☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dowóz uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Świeszyno w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019.

Ogłoszenie nr 556847-N-2017 z dnia 2017-07-24 r.

Gmina Świeszyno: „Dowóz uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Świeszyno w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno, krajowy numer identyfikacyjny 330920707, ul. Świeszyno  71 , 76-024   Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 31 60 120, , e-mail e.jacewicz@swieszyno.pl, , faks 94 31 61 491.
Adres strony internetowej (URL): http://ug.swieszyno.ibip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
ug.swieszyno.ibip.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
ug.swieszyno.ibip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy w Świeszynie, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dowóz uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Świeszyno w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019”.
Numer referencyjny: RIG.271.117.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2. Przedmiot zamówienia: 3.2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu uczniów i opiekunów dzieci dojeżdżających do placówek szkolnych i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Świeszyno, a mianowicie: Szkoły Podstawowej w Dunowie, Szkoły Podstawowej im. W. Szymborskiej w Konikowie, Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim, Szkoły Podstawowej w Świeszynie z klasami Gimnazjum w Świeszynie oraz rozwóz do miejscowości zamieszkania po skończonych zajęciach. 3.2.2. Dowóz odbywa się w dni nauki szkolnej i okazjonalnie w przypadku organizacji uroczystości, zawodów sportowych itp. w dni wolne od zajęć szkolnych. Ogólną liczbę dowożonych uczniów szacuje się na 282 uczniów, wg. prognozy na rok szkolny 2017/2018: - SP Dunowo i Oddział Przedszkolny w SP Dunowo— 51 uczniów, godzina rozpoczęcia nauki - 7:50; - SP Konikowo i Oddział Przedszkolny w SP Konikowo — 69 uczniów, godzina rozpoczęcia nauki - 8:00; - SP Zegrze Pomorskie i Oddział Przedszkolny w SP Zegrze Pomorskie — 72 uczniów, godzina rozpoczęcia nauki - 7:45; - SP Świeszyno i Oddział Przedszkolny w SP Świeszyno — 34 uczniów, godzina rozpoczęcia nauki - 8:00 - Gimnazjum w Świeszynie — 56 uczniów, godzina rozpoczęcia nauki - 8:00. 3.2.3. Przedmiot zamówienia obejmuje również nieodpłatne przewozy osób na wycieczki, zawody sportowe, wyjazdy edukacyjno- -kulturalne, konkursy itp. zgodnie z potrzebami Zamawiającego, minimum 50 km miesięcznie, a w przypadku niewykorzystania limitu kilometrów, niewykorzystana ilość km przechodzi na następne miesiące 3.2.4. Dopuszcza się możliwość organizacji wspólnego dowozu uczniów z różnych placówek szkolnych. 3.2.5. Wykonawca proponuje stawkę przewozu, którą szacuje na podstawie dokonanej samodzielnie wizji lokalnej i w oparciu o przedstawioną Zamawiającemu propozycję dowozu. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z powodu błędnego skalkulowania ceny, czy pominięcia niektórych elementów dowozu. 3.2.6. Ostateczny rozkład jazdy autobusów i ostateczną ilość kursów na danych trasach oraz wskazanie miejsc „przystanków szkolnych” Wykonawca ustala pisemnie z zamawiającym 3.2.7. Kierowca pojazdu czuwa nad bezpieczeństwem przewożonych uczniów zgodnie z Prawem Przewozowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapewnienia we własnym zakresie dodatkowej opieki. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnego przejazdu opiekunowi wskazanemu przez Zamawiającego. 3.2.8. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca ma obowiązek zapewnić na własny koszt transport zastępczy. 3.2.9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu zastępczego, np. busa w przypadku ograniczonego lub niemożliwego przejazdu autobusu szkolnego w trudnych warunków drogowych i w okresie zimy lub ustala z Zamawiającym inny sposób przewozu uczniów i ponosi jego koszty. 3.2.10. Szczegóły dotyczące ilości uczniów z poszczególnych miejscowości, ilości kursów, ram czasowych przyjazdu i odjazdu uczniów oraz przyjętych odległości między miejscowościami zawiera załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. 3.2.11. Przewóz uczniów odbywa się zgodnie z rozkładem jazdy opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. W dniach rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych, w przypadku odpracowywania przez szkoły zajęć w soboty lub dni, w których odbywają się w szkołach ogólnopolskie sprawdziany i egzaminy, itp. przewóz odbywać się będzie zgodnie z odrębnym rozkładem jazdy przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 3.2.12. W sytuacjach losowych i spowodowanych specyfiką organizacji zajęć przez poszczególne placówki oświatowe dowóz uczniów będzie organizowany zgodnie z indywidualnym uzgodnieniem dyrektora szkoły z przewoźnikiem z zastrzeżeniem organizacji dowozu pozostałych szkół zgodnie z ustalonym rozkładem dowozów. 3.2.13. Liczba kursów i godziny rozwozu uczniów mogą w poszczególnych placówkach wymienionych w pkt. 3.2.1 ulegać zmianom, w związku z okresową organizacją zajęć dodatkowych. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania rozkładu jazdy w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia zmiany, z zachowaniem ustalonych w podstawowym rozkładzie jazdy godzin odjazdów w pozostałych szkołach. 3.2.14. Liczba osób objętych dowozem może wzrosnąć lub zmniejszyć się z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Zmiana w liczbie osób objętych dowozem w granicach do 10% nie spowoduje zmiany określonej przez Wykonawcę ceny jednostkowej. Istnieje też prawdopodobieństwo, że do którejś ze szkół dopisze się uczeń z miejscowości nieprzewidzianej w rozkładzie jazdy. W takim przypadku Wykonawca ustala cenę biletu proporcjonalnie do ilości kilometrów od miejsca zamieszkania do szkoły i zgodnie ze sposobem wyliczeń określonym dla SIWZ oraz przekazuje pisemną informację do Zamawiającego. 3.2.15. Zmiany liczby osób określone w pkt.3.2.14 odnoszą się do przewidywanej liczby przewożonych uczniów określonej w załączniku nr 9. 3.2.16. Dojazd i powrót dziecka do i ze szkoły nie może przekraczać jednorazowo 30 minut, z wyjątkiem dojazdu do SP w Dunowie i Oddziału Przedszkolnego w SP Dunowo, gdzie czas przejazdu nie może przekraczać 40 minut. 3.2.17. Organizacja dowozu uczniów, w tym ilość środków transportu musi być dostosowana do liczby dojeżdżających dzieci. 3.2.18. Dzieci w trakcie przewozu muszą zajmować miejsca siedzące. Opiekę w autobusach na trasach przewożących dzieci zapewnia Zamawiający. W dowozach BUSem opiekę sprawuje Wykonawca. 3.2.19. Opiekunowie dzieci dowożonych w trakcie wykonywania swoich obowiązków są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów na podstawie wystawionego przez Wykonawcę upoważnienia. 3.2.20. Powyższe usługi będą wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawcy. 3.2.21. Wykonawca zapewnia miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych osób, zatem w godzinach porannych musi dysponować min. 2 autobusami z 60 miejscami siedzącymi. 3.3. Usługi objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, SIWZ, a także podpisaną umową i wskazaniami Zamawiającego. 3.4. Odpowiedzialność za jakość wykonania usługi w całości ponosi Wykonawca. 3.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wykonujących przedmiot zamówienia oraz przewożonych dzieci i opiekunów. 3.6. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) dla osób wykonujących w zamówieniu funkcję kierowcy. 3.6.1. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w pkt. 1) są zatrudnione przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Podwykonawcy lub osobę przez Wykonawcę/Podwykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca/Podwykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. 3.6.2 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2) w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-09-01   lub zakończenia: 2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Rozpoczęcie terminu wykonania zamówienia w każdym roku szkolnym liczone jest od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do dnia zakończenia roku szkolnego. O datach rozpoczęcia roku szkolnego jak i zakończenia Wykonawca zostanie powiadomiony z 5 dniowym wyprzedzeniem.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca jeśli wykaże, że posiada ważną licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.). Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000,00 złotych Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać: - że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi obejmującej przewóz osób w sposób ciągły (tj. przez okres co najmniej 10 - miesięcy) o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 brutto. W przypadku zamówienia wykonywanego uznany zostanie zakres już należycie wykonany, który potwierdzać będzie spełnienie w/w warunku, - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Pojazdy muszą być przystosowane do przewozów osób, aktualnie zarejestrowane i ubezpieczone, -dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art 24 ust 1 pkt 13 ,14 i 21ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej dokumenty wymienione w pkt od 1 – 4 muszą być złożone oddzielnie dla każdego ze wspólników oraz dla spółki cywilnej. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH: Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt. B niniejszej SIWZ składa: 1)informację z właściwego rejestru albo w przypadku braku rejestru inny równoważny dokument wystawiony przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym wykonawca ma siedzibę , 2)dokument że nie zalega z opłacaniem podatków opłat ,składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , 3) dokument nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Informacja i dokumenty o których mowa w pkt.1 i 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,a dokument o którym mowa w pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Pozostałe oświadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa takie same jak Wykonawca polski. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (z zachowaniem terminu odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed terminem składania ofert). Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów- w tym celu Wykonawca przedstawi ważną licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.). 2)zdolności technicznej lub zawodowej potwierdzonej : a) wykonaniem w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi obejmującej przewóz osób w sposób ciągły (tj. przez okres co najmniej 10 - miesięcy) o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 brutto. W przypadku zamówienia wykonywanego uznany zostanie zakres już należycie wykonany, który potwierdzać będzie spełnienie w/w warunku.– wykaz wykonanych usług sporządzony na/wg załącznika Nr 6 do SIWZ 3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej: w tym celu Wykonawca przedstawi opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia umowy ubezpieczenia zawartej przez Wykonawcę jest krótszy niż okres realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji umowy ubezpieczenia na warunkach tożsamych lub nie mniej korzystnych niż dotychczasowa umowa ubezpieczenia, na kwotę ubezpieczenia wskazaną w zdaniu pierwszym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć nową umowę z Ubezpieczycielem i przedłożyć Zamawiającemu kopię nowozawartej umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia poprzednio obowiązującej umowy ubezpieczenia. W przypadku wygaśnięcia bądź rozwiązania w trakcie okresu realizacji Umowy z Zamawiającym umów ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia nowych umów oraz przekazania Zamawiającemu ich kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia bądź rozwiązania danej umowy Do wykazu wykonanych usług (załącznik nr 6 do SIWZ) należy dołączyć dowody że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w pkt. 2a są : - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonywane , - inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w dokumentów (Wykonawca musi pisemnie uzasadnić brak możliwości uzyskania w/w dokumentów). W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego wykaz może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Informacja o podwykonawcach, pełnomocnictwo, dowód wniesienia wadium, zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Wykonawca składa niniejsze oświadczenie - w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
5.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych i 00/100). 5.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, uiszczenie wadium uznaje się za skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu i godziny wyznaczonego do składania ofert. 5.3 Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 uPZP. 5.4 Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Nr 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001 z opisem „Wadium na znak sprawy – RIG.271.117.2017”. Oryginalny dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty 5.5 Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 5.6 Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 5.7 Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Ilość kilometrów w ramach przewozów nieodpłatnych

20,00

Czas podstawienia autobusu zastępczego

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-04, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-07-24 14:22:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-07-24 14:28:20)

 
 
liczba odwiedzin: 3789799

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X