☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn: ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo-Niekłonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kurozwęczu?.

Ogłoszenie nr 582564-N-2017 z dnia 2017-09-01 r.

Gmina Świeszyno: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo-Niekłonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kurozwęczu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo-Niekłonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kurozwęczu” dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno, krajowy numer identyfikacyjny 330920707, ul. Świeszyno  71 , 76-024   Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 31 60 120, e-mail e.jacewicz@swieszyno.pl, faks 94 31 61 491.
Adres strony internetowej (URL): http://ug.swieszyno.ibip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
ug.swieszyno.ibip.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
ug.swieszyno.ibip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy w Świeszynie, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, Sekretariat pok. nr 3


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo-Niekłonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kurozwęczu”
Numer referencyjny: RIG.271.112.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2. Zakres zamówienia: W zakresie przedmiotu zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo-Niekłonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kurozwęczu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na każdą z następujących części zamówienia oddzielnie lub łącznie na wszystkie: Część 1: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo-Niekłonice” Część 2: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz” Nr sprawy RIG.271.112.2017 Do zadań pełnienia funkcji inspektora nadzoru (część 1 i 2) należy m.in. a) na etapie budowy: - uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy oraz nadzór nad organizacją zaplecza budowy, - obecności na terenie budowy przez okres realizacji Zadania Inwestycyjnego; - sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionego inspektora nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016.290 z późn. zm.) i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych; - kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, - akceptacja wniosków materiałowych oraz sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową - bieżącego archiwizowania wszelkich gwarancji, atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp. - niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót budowlanych na Zadaniu Inwestycyjnym, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów oraz przedstawienia propozycji działań mających na celu ich uniknięcie a także zapobieżenie wystąpieniu podobnych zagrożeń w trakcie dalszej realizacji robót budowlanych; - kontrolowania czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czy utrzymuje porządek na terenie budowy; - udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji robót; - organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym omawiającym dotychczasowy postęp prac, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację zadania (Wykonawca, przedstawiciele Zamawiającego, w razie potrzeb Nadzór Autorski) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia narady; - monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym Harmonogramem robót; - kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów; - nadzorowania robót wykonywanych przez Wykonawcę; - zlecania Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości, co do ich jakości; - dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; - sprawdzenia wykonywanych robót i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; - poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę; - mediacji i rozjemstwa w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; - bezstronnego i obiektywnego uczestnictwa w procesie inwestycyjnym dotyczącym realizacji Zadania Inwestycyjnego; - przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót; - poświadczenia terminu zakończenia robót; - dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, gwarancji, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót; - powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy; - prowadzenia bieżącej kontroli Zadania Inwestycyjnego; - sprawdzenia ostatecznej kwoty umownej Wykonawcy; - zapewnienia, przeprowadzenia i nadzorowania wymaganych prób i rozruchów technologicznych; - innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, związanych bezpośrednio z realizacją inwestycji; - przygotowanie protokołów konieczności oraz aneksów do umowy. b) na etapie po zakończeniu budowy: - weryfikacji kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót oraz sporządzenie stosownych protokołów odbioru; - dokonania odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego; - udział w przygotowaniu wymaganych w art. 57 Prawa Budowlanego dokumentów do zawiadamiania o zakończeniu inwestycji. c) w okresie gwarancji dla Zadania Inwestycyjnego: uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji Zadania Inwestycyjnego oraz w odbiorze gwarancyjnym a w przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądów bądź odbioru wystąpienia wad, także uczestniczenie w odbiorze od Wykonawcy robót związanych z usunięciem ujawnionych wad; Zamawiający powiadomi Inspektora Nadzoru o terminach przeglądów gwarancyjnych oraz odbiorów robót czy odbioru gwarancyjnego na 5 dni przed wyznaczonym terminem. Opis inwestycji objętej nadzorem inwestorskim: Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo-Niekłonice Zakres robót obejmuje wykonanie rurociągu tłocznego Giezkowo-Niekłonice wraz z przepompownią ścieków w Giezkowie, kanalizację grawitacyjną - podłączenie dwóch budynków do zbiorczej kanalizacji (3 przyłącza) oraz wykonanie kanalizacji grawitacyjnej od bloków (istniejącą kanalizacji grawitacyjna w tym miejscu jest w bardzo złym stanie technicznym). Zestawienie długości i materiałów: 1. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej f160 PVC SN8 głównej – L= 181,0mb 2. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej f200 PVC SN8 głównej – L=214,5 mb 3. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej f160 PVC SN8 przyłącza kanalizacyjne – L=87,5mb 4. sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej fz90 PE SDR17– L=3925,0mb Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej L=4408,0mb Zestawienie ilości studni sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 1. studnia bet.f1000mm – 6 szt. 2. studnia bet.f1200mm – 3 szt. 3. studnie PVC f400mm siec główna – 13 szt. 4. studnie PVC f400mm przyłącza – 5 szt. 5. studnia rozprężna f625mm – 1 szt. 6. kolumny odpowietrzająco-napowietrzające – 5 szt. 7. kolumny płucząco-spustowe – 3 szt. Przepompownia ścieków PI Giezkowo Przepompownię wykonać na bazie zbiornika z polimerobetonu, średnica 1500mm wraz z zasileniem energetycznym, utwardzeniem terenu i instalacją do dawkowania reagenta. Część 2: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz Zakres robót obejmuje przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz wraz z przyłączami. Sieć wodociągową ma być wykonana z rur ciśnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10, øz90x5,4mm. Odcinki wykonywane przewiertami sterowanymi wykonać z rur PE HD 100-RC o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz odporność na korozję naprężeniową (dwuwarstwowe PE/PE). Przyłącza wodociągowe wykonać z rur ciśnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10, øz32x2,0mm. Zestawienie długości i materiałów: 1. Sieć wodociągowa: - rurociągi øz90PE – L=1651,6m - rurociągi øz32PE – L=65,0m - zasuwy DN80 – 3 szt. - hydranty nadziemne DN80 – 4 szt. 2. Przyłącza wodociągowe - - rurociągi øz32PE – L=445,0m - nawiertki z zasuwami 90/32 – 24 szt. Trasa sieci wodociągowej częściowo przebiega w pasie drogi wojewódzkiej. Przewidywany czas trwania robót budowlanych: Część 1 – od września 2017r. do 29.06.2018r. Część 2 – od września 2017r. do 30.11.2017r. 3.3 KOD CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 3.4 Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 ze zm.), nie polegają na wykonaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i samie te zadania realizują. Dokumentacja projektowa dla ww. zadań jest dostępna pod adresem: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/popup.php?id_menu_item=198819 http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/popup.php?id_menu_item=198998

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-07-16

     

2017-12-15


II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: Część 1 - od dnia podpisania umowy do 16.07.2018r. Część 2 - od dnia podpisania umowy do 15.12.2017r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać: a) że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej - 1 usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią/ami ścieków o wartości min. 1 000 000 zł brutto dla części 1 - 1 usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej - o wartości min 300 000,00 zł brutto dla części 2 b) dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia publicznego (dla części nr 1 i 2): Funkcja/Uprawnienia Doświadczenie Inspektor Nadzoru branży sanitarnej - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia W przypadku składania oferty na obie części Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby na stanowisko Inspektora Nadzoru branży sanitarnej dla części 1 i 2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej dokumenty wymienione w pkt od 1 – 2 muszą być złożone oddzielnie dla każdego ze wspólników oraz dla spółki cywilnej. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH: Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt. B niniejszej SIWZ składa: 1)dokument, że nie zalega z opłacaniem podatków opłat, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , 2) dokument, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Informacja i dokument o którym mowa w pkt.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,a dokument o którym mowa w pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Pozostałe oświadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa takie same jak Wykonawca polski. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (z zachowaniem terminu odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed terminem składania ofert). Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) zdolności technicznej lub zawodowej potwierdzonej: a) wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: - 1 usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią/ami ścieków o wartości min. 1 000 000 zł brutto dla części 1 - 1 usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie sieci wodociągowej - o wartości min 300 000,00 zł brutto dla części 2 – wykaz wykonanych robót sporządzony na/wg załącznika Nr 6 do SIWZ b) dysponowaniem osobami wyznaczonych do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 1 ppkt.1.3. lit. b) rozdz. II SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – sporządzony na/wg załącznika Nr 7 do SIWZ. Do wykazu wykonanych usług (załącznik nr 6 do SIWZ) należy dołączyć dowody że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w pkt. 1a są : - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonywane , - inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w dokumentów (Wykonawca musi pisemnie uzasadnić brak możliwości uzyskania w/w dokumentów).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporządzony na/wg Załącznika nr 1 do SIWZ, jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) - o ile umocowanie(a) osoby(ób) występującej(cych) w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów, ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby sporządzone na/wg Załącznika nr 5 do SIWZ (wypełniają tylko podmioty, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby) należy dołączyć do oferty (jeżeli występuje),OŚWIADCZENIE WYKONAWCY sporządzone na/wg załącznika 4 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca – w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących: kwoty którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, - przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 Ustawy - na/według załącznika nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty lub informacje ) że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

20,00

Termin płatności faktury

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: a) zmianą zakresu umowy, jeżeli te zmiany spowodują konieczność zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru - również obniżenia Wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), b) zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, jeśli zmiany te wpływają na zakres lub przedmiot umowy, c) zmianą przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych podyktowanych programami dofinansowania z różnych źródeł, d) zmianą wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obwiązującej stawki VAT, e) zmianą terminu wykonania przedmiotu zamówienia ze względu na działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia takie jak np.: wojna, pożar, powódź, epidemia itp., f) zmianą terminu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem, g) zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania umowy w przypadku ograniczeń budżetowych jednostki lub w razie odstąpienia od realizacji części umowy, w takim przypadku Wykonawcy przysługuje Wynagrodzenie tylko za Wykonaną część umowy; 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Inspektora Nadzoru, protokół konieczności - protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo-Niekłonice”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do zadań pełnienia funkcji inspektora nadzoru (część 1 i 2) należy m.in. a) na etapie budowy: - uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy oraz nadzór nad organizacją zaplecza budowy, - obecności na terenie budowy przez okres realizacji Zadania Inwestycyjnego; - sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionego inspektora nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016.290 z późn. zm.) i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych; - kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, - akceptacja wniosków materiałowych oraz sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową - bieżącego archiwizowania wszelkich gwarancji, atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp. - niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót budowlanych na Zadaniu Inwestycyjnym, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów oraz przedstawienia propozycji działań mających na celu ich uniknięcie a także zapobieżenie wystąpieniu podobnych zagrożeń w trakcie dalszej realizacji robót budowlanych; - kontrolowania czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czy utrzymuje porządek na terenie budowy; - udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji robót; - organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym omawiającym dotychczasowy postęp prac, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację zadania (Wykonawca, przedstawiciele Zamawiającego, w razie potrzeb Nadzór Autorski) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia narady; - monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym Harmonogramem robót; - kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów; - nadzorowania robót wykonywanych przez Wykonawcę; - zlecania Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości, co do ich jakości; - dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; - sprawdzenia wykonywanych robót i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; - poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę; - mediacji i rozjemstwa w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; - bezstronnego i obiektywnego uczestnictwa w procesie inwestycyjnym dotyczącym realizacji Zadania Inwestycyjnego; - przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót; - poświadczenia terminu zakończenia robót; - dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, gwarancji, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót; - powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy; - prowadzenia bieżącej kontroli Zadania Inwestycyjnego; - sprawdzenia ostatecznej kwoty umownej Wykonawcy; - zapewnienia, przeprowadzenia i nadzorowania wymaganych prób i rozruchów technologicznych; - innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, związanych bezpośrednio z realizacją inwestycji; - przygotowanie protokołów konieczności oraz aneksów do umowy. b) na etapie po zakończeniu budowy: - weryfikacji kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót oraz sporządzenie stosownych protokołów odbioru; - dokonania odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego; - udział w przygotowaniu wymaganych w art. 57 Prawa Budowlanego dokumentów do zawiadamiania o zakończeniu inwestycji. c) w okresie gwarancji dla Zadania Inwestycyjnego: uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji Zadania Inwestycyjnego oraz w odbiorze gwarancyjnym a w przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądów bądź odbioru wystąpienia wad, także uczestniczenie w odbiorze od Wykonawcy robót związanych z usunięciem ujawnionych wad; Zamawiający powiadomi Inspektora Nadzoru o terminach przeglądów gwarancyjnych oraz odbiorów robót czy odbioru gwarancyjnego na 5 dni przed wyznaczonym terminem. Opis inwestycji objętej nadzorem inwestorskim: Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawiatcyjnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo-Niekłonice Zakres robót obejmuje wykonanie rurociągu tłocznego Giezkowo-Niekłonice wraz z przepompownią ścieków w Giezkowie, kanalizację grawitacyjną - podłączenie dwóch budynków do zbiorczej kanalizacji (3 przyłącza) oraz wykonanie kanalizacji grawitacyjnej od bloków (istniejącą kanalizacji grawitacyjna w tym miejscu jest w bardzo złym stanie technicznym). Zestawienie długości i materiałów: 1. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej f160 PVC SN8 głównej – L= 181,0mb 2. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej f200 PVC SN8 głównej – L=214,5 mb 3. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej f160 PVC SN8 przyłącza kanalizacyjne – L=87,5mb 4. sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej fz90 PE SDR17– L=3925,0mb Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej L=4408,0mb Zestawienie ilości studni sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 1. studnia bet.f1000mm – 6 szt. 2. studnia bet.f1200mm – 3 szt. 3. studnie PVC f400mm siec główna – 13 szt. 4. studnie PVC f400mm przyłącza – 5 szt. 5. studnia rozprężna f625mm – 1 szt. 6. kolumny odpowietrzająco-napowietrzające – 5 szt. 7. kolumny płucząco-spustowe – 3 szt. Przepompownia ścieków PI Giezkowo Przepompownię wykonać na bazie zbiornika z polimerobetonu, średnica 1500mm wraz z zasileniem energetycznym, utwardzeniem terenu i instalacją do dawkowania reagenta. Przewidywany czas trwania robót budowlanych: Część 1 – od września 2017r. do 29.06.2018r. 3.3 KOD CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 3.4 Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 ze zm.), nie polegają na wykonaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i samie te zadania realizują. Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego jest dostępna pod adresem: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/popup.php?id_menu_item=198819 http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/popup.php?id_menu_item=198998
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-16
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

20,00

Termin płatności faktury

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do zadań pełnienia funkcji inspektora nadzoru (część 1 i 2) należy m.in. a) na etapie budowy: - uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy oraz nadzór nad organizacją zaplecza budowy, - obecności na terenie budowy przez okres realizacji Zadania Inwestycyjnego; - sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionego inspektora nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016.290 z późn. zm.) i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych; - kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, - akceptacja wniosków materiałowych oraz sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową - bieżącego archiwizowania wszelkich gwarancji, atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp. - niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót budowlanych na Zadaniu Inwestycyjnym, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów oraz przedstawienia propozycji działań mających na celu ich uniknięcie a także zapobieżenie wystąpieniu podobnych zagrożeń w trakcie dalszej realizacji robót budowlanych; - kontrolowania czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czy utrzymuje porządek na terenie budowy; - udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji robót; - organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym omawiającym dotychczasowy postęp prac, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację zadania (Wykonawca, przedstawiciele Zamawiającego, w razie potrzeb Nadzór Autorski) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia narady; - monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym Harmonogramem robót; - kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów; - nadzorowania robót wykonywanych przez Wykonawcę; - zlecania Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości, co do ich jakości; - dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; - sprawdzenia wykonywanych robót i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; - poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę; - mediacji i rozjemstwa w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; - bezstronnego i obiektywnego uczestnictwa w procesie inwestycyjnym dotyczącym realizacji Zadania Inwestycyjnego; - przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót; - poświadczenia terminu zakończenia robót; - dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, gwarancji, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót; - powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy; - prowadzenia bieżącej kontroli Zadania Inwestycyjnego; - sprawdzenia ostatecznej kwoty umownej Wykonawcy; - zapewnienia, przeprowadzenia i nadzorowania wymaganych prób i rozruchów technologicznych; - innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, związanych bezpośrednio z realizacją inwestycji; - przygotowanie protokołów konieczności oraz aneksów do umowy. b) na etapie po zakończeniu budowy: - weryfikacji kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót oraz sporządzenie stosownych protokołów odbioru; - dokonania odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego; - udział w przygotowaniu wymaganych w art. 57 Prawa Budowlanego dokumentów do zawiadamiania o zakończeniu inwestycji. c) w okresie gwarancji dla Zadania Inwestycyjnego: uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji Zadania Inwestycyjnego oraz w odbiorze gwarancyjnym a w przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądów bądź odbioru wystąpienia wad, także uczestniczenie w odbiorze od Wykonawcy robót związanych z usunięciem ujawnionych wad; Zamawiający powiadomi Inspektora Nadzoru o terminach przeglądów gwarancyjnych oraz odbiorów robót czy odbioru gwarancyjnego na 5 dni przed wyznaczonym terminem. Opis inwestycji objętej nadzorem inwestorskim: Część 2: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz Zakres robót obejmuje przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz wraz z przyłączami. Sieć wodociągową ma być wykonana z rur ciśnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10, øz90x5,4mm. Odcinki wykonywane przewiertami sterowanymi wykonać z rur PE HD 100-RC o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz odporność na korozję naprężeniową (dwuwarstwowe PE/PE). Przyłącza wodociągowe wykonać z rur ciśnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10, øz32x2,0mm. Zestawienie długości i materiałów: 1. Sieć wodociągowa: - rurociągi øz90PE – L=1651,6m - rurociągi øz32PE – L=65,0m - zasuwy DN80 – 3 szt. - hydranty nadziemne DN80 – 4 szt. 2. Przyłącza wodociągowe - - rurociągi øz32PE – L=445,0m - nawiertki z zasuwami 90/32 – 24 szt. Trasa sieci wodociągowej częściowo przebiega w pasie drogi wojewódzkiej. Przewidywany czas trwania robót budowlanych: Część 2 – od września 2017r. do 30.11.2017r. 3.3 KOD CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 3.4 Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 ze zm.), nie polegają na wykonaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i samie te zadania realizują. Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego jest dostępna pod adresem: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/popup.php?id_menu_item=198819 http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/popup.php?id_menu_item=198998
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

20,00

Termin płatności faktury

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Wójt
/-/
Ewa Korczak

 

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-09-01 16:14:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-09-01 16:20:19)

 
 
liczba odwiedzin: 3960055

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X