☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Poniedziałek 18.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykonanie odwodnienia drogi asfaltowej w m. Konikowo

RIG.271.210.2016.EZS                                         Świeszyno, dnia 12 grudzień 2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający  Gmina Świeszyno, Świeszyno 71,  76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

„Wykonanie odwodnienia drogi asfaltowej w m. Konikowo”

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pasa drogowego drogi gminnej na działce nr 294/88 w miejscowości Konikowo, gmina Świeszyno. Przebudowa ma polegać na wymianie istniejącego systemu odwodnienia nawierzchni drogowych na system o zwiększonej chłonności wód opadowych, wymianie istniejącej nawierzchni bitumicznej pasa postojowego na nawierzchnię przepuszczalną z płyt ażurowych betonowych wibroprasowanych o wym.10x40x60cm wypełnionych żwirem płukanym 8/16mm oraz pobocza zielonego.

Długość projektowanej przebudowy pasa postojowego wynosi L = 15,0 m z zachowaniem dotychczasowej szerokości 2,5m. Zaprojektowany system odwadniający- -rozsączający pozwalają na chwilowe gromadzenie wód opadowych w miejscu ich powstania a następnie na odprowadzanie ich z powrotem do naturalnego obiegu. System odwadniający-rozsączający jest rowem odwadniającym z bloków drenażowych z polipropylenu, charakteryzującym się bardzo dużą chłonnością, którego pojemność wynosi około 90%. Projektowany system składa się 225 skrzynek o łącznych wymiarach dł. 15,0m, szer. 2,4m i zagłębieniu 0,99m. Przebudowa elementów pasa drogowego będzie miała wpływ na zwiększenie skuteczności odwodnienia istniejącej drogi. Przebudowę planuje się wykonać w ścisłym nawiązaniu do istniejącego układu na działce drogowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 4 do przedmiotowego zapytania ofertowego, skłądająca się z: zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i opinii geotechnicznej

 

UWAGA:

Przedmiar udostępniony przez Zamawiającego stanowi materiał wyłącznie poglądowy i pomocniczy. Wykonawca na własne ryzyko może go wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w przedmiarach robót np. zaniżone ilości lub brak jakiegoś elementu nie będą podstawą  do  żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Niedoszacowanie, pominięcie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, które jako ryczałtowe nie może ulegać zmianom.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2017r.
 1. Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena (brutto) – 100 %,

 

                                   cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x 100

                                                        cena badanej oferty 

 

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

    Oferty należy złożyć do dnia  16 grudnia 2016r. godz. 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
   76-024 Świeszyno, pok. Nr 1.
 • pocztą na adres Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
   76-024 Świeszyno
 1. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2016r. godz. 12:15.

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub faxem.

 1. Warunki płatności;

Zamawiający wymaga wystawienia faktury za wykonany przedmiot umowy. Podstawą wystawienia faktur będzie podpisany bez uwag protokół odbioru końcowego. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury na podstawie końcowego protokołu odbioru.

 1. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Ewa Jacewicz – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120.

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.

 1. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.
 2. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
 3. Termin związania ofertą – 30 dni.
 4. Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera załącznik nr 3 – wzór umowy. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej - . załącznik nr 1
 2. b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2

Załączniki:

Zapytanie ofertowe z załącznikami w wersji edytowalnej

Zapytanie ofertowe - pdf

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 4

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-12-12 15:00:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-12-12 15:04:10)

 
 
liczba odwiedzin: 3790705

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X