☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ na zadanie pn.: "Przebudowa drog gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gmina Świeszyno"

RIG.271.31.1.2017.EJ                                             Świeszyno, dnia 24 marca 2017r

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną
w m. Konikowo, gmina Świeszyno”.

 

 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania jak niżej oraz dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

 

PYTANIA ZADANE PODCZAS WIZJI LOKALNEJ W DNIU 16.03.2017r.

 

Pytanie nr 2

„Torfowiska (dwa miejsca w geologii), gdzie należy wywozić gruz. Torfowiska Etap I 2,4 mb grubości, lokalizacja przy przepompowni?”

odpowiedź na pytanie nr 2:

Po określeniu, w trakcie prac budowlanych, dokładnej długości odcinka na którym pod którym zalegają torfy (około 100 m), należy w tym miejscu zrezygnować z warstwy kruszywa stabilizowanego cementem, na rzecz warstwy kruszywa naturalnego o grubości  min. 50 cm (od warstwy torfów do spodu konstrukcji nawierzchni) zamkniętej w geowłókninie.  Parametry geowłókniny – wyt. na rozciągnie w obu kierunkach min. 50 knN/m przy max. wydłużeniu 10%.

Załączono rys. nr 1 – przekrój konstrukcji nawierzchni nad torfami

 

Pytanie nr 3

„Jakiego typu przyjąć kostkę. Przedmiar przewiduje kostkę typu Holland
a w dokumentacji występuje Behaton?”

odpowiedź na pytanie nr 3:

Należy stosować kostkę wzór HOLLAND.

 

Pytanie nr 4

„Czy kostka ma być fazowana czy nie?”

odpowiedź na pytanie nr 4:

Na jezdni należy zastosować kostkę niefazowaną, a na chodnikach fazowaną.

 

Pytanie nr 5

„Jakie przyjąć krawężniki łukowe czy proste?”

odpowiedź na pytanie nr 5:

Należy zastosować krawężniki proste poddane cięciu.

 

 

Pytanie nr 6

„Przekrój – czy można zastosować krawężniki zaniżone, inaczej niż przewidziano
w projekcie?”

odpowiedź na pytanie nr 6:

Należy zastosować krawężniki uliczne.

 

Pytanie nr 7

„Zamawiający wymaga referencji na wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 5000 m2. Czy zostaną uznane referencje potwierdzające wykonanie nawierzchni z kostki betonowej chodników i parkingów?”

odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający nie uzna referencji potwierdzających wykonanie nawierzchni z kostki betonowej chodników i parkingów. Do oferty należy załączyć wyłącznie referencje potwierdzające wykonanie dróg (ulic) o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 5000 m2.

 

Wyjaśnienia na pozostałe pytania i kwestie poruszone w trakcie wizji lokalnej zawarte zostały w protokole z wizji lokalnej, który stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich wykonawców uczestniczących
w przedmiotowym postępowaniu.

Niniejszy protokół został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.03.2017r.

 

PYTANIA Z DNIA 20.03.2017r.

 

Pytanie nr 1

„Jaki materiał należy użyć na ławy betonowe z oporem pod krawężnik, beton B-10 tak jak jest opisane w SST czy C16/20 tak jak jest w projekcie?”

odpowiedź na pytanie nr 1:

Należy stosować beton C16/20

 

Pytanie nr 2

Proszę o sprawdzenie ilości ław betonowych ujętych w przedmiarach,

*Etap III poz. 10 przekrój ławy przyjęty jest 0,0825 natomiast z opisu pozycji wynika, że powinien być 0,35cmx0,15cm=0,525 natomiast w poz. nr 31 Etapu III przekrój ławy wynosi 0,297 a opis pozycji tej wskazuje, że powinno być 0,35cmx0,15cm=0,525

* Etap I poz. 10 i poz. 56 – przekrój ławy przyjęty jest 0,0825 natomiast z opisu pozycji wynika, że powinien być 0,0525

* Etap II poz. 35 przekrój ławy przyjęty jest 0,0656 natomiast opis wskazuje, że powinien być 0,35cmx0,1cm=0,035

*Etap I poz.13 przekrój ławy pod obrzeża betonowe został przyjęty zgodnie z opisem przedmiaru 0,2cmx0,1cm=0,02 i taką wartość przekroju ławy ujęto, natomiast w poz.38 Etap II przekrój ławy został przyjęty 0,038 a opis wskazuje na 0,2cmx0,1cm=0,02

 

odpowiedź na pytanie nr 2:

 Wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem nr 2.

 

 

PYTANIA Z DNIA 21.03.2017R.

 

Pytanie nr 1

„Czy wraz z wymianą skrzynek do zasuw należy wymienić obudowy?”

odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak, wraz z wymianą skrzynek do zasuw należy wymienić obudowy.

 

Pytanie nr 2

„Czy wraz z wymianą płyty nastudzienne  należy wymienić pierścień odciążający?”

odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak, wraz z wymianą płyty nastudziennej  należy wymienić pierścień odciążający

 

PYTANIA Z DNIA 22.03.2017R.

 

Pytanie nr 1

„Jak Zamawiający interpretuje pomoc przedmiaru przy określeniu zryczałtowanej ceny?”

odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający interpretuje pomoc przedmiaru przy określeniu zryczałtowanej ceny tylko w takim sensie, aby cena ofertowa obejmowała cały zakres przedmiotu umowy
z uwzględnieniem wyłączenia możliwości dokonania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w oparciu o art. 632 kc. Przedmiar robót stanowi ogólną wskazówkę dla Wykonawców i nie determinuje zakresu prac objętych zamówieniem. Zawarte
w przedmiarze robót zestawienia maja zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego (wyrok KIO/UZP 921/09).Podstawą dla szacowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa uzupełniana o zapisy SIWZ.

 

Pytanie 2

„W jakim zakresie przedmiaru należy traktować go jako pomocniczy?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Odpowiedzi w pytaniu 5

 

Pytanie 3

„W jakim zakresie przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Odpowiedzi w pytaniu 5.

 

Pytanie 4

„W jakim zakresie przy realizacji projektu zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość przedmiaru?”

 

Odpowiedź na pytanie nr 4 :

Odpowiedzi w pytaniu 5.

 

Pytanie 5

„Jak przy sporządzaniu ceny ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia przedmiaru w odniesieniu do projektu?”

Odpowiedzi na pytania 2-5:

Przedmiar ma umożliwić oferentom ocenę zakresu zamówienia, jednak podstawą dla szacowania ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa uzupełniana o zapisy SIWZ. Kalkulacja ceny ofertowej musi stanowić podstawę do ceny ryczałtowej za wykonanie zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową przy założeniu,
iż możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego została przez strony wyłączona. Ryczałtowy charakter wynagrodzenia przesądza o tym, iż Wykonawca musi uwzględnić w nim wszystkie koszty wykonania robót.

 

Pytanie 6

„Czy stosownie do art.30 pzp, zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów
i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne, w przypadku, gdy SST opiera się
o stare, nieaktualne lub wycofane normy?”

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii
w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne w przypadku, gdy SST opiera się
o stare, nieaktualne lub wycofane normy.

 

Pytanie 7

„Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania  stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych
(w przypadku, gdy są wymagane)?”

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi na pytania dotyczące niniejszego postępowania  stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane).

 

Pytanie 8

„Prosimy o dostosowanie rozdziału 12 SIWZ zgodnie z zapisami w art. 150 ust. 7 Pzp?”

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający informuje, że w przypadku jeśli okres zabezpieczenia przekracza 5 lat Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie zgodnie z warunkami określonymi w art. 150 ust. 7 Pzp.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

 

  1. w pkt. 9 Roz. II SIWZ w Uwadze na str. 23 wers 5 po słowach „Dokumentem priorytetowym jest …”

 

skreśla się zapis

„ projekt budowlany”

 

w zamian wprowadza się zapis:

‘”dokumentacja projektowa”

 

  1. w zakresie projektu umowy, który po modyfikacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego wyjaśnienia.
  2. w zakresie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Branża Drogowa, który po modyfikacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego wyjaśnienia

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zmiana treści SIWZ została dokonana przez upływem terminu składania ofert.

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralna część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

 

 

         Odpowiedzi na pytania - pdf.

        Załączniki do wyjaśnienia:

  1. Rysunek Nr 1 – Przekrój konstrukcji nawierzchni nad torfami.
  2. Rysunek nr 2 – Szczegół oporników.
  3. Projekt umowy po zmianie
  4. Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  - Branża Drogowa

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-03-24 11:40:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-03-24 11:48:49)

 
 
liczba odwiedzin: 3789807

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X