☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem dachu oraz montażem orynnowania w budynku remizy strażackiej w m. Mierzym

RIG.271.194.2016.WR                                        Świeszyno, dnia 07 września 2016r

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

„Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem dachu oraz montażem orynnowania w budynku remizy strażackiej w m. Mierzym”

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku remizy strażackiej w m. Mierzym - działka nr 93/6 obręb Mierzym Gmina Świeszyno.

 1. Zakres robót obejmuje:

Roboty rozbiórkowe:

 • Rozbiórka pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej.
 • Rozbiórka łacenia połaci dachu.
 • Rozbiórka obróbek blacharskich pokrycia dachu z blachy i porycia papowego.
 • Rozbiórka jętek więźby dachowej.
 • Wykonanie otworu na schody w suficie stropu belkowego (otwór o powierzchni 3m2)  Rys. nr 2 - Stan po przebudowie.
 • Odbicie zawilgoconych i uszkodzonych tynków wewnętrznych ścian.
 • Wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórki do 5 km,
 • Wywiezienie złomu pochodzącego z rozbiórki na składowisko

Roboty remontowe:

 • Przedłużenie końcówek belek stropowych i krokwi – poszerzenie okapów dachu.
 • Przeniesienie jętki więźby dachowej w wyższe położenie.
 • Ułożenie ekranu z folii paroprzepuszczalnej na krokwiach.
 • Ułożenie łat i kontrłat na krokwiach.
 • Ułożenie pokrycia z blachy fałdowej powlekanej (blacha TR 40/183).
 • Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej płaskiej.
 • Ułożenie nowego pokrycia stropodachu z papy termozgrzewalnej gr. 4,0 mm(wierzchniego krycia).
 • Wykonanie rynien sr. 100 mm i rur spustowych śr. 80 mm z blachy ocynkowanej.
 • Wykonanie podbicia okapów z płyt osb gr. 12 mm wraz z pomalowaniem.
 • Wykonanie podbicia połaci dachowych z płyt osb gr. 12 mm na poddaszu.
 • Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 10 cm na połaciach dachowych.
 • Wykonanie podłogi z płyt osb gr. 22 mm na stropie belkowym.
 • Wykonanie schodów drewnianych wewnętrznych z parteru na poddasze budynku Rys. nr 2 – Stan po przebudowie.
 • Odgrzybienie i impregnacja zawilgoconego fragmentu muru z cegły (przez szczotkowanie i dwukrotne smarowanie preparatem solnym).
 • Odtworzenie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych ścian.

Roboty malarskie wewnętrzne:

 • przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania,
 • malowanie emulsyjne sufitów dwa razy,
 • malowanie emulsyjne ścian dwa razy,
 • malowanie olejne bramy.

Elewacja

 • przygotowanie i oczyszczenie powierzchni tynków zewnętrznych,
 • zagruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym,
 • ułożenie wyprawy elewacyjnej,
 • malowanie emulsyjne powierzchni elewacji.
 • wykonanie opaski z kostki polbruk gr. 6 cm o szerokości 50 cm.

Studnia chłonna z podłączeniem rynny:

 • wykonanie studni chłonnej śr. 1000 mm i głębokości 2,0 m z kręgów wypełnionej kruszywem,
 • wykonanie rurociągu z PCW śr. 100 mm w wykopie i na ścianie budynku
  z podłączeniem rury spustowej,

Ogrodzenie

 • Wykonanie odcinka ogrodzenia z desek żelbetowych na słupkach żelbetowych o wysokości 1,50 m,
 • wykonanie furtki z kształtowników i prętów stalowych o szerokości 1,0 m i wysokości 1,50 m

Zamawiający wymaga przed realizacją remontu przedstawienia do akceptacji dobranego materiału oraz kolorystyki. Wykonawca nie ma prawa zamontowania w/w elementów bez wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.

Wykonawca udzieli min. 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w skład której wchodzą:
 • Ogólna charakterystyka obiektu i robót wraz z Rys. nr 1 i rys. nr 2.
 • Przedmiar robót .
  1. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna.

 

UWAGA:

Przedmiar udostępniony przez Zamawiającego stanowi materiał wyłącznie poglądowy i pomocniczy. Wykonawca na własne ryzyko może go wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w przedmiarach robót np. zaniżone ilości lub brak jakiegoś elementu nie będą podstawą  do  żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Niedoszacowanie, pominięcie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, które jako ryczałtowe nie może ulegać zmianom.

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2016r.
 2. Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena (brutto) – 100 %,

 

                                   cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x 100

                                                        cena badanej oferty 

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

    Oferty należy złożyć do dnia 16 września 2016r. godz. 13:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
   76-024 Świeszyno, pok. Nr 1.
 • pocztą na adres Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
   76-024 Świeszyno

 

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub faxem.

 1. Warunki płatności;

Zamawiający wymaga wystawienia faktury.

Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag protokół. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury.

 

 1. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Ewa Jacewicz – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120, Wioletta Ryndziewicz tel - Kierownik Referatu ds. inwestycji i rozwoju gminy 94 3160153

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.

 1. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.
 2. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
 3. Termin związania ofertą – 30 dni.
 4. Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera wzór umowy dołączony do zapytania ofertowego

 

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik do formularza ofertowego

Załączniki:

Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej - formularz ofertowy, oświadczenie , wzór umowy

Ogólna charakterystyka obiektu i robót - załącznik nr 1

Rys. nr 1

Rys. nr 2

Przedmiar robót

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-09-08 12:28:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-09-08 12:41:58)

 
 
liczba odwiedzin: 3959936

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X