☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022

 

Znak postępowania: RIG.271.59.2017                                    Świeszyno, dnia 10 marca 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 1. Zamawiający  Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

tel. 94 316 01 20, fax 94 316 14 91 , www.swieszyno.pl, gmina@swieszyno.pl,

NIP 499-05-21-087

na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz w oparciu o Zarządzenie nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, obowiązujący w Urzędzie Gminy Świeszyno, zaprasza do złożenia oferty na

wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022

w zakresie

Opracowania diagnozy społeczno-gospodarczej oraz wyznaczenia na tej podstawie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, opracowania map zawierających wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przygotowania projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022.

 

według następującej specyfikacji

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej oraz wyznaczenie na tej podstawie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, opracowanie map zawierających wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przygotowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022, zgodnie z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie przy zachowaniu zgodności z wytycznymi i przepisami obowiązującymi na szczeblu krajowym i regionalnym m.in, Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 r. wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – w tym prognozy oddziaływania na środowisko jako element warunkowy, uzależniony od stwierdzenia przez stosowne organy o konieczności jej sporządzenia.

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu pn. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022. Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zatwierdzonego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 2014 roku nr C(2014) 9550, przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Pomoc Techniczna 2014-2020” do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudniania”. Najważniejszym celem projektu jest wsparcie gminy w tworzeniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ 2014-2020), poprzez pomoc w przygotowaniu programu rewitalizacji służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarze wymagającym szczególnej interwencji, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki i uwarunkowań gminy. Ponadto projekt ma upowszechnić rozumienie rewitalizacji jako procesów kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z kryzysu. Działania powinny wzmocnić zdolność gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji.

Program rewitalizacji obejmować ma następujące elementy:

 1. opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy;
 2. diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych;
 3. zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji na mapach zawierających wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na mapie w skali co najmniej 1:5000, sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), tj. określenie, w oparciu o inne dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, terytorium/terytoriów najbardziej wymagających wsparcia;
 4. wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji);
 5. cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk;
 6. listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz
  z ich opisami zawierającymi, w odniesieniu do każdego projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, co najmniej: nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji;
 7. charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową;
 8. mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami lub przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji;
 9. indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w lit. f oraz g, z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł także spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE);
 10. mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji;
 11. system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji;
 12. system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.

Przedmiot usługi obejmuje etapy:

1) opracowanie diagnozy społeczno - gospodarczej oraz wyznaczenie na jej podstawie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022

2) opracowanie map zawierających wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na mapie w skali co najmniej 1:5000, sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.)

3) opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022.

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca zobowiązany będzie do skonsultowania wstępnej wersji LPR i wykonania go zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Kompletna dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy zostanie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie cyfrowej edytowalnej na nośniku danych.

Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy, w przypadku zmiany istotnych zmian przepisów prawa regulujących przedmiot zamówienia.

Kod CPV - 73220000-4. Usługi w zakresie badań i rozwoju.

4. ZAKRES REALIZACJI USŁUGI OBEJMUJE:

4.1 Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, 

4.2 Koordynację działań w zakresie opracowania przedmiotu zamówienia,

4.3 Koordynację działań w zakresie spotkań Zespołu ds. Rewitalizacji, rozumianych jako uczestnictwo członków zespołu w przeprowadzanych przez Wykonawcę, trzech szkoleniach Zespołu ds. Rewitalizacji oraz pracowników JST. Każde szkolenie będzie trwało minimum 5 godzin szkoleniowych i Wykonawca powinien zapewnić profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, zawierające wiedzę w zakresie rewitalizacji: podstawy pojęcia rewitalizacja, zadania zgodne z wytycznymi, koncepcja tworzenia lokalnego programu rewitalizacji, sposób tworzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz określania wskaźników. Celem szkoleń jest zapoznanie członków Zespołu ds. Rewitalizacji z aktualnymi przepisami prawa w zakresie tworzenia i realizacji programów rewitalizacji oraz partycypacji;

4.4 Bieżące monitorowanie, w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, zmian wytycznych i przepisów dotyczących zakresu diagnozy społeczno-gospodarczej na potrzeby opracowania programu rewitalizacji oraz dostosowanie go do ww. zmian,

4.5 Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach procesu opracowywania przedmiotu zamówienia zgodnie z Wytycznymi dot. rewitalizacji w tym m. in.:

a) poprowadzenie minimum sześciu warsztatów rewitalizacyjnych oraz czterech spacerów studyjnych, w których wezmą udział mieszkańcy zaproszeni przez Wykonawcę. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowany spójny obraz procesu rewitalizacji realizowanego w gminie, który zostanie poddany pracy warsztatowej wraz z mieszkańcami. Spacery studyjne posłużą do doprecyzowania koncepcji realizowanych procesów rewitalizacyjnych;

b) poprowadzenie konsultacji „Drzwi otwarte”, zorganizowanej w siedzibie Zamawiającego, wraz z zapewnieniem poczęstunku dla osób uczestniczących w konferencji. Wykonawca deklaruje całkowite przygotowanie konferencji wraz z zaproszeniem osób istotnych ze względu na realizowany proces partycypacyjny oraz mieszkańców;

c) przeprowadzenie badań PAPI na próbie 200 mieszkańców wraz z kodowaniem danych uzyskanych w trakcie badań, a także ich opracowaniem i przedstawieniem do wglądu Zamawiającego. Zakłada się realizację badania wraz z zapewnieniem dostępu do kart realizacji badania, zawierających dane umożliwiające dotarcie do potencjalnego respondenta (imię i nazwisko wraz z numerem telefonu lub mailem lub adresem). Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli realizacji badań;

d) opracowanie raportu z procesu partycypacji społecznej.

4.6 Po zakończeniu każdej z form konsultacji społecznych opracowuje się informację podsumowującą jej przebieg, zawierającą dane o miejscu i czasie jej przeprowadzenia i omówienie jej przebiegu, jak również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich;

4.7. Przygotowanie map prezentujących obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zawierającego wskazanie granic tych obszarów wykonane na mapie w skali co najmniej 1:5000, sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.);

4.8 Udział w spotkaniach z mieszkańcami, naradach z Zamawiającym, spotkaniach Zespołu ds. rewitalizacji, spotkaniach/konferencjach promujących przedmiot umowy – min. 2 spotkania;

4.9 Prezentację przedmiotu umowy na posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy Świeszyno – min. 1 prezentacja;

4.10 Pomoc ekspercką w konsultacjach projektu LPR z organami i podmiotami, jeśli uzgodnienia wymagane są na podstawie „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 03 lipca 2015 r.

4.11 Promocję projektu:

Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu plakatów informacyjnych o realizacji projektu              w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy - 50 szt. plakatów w formacie A1, oznaczonych zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej RPO WZ. Projekt plakatów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Zlecenie ogłoszeń prasowych i radiowych. Dwa ogłoszenia modułowe z na ½ strony w dzienniku Głos Koszaliński oraz dwa ogłoszenia radiowe w Polskim Radiu Koszalin. Forma oraz termin publikacji ogłoszeń powinien zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

4.12 Program Rewitalizacji będzie podlegał ocenie instytucji zarządzającej RPO WZ, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania go do ewentualnych uwag w/w instytucji w ciągu siedmiu dni od ich otrzymania. Ponadto ostateczny termin wykonania Programu Rewitalizacji może zostać przedłużony do chwili zatwierdzenia go przez instytucję zarządzającą RPO WZ.

Powyższe prace powinny zostać zaplanowane w sposób gwarantujący najbardziej rzetelny sposób realizacji prac analityczno-partycypacyjnych. Ostateczna liczba poszczególnych form konsultacji oraz liczba i treść ankiet, zostanie sprecyzowana po sporządzeniu szczegółowej diagnozy obszarów rewitalizacji i dostosowana do specyfiki interesariuszy, jednakże nie będzie mniejsza niż zaplanowana powyżej.

 

5. METODOLOGIAWykonawca przedstawi w ofercie koncepcję realizacji usługi. Koncepcja powinna obejmować realizację prac diagnostycznych umożliwiających opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej wraz z wyznaczeniem obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacyjnych i ich podobszarów. Wykonawca powinien przedstawić spójną koncepcję metodologiczną, zgodną z zakresem realizowanej usługi, która zapewni jak najwyższy poziom partycypacji społecznej.

Oferta powinna zawierać właściwy z punktu widzenia celów usługi, szczegółowy zestaw metod i narzędzi gromadzenia i analizy danych, gwarantujących otrzymanie bezstronnych i wiarygodnych wniosków. W ramach usługi powinny zostać wykorzystane przede wszystkim techniki jakościowe oraz analiza danych zastanych. Propozycja metod gromadzenia i analizy danych, ich adekwatność w stosunku do specyfiki gminy oraz przyporządkowanie metod do wskazanych celów usługi będą podlegać ocenie w procedurze wyboru ofert. Wykonawca będzie zobowiązany do samodzielnego pozyskiwania dokumentów źródłowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, ponosząc ich koszty. Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu wyniki badań w formie źródłowej, ze szczegółowo opisanymi poszczególnymi zmiennymi (np. pliki MS Excel).

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do dnia 30.06.2017 roku.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu określonego w pkt 7.1. Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku, dokonywana będzie w oparciu oświadczenie złożone na formularzu ofertowym

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu określonego w pkt 7.2. Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 4usługi polegające na opracowaniu programów rewitalizacji, potwierdzone referencjami, w których użyto ilościowych (CATI lub PAPI lub CAWI) i jakościowych (IDI lub ITI lub FGI lub panel ekspertów) metod badawczych. Przynajmniej trzyz opracowanych programów powinny zostać zaakceptowane i wpisane na listę programów rewitalizacji, prowadzoną przez urząd marszałkowski właściwy terytorialnie.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu określonego w pkt 7.3. Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować zespołem składającym się z co najmniej 4 osób, w tym Kierownika zespołu, eksperta ds. partycypacji i eksperta ds. planowania strategicznego, eksperta ds. urbanizacji. Wymagania wobec osoby pełniącej funkcję:

 • Kierownika zespołu, który w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie koordynował realizację co najmniej 2 badań mających na celu przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych; ponadto posiadającego doświadczenie w realizacji minimum 4 badań ewaluacyjnych mających na celu przeprowadzenie diagnozy w obszarze gospodarczym. Niniejsze badania powinny być realizowane na potrzeby opracowania dokumentów strategicznych i zostać zrealizowane na próbach zgodnych z metodologią realizacji badań społecznych.

 

 • Eksperta ds. partycypacji, który w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie brał udział w co najmniej 3 projektach badawczych, w których był odpowiedzialny za badania ilościowe z udziałem mieszkańców i organizacji pozarządowych oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu konsultacji społecznych (realizacja warsztatów, panelów ekspertów, itp.). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszaru niezbędnego do realizacji procesów partycypacyjnych, m.in. z rewitalizacji społecznej oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu włączania mieszkańców w proces zmiany społecznej.

 

 • Eksperta ds. planowania strategicznego, który w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert opracował minimum 2 dokumenty strategiczne na poziomie gmin tożsamych pod względem ilości mieszkańców Gminy Świeszyno. Ponadto ekspert  legitymuje się wykształceniem co najmniej wyższym magisterskim prawniczym lub ekonomicznych lub administracyjnym oraz bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych z RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz PROW 2014-2020.

 

 • Ekspert ds. urbanizacji, który uczestniczył w przygotowywaniu opracowań urbanistycznych (Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego lub Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego), które w okresie ostatnich 3 lat wykonał lub współpracował przy wykonaniu, co najmniej jednego w/w opracowania dla obszaru wiejskiego.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu określonego w pkt 7.4. Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o oświadczenie złożone na formularzu ofertowym.

Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w pkt 7.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną przez komisję wg wzoru:

Cena brutto

50%

Koncepcja realizacji badania

40%

Identyfikacja ryzyk realizacji usługi oraz określenie sposobów ich minimalizowania

10%

 

Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem

P = PC + PKB + PIR

gdzie:

P – łączna ilość punktów

PC – ilość punktów w kryterium „Cena brutto”

PKB – ilość punktów w kryterium „Koncepcja realizacji badania”

PIR – ilość punktów w kryterium „Identyfikacja ryzyk realizacji usługi oraz określenie sposobów ich minimalizowania”

8.1. Kryterium „Cena brutto” – 50 % (max. 50 pkt)

Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia – według następującego wzoru:

najniższa cena brutto wskazana w ofercie

PC= _________________________________________________________ x 100 x 50 %

cena brutto wskazana w ofercie badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

8.2. Kryterium „Koncepcja realizacji badania” - 40% (max. 40 pkt)

Ocenie będzie podlegał całościowy pomysł Wykonawcy na realizację koncepcji badania, która umożliwi opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej oraz wyznaczeniu na tej podstawie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, opracowanie map zawierających wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przygotowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022. Poszczególne elementy opisu koncepcji badania oceniane będą w następujący sposób:

Za minimalne przedstawienie koncepcji w odniesieniu do elementów określonych w pkt 4Wykonawca otrzyma 0 pkt.

W ramach kryterium ocenie podlegały będą następujące elementy:

1) spójność i trafność koncepcji badania w stosunku do przedmiotu zamówienia (1-20 pkt.), w tym trafność koncepcji badawczej oraz jasność i spójność logiczna zaproponowanej koncepcji badania (1-10 pkt.) oraz zakres i trafność doboru źródeł danych do badania (1-10 pkt.).

2) trafność i spójność proponowanej metodologii badania i podejścia metodologicznego, w tym proponowanych technik badawczych w stosunku do przedmiotu badania rozumiana jako trafna i uzasadniona metodologia badawcza (1-10 pkt.).

3) trafność, wielkość i sposób doboru próby oraz uzasadnione zastosowanie odpowiedniej próby badawczej, odpowiadającej przedmiotowi i dopasowanie do niej podmiotów badania (1-10 pkt.).

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

8.3. Kryterium „Identyfikacja ryzyk realizacji usługi oraz określenie sposobów ich minimalizowania”  -10 % (max. 10 pkt)

Ocenie podlegać będzie zidentyfikowanie potencjalnych obszarów ryzyka, mogących wystąpić w trakcie realizacji badania i opracowania programu rewitalizacji, mogących mieć wpływ na zrealizowanie zadania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oraz zaproponowanie środków je minimalizujących, przyznawanych w następujący sposób: 0 pkt. – za brak zdefiniowania obszarów ryzyka lub gdy wskazany obszar ryzyka i środki go minimalizujące zostaną ocenione jako nieużyteczne, 1 pkt. – za każdy zdefiniowany, zgodny z celem i zakresem badania i realizacji przedmiotu zamówienia, obszar ryzyka, 1 pkt. – za podanie co najmniej jednego środka minimalizującego wskazany obszar ryzyka, który zostanie oceniony jako użyteczny.

Przy ocenie Zamawiający weźmie pod uwagę pierwsze 5 wymienionych w ofercie obszarów ryzyka i środków je minimalizujących. Spośród nich przy ocenie brane będą pod uwagę tylko te obszary ryzyka i środki je minimalizujące, które odnoszą się do celu i zakresu zamówienia.

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

9. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie pełnomocnictwa. Wszystkie kartki zaleca się ponumerować i spiąć/zszyć/zbindować.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 16.03.2017 roku do godz. 10.00

osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno z dopiskiem:

 

Oferta na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnozy społeczno-gospodarczej oraz wyznaczeniu na tej podstawie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji oraz przygotowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022.

 

Oferty złożone po terminie 16.03.2017roku, godz. 10.00, nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotowej Zamówienia.

10. WARUNKI PŁATNOŚCI;

Zapłata wynagrodzenia następuje przelewem z dołu w terminie do 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na wskazany rachunek bankowy. Podstawą wystawienia faktury jest otrzymanie pozytywnej oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022 z instytucji zarządzającej RPO WZ wraz z protokołem odbioru przyjętym bez wad przez Zleceniodawcę.

11. OSOBA DO KONTAKTU

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Marek Brzostko –Inspektor ds. Funduszy Pomocowych i Rozliczeń, tel. 94 31 60 154, 94 31 60 120.

12. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
 3. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.
 4. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
 5. Termin związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera załącznik nr 3 – wzór umowy
 7. W OFERCIE NALEŻY: podać cenę netto i brutto z uwzględnieniem kosztów dostawy dokumentów do siedziby Zamawiającego. Do oferty sporządzonej wg wzoru stanowiącego nr 1 do niniejszego zapytania, należy dołączyć:
 1. opis koncepcji realizacji usługi w szczegółowy sposób odwołujący się do zakresu usługi oraz obejmujący harmonogram planowanych zadań i czynności niezbędnych dla prawidłowego i terminowego wykonania umowy wraz z opisem metodologii realizacji usługi oraz identyfikacją obszarów ryzyka i wskazaniem sposobów ich minimalizowania;
 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( załącznik nr 2 do zapytania)
 3. wykaz zrealizowanych usług z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 3 do zapytania);
 4. dokumenty poświadczające należyte wykonanie ww. usług (zaświadczenia, opinie, listy intencyjne, rekomendacje);
 5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi (załącznik nr 4 do zapytania).

Zamawiający informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego ani nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia poniżej 30.000 euro i tym samym postępowanie dla którego wystąpiono z zapytaniem ofertowym może pozostać bez wyłonienia wykonawcy, jak również na zamawiającym nie spoczywa obowiązek informowania Wykonawcy o jego wyniku.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe - pdf

Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej wraz z zał. nr 1-4

Wzór umowy - zał. nr 5

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-03-13 07:44:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-03-13 07:48:30)

 
 
liczba odwiedzin: 3969041

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X