☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Poniedziałek 26.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 114 w m. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno

RIG.271.87.2017.WR                                                     Świeszyno, dnia 26.05.2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 114 w m. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno”

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 114 w m. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno.

 1. Zakres zamówienia:

1.1.1 Zakres zamówienia:

 1. sporządzenie projektu w wersji elektronicznej (pdf.) oraz mapy i rysunki dodatkowo w wersji dwg.;
 2. wykonanie w terminie do 30 dni od podpisania umowy koncepcji dwuwariantowej;
 3. sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego świetlicy wiejskiej dla m. Zegrze Pomorskie,  gm. Świeszyno dz. nr 114 oraz wykonanie projektu zagospodarowania terenu, wszelkich przyłączy zewnętrznych i wewnętrznych w tym m.in. instalację wod-kan, elektryczną, c.o. i c.w.u. wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę.  
  UWAGA:
  Zamawiający wymaga, aby projekt świetlicy był wykonany na bazie załączonego projektu świetlicy w Mierzymiu (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
 4. zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy oraz wokół istniejącego budynku szkoły podstawowej (wjazd na działkę, ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, mała architektura, zieleń, z uwzględnieniem istniejącego placu zabaw oraz boiska sportowego, piłkochwyty jeśli wystąpi potrzeba, ogrodzenie terenu, oświetlenie, siłownia zewnętrzna, bieżnia wokół istniejącego boiska tartanowego);
 5. projekt winien przewidywać również wyposażenie świetlicy w podstawowy sprzęt w celu właściwego funkcjonowania całego obiektu świetlicy wiejskiej w tym m.in. stoliki i krzesła, szafy, sprzęt multimedialny oraz wyposażenie pomieszczenia zaplecza. Przewidziany sprzęt winien również znajdować się w kosztorysie inwestorskim,
 6. projekt winien uwzględniać rozbudowę budynku świetlicy o zaplecze szatniowo sanitarne (magazyn na sprzęt, pomieszczenie gospodarcze, dwie szatnie, wc oraz umywalnie).;
 7. Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z terenem i opracować koncepcję zagospodarowania terenu. 

             Na przedmiotowym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

            Wykonawca zobowiązany jest także złożyć do zaakceptowania  proponowane wyposażenie świetlicy na 30 dni przed terminem wykonania przedmiotu  umowy.

            W celu rozpoznania i udokumentowania warunków gruntowo – wodnych dla projektu posadowienia świetlicy na dz. nr 114 w m. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno Wykonawca winien opracować opinię geotechniczną.

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą:

 1. Koncepcja dwuwariantowa – 2 egz.
 2. Projekt budowlany sporządzony zgodnie z przepisami prawa budowlanego
  i przepisami wykonawczymi w zakresie określonym w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), zaopatrzony w oświadczenie o kompletności i dokonane uzgodnienia, w tym m. in. w zakresie sanitarno– epidemiologicznym, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy– 6 egz.  (2 egz. dla Starostwa Powiatowego + 4 egz. dla Zamawiającego, w tym 2 egz. z oryginalnymi pieczątkami organów wydających pozwolenie na budowę).
 3. Decyzja pozwolenie na budowę,
 4. Projekt wykonawczy dla każdej z branż - 4 egz. w tym projekt aranżacji wnętrz (m.in. umeblowanie pomieszczeń, wyposażenie),
 5. Przedmiar robót wykonany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)– 3 egz.
 6. Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)–  3 egz.
 7. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)–  2 egz.
 8. Pozyskanie przez projektanta mapy do celów projektowych,
 9. Dostarczenie mapy do celów projektowych w formacie dxf. lub dwg. – 1 egz.,
 10. Złożenie w Starostwie w Koszalinie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
 11. Trzy-krotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia takiej konieczności przez Gminę Świeszyno.
 12. Odpowiadanie na pytania dot. dokumentacji projektowej zadawane przez startujących w przetargu na roboty budowlane, w terminie wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego, a umożliwiającym udzielenie odpowiedzi zgodnie z terminem wskazanym w Prawie zamówień publicznych,
 13. Przekazywanie na żądanie Zamawiającego pisemnej informacji o stanie zaawansowania prac,
 14. Uczestniczenie w spotkaniach konsultacyjnych z udziałem Zamawiającego i przedstawicieli lokalnej społeczności – w tym Rady Sołeckiej i Radnych Gminy Świeszyno.
 15. Przed złożeniem dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę należy uzyskać akceptację Zamawiającego.
  W przypadku braku akceptacji i wniesieniu uwag przez  Zamawiającego należy    wprowadzić uwagi do dokumentacji i ponownie złożyć do akceptacji do Zamawiającego.
 16. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ustawy Prawo Budowlane w ilości min. 3 wizyt na budowie/radzie budowy każdego projektanta, przy czym w ilości 3 wizyt na budowie/radzie budowy nie wlicza się pobytów projektanta/projektantów wynikających z błędów projektowych lub nieścisłości w dokumentacji projektowej. W przypadku potrzeby większej ilości wizyt na budowie, niż wskazano w ofercie  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego, wg odrębnej umowy, przy czym koszt jednej wizyty na budowie/radzie budowy nie może przekroczyć 0,2% wartości przedmiotu umowy.

Dla całości opracowania przygotowanie materiałów oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień spoczywa na projektancie.

Całość opracowania w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w formacie dającym się odczytać przy wykorzystaniu komputera wyposażonego w podstawowe i standardowe oprogramowanie, zostanie złożona w Urzędzie Gminy w Świeszynie i protokolarnie przekazana.

Przedmiotem zamówienia jest również przekazanie praw autorskich do ww. dokumentacji  zamawiającemu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas postępowania przetargowego na roboty budowlane i podczas realizacji.

Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 ust. 1,3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów
i urządzeń równoważnych opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

 1. 1.2. Informacje dodatkowe dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia.
 1. Projektant obowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z wiedzą, ze sztuką budowlaną oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, dla którego została sporządzona, przy uwzględnieniu pełnego zakresu prac niezbędnych do wykonania zamówienia oraz, że przedmiar robót został sporządzony na podstawie pomiarów z natury dokonywanych na obiekcie, którego dotyczy dokumentacja.
 2. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określić przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 ust. 1, 3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.
 3. Na etapie opracowania dokumentacji wymagane są robocze konsultacje
  z Zamawiającym i wprowadzanie uwag Zamawiającego do dokumentacji.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.
 5. W przypadku stwierdzenia przez wykonawców podczas prowadzenia postępowania przetargowego prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, mających wpływ na cenę oferty oraz inne niejasności związane z zapytaniem ofertowym zobowiązuje się wykonawcę do pisemnego złożenia zapytania w trybie art. 38ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Wszelkie koszty poniesione w związku z czynnościami niezbędnymi dla prawidłowego wykonania dokumentacji ponosi wykonawca i powinny być uwzględnione w cenie oferty.
 7. Należy zapewnić możliwość użytkowania projektowanego obiektu przez osoby niepełnosprawne, dotyczy zarówno budynku jak i terenu. Wejście na teren obiektu z poziomu dojścia i dojazdu do budynku powinno umożliwiać przejazd wózkiem inwalidzkim

  2.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- 30 dni przekazanie Zamawiającemu koncepcji dwuwariantowej do zatwierdzenia;

- 31.10.2017r. - przekazanie do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Koszalinie;

-  29.12.2017r. - przekazanie decyzji pozwolenia na budowę.

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
 1. Cena za wykonanie dokumentacji  -  waga  90%  (max. 90 pkt.)
 2. Ilość bezpłatnych wizyt w ramach nadzoru autorskiego waga 10% (max 10 pkt.)

Max. suma punktów do osiągnięcia 100

 1. 1.Sposób wyliczenia punktów:
 1. W kryterium cena za wykonanie dokumentacji punkty obliczone zostaną na podstawie następującego wzoru:

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x 100 x 90 %

                                                       cena badanej oferty 

gdzie: stosowana punktacja:   0  - 90 pkt.   gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół.

 1. W kryterium ilość wizyt w ramach nadzoru autorskiego powyżej 3 wizyt, punkty obliczone zostaną na podstawie następującego wzoru:

Ilość wizyt

Ilość punktów

do 3

0 pkt.

4-5

4 pkt.

6-7

6 pkt.

8-9

8 pkt.

10 i więcej

10 pkt.

 

 

Wykonawcy podają ilości pobytu wykonawcy na placu budowy lub w siedzibie zamawiającego na wezwanie zamawiającego, W przypadku braku wskazania w ofercie ilości wizyt w ramach nadzoru autorskiego, Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca podał 3 wizyty.

 1. 2 Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów sumując punkty uzyskane w ww. kryteriach.
 1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY.

    Oferty należy złożyć do dnia  05.06.2017 r. godz. 13:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta parter.
 • pocztą na adres; Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

Oferty należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 114 w m. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno”

W przypadku braku jasnego (wyżej wskazanego) oznaczenia, list może zostać potraktowany jak zwykła poczta i otwarty wraz z pocztą przychodzącą danego dnia, co spowoduje dostarczenie do osoby merytorycznej po terminie otwarcia.
W takim przypadku oferta traktowana jest jako oferta złożona po terminie.

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub faxem.

5. WARUNKI PŁATNOŚCI.

 1. 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie następująco:
        - 80 % płatne po przekazaniu do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji  projektowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Koszalinie,
       - 20 % płatne po przekazaniu decyzji pozwolenia na budowę.
 2. 2. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 Prawo budowlane. Ilość wizyt na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego zgodnie ze złożoną ofertą.
 3. 3. W przypadku potrzeby większej ilości wizyt na budowie, niż wskazano w ofercie (pod warunkiem realizacji przedmiotowej inwestycji) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia nadzoru autorskiego, wg odrębnej umowy, przy czym koszt jednej wizyty na budowie/radzie budowy nie może przekroczyć 0,2% wartości przedmiotu umowy.
 4. 4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu zlecenia na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na jego rachunek bankowy w terminie do 21 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
 5. 5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

6. OSOBA DO KONTAKTU

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Wioletta Ryndziewicz – Kierownik Referatu ds. inwestycji i rozwoju gminy. ,

tel. 94 31 60 153, 94 31 60 120, e-mail:w.ryndziewicz@swieszyno.pl

Ewa Jacewicz – Inspektor ds. zamówień publicznych tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120,
e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta powinna być opatrzona nazwą (pieczątką firmową)
   i podpisem Wykonawcy.
  2. 2. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami
   i wytycznymi w tym zakresie.
  3. 3.Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia
  4. 4. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
  5. 5.Termin związania ofertą – 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
  6. 6. Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera załącznik nr 2 – wzór umowy.

 

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1.

 

 

                                                                                                                          Wójt

                                                                                                                            /-/

                                                                                                                      Ewa Korczak

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy wraz z załącznikami nr 1 i nr 2.

Załącznik nr 3 - cz. I  (projekt świetlicy w Mierzymiu)

Załącznik nr 3 - cz. II  (projekt świetlicy w Mierzymiu)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacewicz Ewa
(2017-05-26 14:13:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacewicz Ewa
(2017-05-26 14:37:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1356111