r.do godziny 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71, sekretariat.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  projekt dofinansowany w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
Do pobrania:
 
 
 
 
Świeszyno dnia 15 marca 2012r.
JŚ.
Wytworzył:
Udostępnił:
Jan Szostak
(2012-03-16 09:28:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2012-03-16 09:31:14)

 
 
liczba odwiedzin: 3969154

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X