☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ na zadanie pn.:Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno.

RIG.271.219.2.2016.                                                  Świeszyno, dnia 24 listopada 2016r

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy  Świeszyno”.

 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania jak niżej oraz dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

 

PYTANIA Z DNIA 21.11.2016R.

PYTANIE 1

Dlaczego konieczne jest wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia, którego oferta zostanie wybrana w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 147 ustawy Pzp Zamawiający może żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z którego Zamawiający skorzystał.

Zamawiający zmniejsza wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 3 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Zgodnie z art. 150 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza, aby w dniu zawarcia umowy Wykonawca wniósł 30% kwoty zabezpieczenia. Pozostała kwota może być tworzona przez potrącenia należności za częściowo wykonane usługi. Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do dnia 30.06.2018r.

PYTANIE 2

Dlaczego warunkiem niezbędnym do wykonania prawidłowego zadania jest posiadanie samochodów spełniających standardy co najmniej Euro 4?.

Dlaczego nie można użyć do wykonania przedmiotu zamówienia samochodów, które spełniają warunki Europejskiego standardu emisji spalin – co najmniej norma Euro 5?

Odpowiedź:

Zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu nie postawił warunku użycia do wykonania przedmiotu zamówienia samochodów, które spełniają warunki Europejskiego standardu emisji spalin  - co najmniej norma Euro 4.

Użycie do wykonania przedmiotu zamówienia samochodów , które spełniają warunki Europejskiego standardu emisji spalin  - co najmniej norma Euro 4 zostało przez Zamawiającego zastosowane jako kryterium oceny ofert a nie warunek udziału
w postępowaniu.

Zamawiający modyfikuje sposób naliczania punktów w w/w kryterium.

W pkt. 11.2 Rozdz. II SIWZ

Skreśla się zapis

„B. W kryterium - Użycie do wykonania przedmiotu zamówienia samochodów , które spełniają warunki Europejskiego standardu emisji spalin  - co najmniej norma Euro 4 zostaną naliczane w następujący sposób

 

-za użycie do realizacji przedmiotu zamówienia samochodów spełniających standardy co najmniej norma Euro 4 –20 pkt,

-brak zaoferowania użycia samochodów spełniających warunki Europejskiego standardu emisji spalin–0 pkt.”

 

w zamian wprowadza się zapis:

„B. W kryterium - Użycie do wykonania przedmiotu zamówienia samochodów , które spełniają warunki Europejskiego standardu emisji spalin  - co najmniej norma Euro 4 punkty zostaną naliczane w następujący sposób:

Ilość użytych do realizacji przedmiotu zamówienia samochodów spełniających standardy co najmniej norma Euro 4

Ilość punktów

- 1 pojazd

5 pkt.

- 2 pojazdy

10 pkt.

- 3 pojazdy

15 pkt.

 - 4 pojazdy i więcej

20 pkt.

Wprowadzona modyfikacja powoduje zmianę formularza ofertowego, który po zmianach przyjmuje załączoną treść.

PYTANIE 3

Ile pojemników 120 i 240 litrowych należących poprzednio do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Świeszyno znajduje się u mieszkańców gminy Świeszyno i czy w dalszym ciągu będą użytkowane?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada ewidencji pojemników należących poprzednio do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Świeszyno a użytkowych nadal przez mieszkańców gminy. Pojemniki pochodziły z okresu 2004 r. – 2009 r. Czas amortyzacji tych pojemników upłynął w 2014r. i Zamawiający nie ma wiedzy na
temat ile zostało już wymienionych na nowe.

Zgodnie z SIWZ Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 01.01.2017r. wyposażyć mieszkańców gminy Świeszyno w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnych a w przypadku posiadania przez mieszkańca wystarczającej liczby pojemników należących do Gminy Świeszyno nie ma obowiązku ich wymiany na nowe.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień  publicznych w dniu 21.11.2016r. przedłużył termin składania ofert do dnia 29.11.2016r. Otwarcie ofert nastąpi 29.11.2016r. o godz. 13:15.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ - pdf

Formularz ofertowy po zmianach w wersji edytowalnej

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-11-24 14:49:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-11-24 14:56:35)

 
 
liczba odwiedzin: 3969122

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X