☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Poniedziałek 18.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Inwentaryzacja drzewostanu w pasach drogowych dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych pod kątem ustalenia stanu techniczno-zdrowotnego

RIG.271.184.2016.JS                                            Świeszyno, dnia 22 września 2016 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający  Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

Inwentaryzację drzewostanu w pasach drogowych dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych pod kątem ustalenia stanu techniczno – zdrowotnego.

 1. Przedmiot zamówienia:

Inwentaryzacja drzewostanu w pasach drogowych dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych pod kątem ustalenia stanu techniczno – zdrowotnego i wynikających stąd potrzeb wykonania prac z zakresu cięć sanitarnych i technicznych warunkujących zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa publicznego obejmująca drogi na terenie Sołectwa Świeszyno, Gmina Świeszyno.

Zakres prac:

Wykonanie usług w zakresie inwentaryzacji drzewostanu w pasach drogowych dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych pod kątem ustalenia stanu techniczno – zdrowotnego i wynikających stąd potrzeb wykonania prac z zakresu cięć sanitarnych
i technicznych warunkujących zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa publicznego z terenu Sołectwa Świeszyno, Gmina Świeszyno, które
w szczególności mają polegać na:

 • określeniu gatunku drzew lub krzewów, obwodów pni mierzonych na wysokości 130 cm od podstawy pnia, określenie wysokości drzew, określenie rozpiętości koron, podanie powierzchni krzewów, określenie stanu sanitarnego drzew  i krzewów,
 • określeniu niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych: w tym określenie egzemplarzy drzew i krzewów do usunięcia i pielęgnacji z podaniem zakresu zabiegów pielęgnacyjno-konserwacyjnych.
 • inwentaryzacja zawierać musi część opisową, część tabelaryczną z w/w danymi oraz mapy z zaznaczoną lokalizacją drzew/ krzewów, dokumetację fotograficzną drzew/ krzewów (w formie elektronicznej) a także kalkulację kosztów.

Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera wzór umowy dołączony do zapytania ofertowego.

Wykaz dróg objętych opracowaniem oraz mapa poglądowa w załączeniu.

 1. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.10.2016 r.
 1. Kryterium wyboru oferty:
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
  Cena (brutto) – 100 %,

 

                                         cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x 100

                                                        cena badanej oferty 

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy złożyć do dnia 28 września 2016 r. godz. 13:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie urzędu:

Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
76-024 Świeszyno, pok. Nr 1.

 • pocztą na adres:

Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
76-024 Świeszyno.

 1. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2016 r.

 

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub faxem.

 1. Warunki płatności;

Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury.

 1. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Justyna Stępień – inspektor ds. ochrony środowiska  tel. 94 31 60 137,

94 31 60 120.

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Dokumentację należy sporządzić w wersji papierowej (2 szt.) oraz elektronicznej (1 szt.).
  3. Całość usługi objętej zamówieniem musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
  4. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.
  5. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
  6.   Termin związania ofertą – 30 dni.

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej.

         b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej - formularz ofertowy, oświadczenie

Projekt umowy

Wykaz dróg objętych opracowaniem

Mapa poglądowa

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-09-22 10:00:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-09-22 10:31:09)

 
 
liczba odwiedzin: 3790756

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X