☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Poniedziałek 18.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa oświetlenia w Bardzlinie, gm. Świeszyno

RIG.271.233.2016.EZS                                             Świeszyno, dnia 12 grudzień 2016r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający  Gmina Świeszyno, Świeszyno 71,  76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

„Budowę oświetlenia w Bardzlinie, gm. Świeszyno”

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Bardzlino w ilości 6 pkt. opraw ZSD70 z lampami sodowymi 70W,  zamontowanych na 5szt. słupach, kabel YAKXS 4x25mm2. Słupy stalowe ocynkowane 7m,  montowane na fundamencie.

W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2.

Do oprawy instalować przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A.

Zakres robót:

-    linia kablowa oświetleniowa

-    wykopy rowu kablowego

-    przepych pod drogą

-    posadowienie słupów oświetleniowych

-    montaż opraw z podnośnika montażowego

-    ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów.

Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/16/013056 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu „Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej” podpisane przez osobę upoważnioną.

W projekcie zaprojektowanych jest 11 opraw z lampami na zamontowanych na 10 słupach, natomiast Zamawiający wymaga wykonania i zamontowania 6 szt. opraw
z lampami zamontowanych na 5 słupach - pokazano na załączniku nr 5 Pozostałe elementy należy wykonać zgodne z projektem. 

Po wykonaniu robót budowlanych Wykonowca jest zobowiązany sporządzić dokumentację powykonawczą zawierającą min. oświadczenie kierownika robót
o zakończeniu, dokumnentację geodezyjną powykonawczą, protokoły odbiorów, pomiarów i prób, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty.
Dokumentacja winna być dostarczona w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i 1 egz. wersja elektronicza (płyta CD).Forma i treść w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 4 do przedmiotowego zapytania ofertowego, w skład której wchodzą:

- Projekt budowlany
- Przedmiar robót
-Specyfikacja techniczna
-Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Oddział
w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

UWAGA:

Przedmiar udostępniony przez Zamawiającego stanowi materiał wyłącznie poglądowy i pomocniczy. Wykonawca na własne ryzyko może go wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w przedmiarach robót np. zaniżone ilości lub brak jakiegoś elementu nie będą podstawą  do  żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Niedoszacowanie, pominięcie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, które jako ryczałtowe nie może ulegać zmianom.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2017r.
 1. Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena (brutto) – 100 %,

                                   cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x 100

                                                        cena badanej oferty 

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

    Oferty należy złożyć do dnia  16 grudnia 2016r. godz. 13:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
   76-024 Świeszyno, pok. Nr 1.
 • pocztą na adres Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
   76-024 Świeszyno

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub faxem.

 1. Warunki płatności;

Zamawiający wymaga wystawienia faktury za wykonany przedmiot umowy. Podstawą wystawienia faktur będzie podpisany bez uwag protokół odbioru końcowego. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury na podstawie końcowego protokołu odbioru.

 1. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Ewa Jacewicz – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120.
 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
 2. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.
 3. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
 4. Termin związania ofertą – 30 dni.
 5. Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera załącznik nr 3 – wzór umowy

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej - załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
 3. Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, realizacji przynajmniej 1 roboty polegającej na budowie instalacji oświetlenia drogowego o wartości min 40.000,00 zł (załączenie dowodów, że robota ta została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi).

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w wersji edytowalnej

Zapytanie ofertowe - pdf

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 4

Oznaczenie lamp do wykonania  - załącznik nr 5

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-12-12 14:48:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-12-12 14:55:06)

 
 
liczba odwiedzin: 3790760

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X