☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przełożenie chodnika w Strzekęcinie - remont

RIG.271.34.2017                                                      Świeszyno, dnia 16 marca 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający   Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

„Przełożenie chodnika w Strzekęcinie - remont”

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przełożenie nawierzchni chodnika z wykonaniem nowej podbudowy, wybudowaniu nowych obrzeży oraz częściowej wymiany zdekompletowanych krawężników. Powierzchnia chodnika - 138 m².

Szerokość chodnika 1,5m, istniejąca nawierzchnia płytki betonowe 50x50.

Projektowana nawierzchnia - kostka betonowa o spadku jednostronnym w kierunku jezdni o wartości 2%.Konstrukcja:

a) nawierzchni chodnika z dopuszczeniem postoju pojazdów o masie do 2,5 tony:

            - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Polbruk grubości 8 cm,

            - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm,

            - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubości 15 cm,

            grubość razem: 28 cm,

            - istniejące podłoże o Is≥1,00,

Krawężnik betonowy typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 cm, należy układać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Krawężnik typu najazdowego o wymiarach 15x22x100 cm, należy układać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, należy układać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.Istniejącą krawędź jezdni bitumicznej na styku z wymienianym krawężnikiem należy wyciąć na szerokość 5 cm i głębokość ławy nowego krawężnika. Po ustawieniu krawężnika na wbudowanej ławie, szczelinę należy wypełnić bitumiczną masą zalewową.

Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki w kolorze szarym.

Zdemontowaną kostkę betonową 50x50, która będzie nadawała się do dalszego wykorzystania w ilość około 50% należy przewieźć do bazy ZGKiM w Świeszynie
i rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałą część stanowiącą odpad Wykonawca ma zagospodarować we własnym zakresie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie  wykonawczym  i przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

UWAGA:

Przedmiar udostępniony przez Zamawiającego stanowi materiał wyłącznie poglądowy i pomocniczy. Wykonawca na własne ryzyko może go wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w przedmiarach robót np. zaniżone ilości lub brak jakiegoś elementu nie będą podstawą  do  żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Niedoszacowanie, pominięcie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, które jako ryczałtowe nie może ulegać zmianom

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wniosków materiałowych do akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca udzieli min. 24-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

 1. . Termin realizacji zamówienia – 30.05.2017r.
 2. Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena jednostkowa (brutto) – 100 % (100 pkt)

 

                                                     cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x 100

                                                        cena badanej oferty 

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

    Oferty należy złożyć do dnia 27 marca 2017r. godz. 13:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
   76-024 Świeszyno, pok. Nr 1.
 • pocztą na adres Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
   76-024 Świeszyno

Oferty należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób:

„Przełożenie chodnika w Strzekęcinie - remont”

W przypadku braku jasnego (wyżej wskazanego) oznaczenia, list może zostać potraktowany jak zwykła poczta i otwarty wraz z pocztą przychodzącą danego dnia, co spowoduje dostarczenie do osoby merytorycznej po terminie otwarcia.
W takim przypadku oferta traktowana jest jako oferta złożona po terminie.

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub faxem.

 1. Warunki płatności.

Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag protokół odbioru. Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej

faktury.

 1. Osoba do kontaktu.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Ewa Jacewicz – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147,
94 31 60 120, Ewa Suska-Zinowska  - inspektor ds. inwestycji i drogownictwa tel. 94 31 60 139.

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.

 1. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.
 2. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
 3. Termin związania ofertą – 30 dni.
 4. Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera załącznik nr 3 – wzór umowy
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

 

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej - załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2

Załączniki:

Zapytanie ofertowe - pdf

Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 4

- projekt wykonawczy

- przedmiar robót

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-03-16 12:00:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-03-16 12:05:54)

 
 
liczba odwiedzin: 3959987

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X