☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Remont boiska sportowego w m. Zegrze Pomorskie

RIG.271.206.2016.WR                                   Świeszyno, dnia 19 października 2016r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

„Remont boiska sportowego w m. Zegrze Pomorskie”

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zadania jest remont boiska sportowego do małych gier o wymiarach: 17m x 32m przy Szkole Podstawowej w Zegrzu Pomorskim.

Teren lokalizacji  - działka nr 114 obręb Zegrze Pomorskie.

Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował:

-przygotowanie istniejącego podkładu betonowego do poziomu możliwości jej użycia jako podbudowa dla nowej nawierzchni)

-wykonanie syntetycznej nawierzchni poliuretanowo-gumowej sportowej (bezspoinowej, przepuszczalnej) na istniejącej podbudowie bitumicznej. Szczegółowa konstrukcja  nawierzchni została określona w pkt. VIII  - Dokumentacji budowlanej – stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Dodatkowo należy:

-zamontować konstrukcję nośną z koszem i tablicą oraz wykonać wszelkie roboty towarzyszące z tym związane. Zamawiający zapewnia materiał do zamontowania tj. konstrukcję nośną wraz z koszem i tablicą, którą należy zdemontować na potrzeby remontu, a następnie zamontować,

-zamontować system mocowań tulejek do montażu słupków do siatki do piłki siatkowej wraz z deklami maskującymi słupki i osłonami zabezpieczającymi (czasowo zaślepianych),

-wytyczyć i nanieść linie boiska do 2 dyscyplin sportowych (piłka koszykowa i piłka siatkowa),

-zapewnić spływ wód opadowych z nawierzchni zgodnie z wytycznymi zawartymi w  pkt. VI - Dokumentacji budowlanej – stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonana zgodnie z załączoną Dokumentacją budowlaną.

Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni ze względu na zły stan techniczny boiska (w załączeniu dokumentacja fotograficzna), należy uzupełnić braki i odpowiednio przygotować istniejącą nawierzchnię poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej z materiału zapewniającego współpracę z warstwą istniejącą i nową zgodnie z wytycznymi producenta.

Zamawiający wymaga przed realizacją remontu przedstawienia do akceptacji dobranego materiału oraz kolorystyki nawierzchni. Wykonawca nie ma prawa zamontowania w/w elementów bez wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.

Na zastosowaną nawierzchnię Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu do odbioru końcowego dokumentację powykonawczą (spiętą
w teczkę) zawierającą Aprobaty lub Rekomendacje ITB, atesty, certyfikaty, badania itp. zgodnie z wykazem zamieszczonym w pkt. VIII dokumentacji budowlanej – stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

Wykonawca udzieli min. 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

 

Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna.

Niedoszacowanie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, które jako ryczałtowe nie może ulegać zmianom.

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.12.2016r.
 2. Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena (brutto) – 100 %,

 

                                   cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x 100

                                                        cena badanej oferty 

 

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

    Oferty należy złożyć do dnia 27 października 2016r. godz. 13:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
   76-024 Świeszyno, pok. Nr 1.
 • pocztą na adres Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
   76-024 Świeszyno

 

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub faxem.

 1. Warunki płatności;

Zamawiający wymaga wystawienia faktury.

Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag protokół. Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury.

 1. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Ewa Jacewicz – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120, Wioletta Ryndziewicz tel - Kierownik Referatu ds. inwestycji i rozwoju gminy 94 3160153

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
  3. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.
  4. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
  5. Termin związania ofertą – 30 dni.
  6. Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera wzór umowy dołączony do zapytania ofertowego – załącznik nr 2

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik do formularza ofertowego
 3. Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, realizacji przynajmniej 2 zamówień polegających na wykonaniu syntetycznej nawierzchni poliuretanowo-gumowej sportowej (załączenie dowodów, że roboty te zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi)

Załączniki:

Zapytanie ofertowe pdf

Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej wraz z formularzem ofertowym - zał. nr 1

Projekt umowy - zał. nr 2

Dokumentacja budowlana - zał. nr 3

Dokumentacja fotograficzna - zał. nr 4

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-10-19 13:27:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-10-19 13:47:27)

 
 
liczba odwiedzin: 3969060

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X