☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na budowę dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno

RIG.271.189.2016 WR                                          Świeszyno, dnia 11 sierpień 2016 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na budowę dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno”

w ramach realizowanego projektu pn.: „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla KKBOF”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na budowę dróg dla rowerów na terenie gminy Świeszyno. Inwestycja polegać będzie na budowie dróg dla rowerów o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. obiektami Bike&Ride przy centrach przesiadkowych oraz wykonaniem stałej organizacji ruchu dla poprawy bezpieczeństwa. Trasa dróg dla rowerów przebiegać będzie w pasie drogi, wzdłuż dróg powiatowych: Niekłonice – Dunowo 3529Z; Konikowo – Niekłonice  3530Z; Dunowo – Strzekęcino 3532Z; Dunowo – Dunowo  3523Z zgodnie z załącznikiem nr 3. Należy zaprojektować dwa  centra przesiadkowe zlokalizowane w m. Niekłonice oraz
w m. Dunowo (dokładna lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym). Przy centrach przesiadkowych znajdować się będą obiekty Bike&Ride w celu zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowego na indywidualny rowerowy, jako środek dojazdu do centrum przesiadkowego, miejsca pracy oraz szkoły.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:

 1. Opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej w oparciu o wytyczne Zamawiającego;
 2. Sporządzenie projektu dla zatwierdzonej koncepcji
 3. Sporządzenie map do celów projektowych
 4. Sporządzenie wykazu działek ewidencyjnych, przez które będzie przebiegała ścieżka rowerowa
 5. Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii, w tym zezwoleń na wejście w teren.
 6. Uzyskanie decyzji celu publicznego oraz decyzji środowiskowej
 7. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ścieżki rowerowej
 8. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę do dnia 30.06.2017r.
 9. Opracowanie przedmiarów robót (kosztorysów ślepych) i kosztorysów inwestorskich.
 10. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
 11. Opracowanie dokumentacji geologicznej
 12. Pełnienie nadzoru autorskiego wielobranżowego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o dokumentację wymienioną powyżej, min. 3 pobyty na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego.
 13. Konsultacje z zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty.

W załączeniu mapa poglądowa – załącznik nr 3.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowania oferty ponosi Wykonawca.

 

 1. Przedmiot zamówienia składa się przede wszystkim z następujących opracowań:
 1. Koncepcja– 1 egz.
 2. Projekt budowlany sporządzony zgodnie z przepisami prawa budowlanego
  i przepisami wykonawczymi w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072
  z póź. zm.) – 6 egz. (2 egz. Dla Starostwa Powiatowego + 4 egz. dla Zamawiającego, w tym 2 egz. z oryginalnymi pieczątkami organów wydających pozwolenie na budowę), zaopatrzony w oświadczenie o kompletności i dokonane uzgodnienia.
 3. Decyzja pozwolenie na budowę/zaświadczenia organu, że nie wniósł sprzeciwu do zamierzenia budowlanego,
 4. Projekt wykonawczy dla każdej z branż - 4 egz.
 5. Przedmiar robót wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z póź. zm.)– 3 egz.
 6. Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) – 3 egz.
 7. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z póź. zm.) – 2 egz.
 8. Wykonanie dokumentacji geologicznej – 6 egz. (w tym 4 egz. do złożenia
  w Starostwie Powiatowym w Koszalinie)
 9. Pozyskanie przez projektanta mapy do celów projektowych,
 10. Dostarczenie mapy do celów projektowych w formacie dxf. Lub dwg. – 1 egz.,
 11. Złożenie w Starostwie Powiatowym w Koszalinie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (w imieniu Zamawiającego).
 12. Trzy-krotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia takiej konieczności przez Gminę Świeszyno.
 13. Odpowiadanie na pytania dot. Dokumentacji projektowej zadawane przez startujących w przetargu na roboty budowlane, w terminie wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego, a umożliwiający mu udzielenie odpowiedzi zgodnie z terminem wskazanym w Prawie zamówień publicznych,
 14. Przekazywanie na żądanie Zamawiającego pisemnej informacji o stanie zaawansowania prac,
 15. Uczestniczenie w spotkaniach konsultacyjnych z udziałem Zamawiającego
  i przedstawicieli lokalnej społeczności – w tym Rady Sołeckiej i Radnych Gminy Świeszyno.
 16. W terminie 14 dni przed złożeniem dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę należy uzyskać akceptację Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji i wniesieniu uwag przez Zamawiającego należy wprowadzić uwagi do dokumentacji i ponownie złożyć do akceptacji do Zamawiającego.
 17. Sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 Prawo budowlane – min. 3 pobyty na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego. Do w/w pobytów nie zostaną zaliczone przyjazdy, które wynikają z błędu projektowego.

Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej z podziałem na odcinki:
1) Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej Nr 3529Z na odcinku Niekłonice – Dunowo

 1. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej Nr 3532Z na odcinku Dunowo - Strzekęcino
 2. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej Nr 3523Z na odcinku Dunowo - Dunowo
 3. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej Nr 3530Z na odcinku Niekłonice – Konikowo
 4. Budowa obiektu Bike&Ride przy centrum przesiadkowym nr 1 w Niekłonicach.
 5. Budowa obiektu Bike&Ride przy centrum przesiadkowym nr 2 w Dunowie.

 

Przedmiotem zamówienia jest również przekazanie praw autorskich do
ww. dokumentacji zamawiającemu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas postępowania przetargowego na roboty budowlane i podczas realizacji.

Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów
i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń „równoważnych” oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

 1. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:
 1. czuwania w toku realizacji robót nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową;
 2. pomoc w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy, tj. współudział przy redagowaniu odpowiedzi na pytania dot. dokumentacji w toku postępowania, współudział w ocenie ofert równoważnych,
 3. uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych wskutek tych robót;
 4. udziału w naradach technicznych;
 5. udziału w odbiorze końcowym inwestycji;
 6. wykonywania czynności wynikających z art. 21 Prawa budowlanego, tj.:
  - wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;

- żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych
w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, wykonywania ich niezgodnie z projektem.

 

 1. Termin realizacji zamówienia
 • 30 dni od dnia podpisania umowy – przekazanie Zamawiającemu koncepcji do zatwierdzenia
 • 14.04.2017r. – przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej do zatwierdzenia
 • 28.04.2017r. - przekazanie do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Koszalinie;
 • 30.06.2017r. - przekazanie decyzji pozwolenia na budowę.

 

 1. Kryterium wyboru oferty:
 1. Cena za wykonanie dokumentacji  -  waga  70%  (max. 70 pkt.)
 2. Cena za  nadzór autorski-  waga  20%  (max. 20 pkt.)
 3. Ilość wizyt w ramach nadzoru autorskiego – waga 10% (max. 10 pkt.)

 

 1. Sposób wyliczenia punktów:
 2. W kryterium cena za wykonanie dokumentacji punkty obliczone zostaną na podstawie następującego wzoru:

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x    100  x 70%

                                                       cena badanej oferty 

gdzie:
            - stosowana punktacja:   0  - 70 pkt.   gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół.

 1. W kryterium cena za nadzór autorski punkty obliczone zostaną na podstawie następującego wzoru:

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x  100  x 20%

                                                       cena badanej oferty 

 

gdzie:
            - stosowana punktacja:   0  - 20 pkt.   gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół.

 

Wykonawcy podają cenę jednostkową brutto za 1 pobyt na placu budowy lub w siedzibie zamawiającego na wezwanie zamawiającego, powyżej przyjazdów wliczonych w cenę dokumentacji projektowej.

 

 1. W kryterium ilość wizyt w ramach nadzoru autorskiego punkty obliczone zostaną na podstawie następującego wzoru:

 

Ilość wizyt

Punkty

4-6

5

7-10

10

 

 

Wykonawcy podają ilości pobytu wykonawcy na placu budowy lub w siedzibie zamawiającego na wezwanie zamawiającego, ponad ilość wskazaną w SIWZ – ponad 3 wizyty.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów sumując punkty uzyskane w ww. kryteriach.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

    Oferty należy złożyć do dnia  23.08.2016 r. godz. 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta parter.
 • pocztą na adres; Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

 

 

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub faxem.

 

 1. Warunki płatności;
  1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z prawami autorskimi i wizytami autora projektu na budowie (min. 3) płatne będzie w następujący sposób:

- 80% płatne po przekazaniu do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji

projektowo - kosztorysowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Koszalinie/zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę;

- 20% płatne po przekazaniu decyzji pozwolenia na budowę/zaświadczenia organu, że nie wniósł sprzeciwu do zamierzenia budowlanego.

 1. Wynagrodzenie za nadzór autorski w kwocie tj. za 1 pobyt na plac budowy lub w siedzibie zamawiającego na wezwanie zamawiającego, powyżej przyjazdów wliczonych w cenę dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie to płatne będzie pod warunkiem realizacji przedmiotowej inwestycji, na podstawie odrębnej umowy.
 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu zlecenia na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na jego rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty wpływu rachunku do Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Wykonawcy. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest bezusterkowy odbiór przedmiotu zamówienia  przez Zamawiającego.
 1. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Wioletta Ryndziewicz – Kierownik Referatu ds. inwestycji i rozwoju gminy. ,

tel. 94 31 60 153, 94 31 60 120, e-mail:w.ryndziewicz@swieszyno.pl

Ewa Jacewicz – Inspektor ds. zamówień publicznych tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120,
e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
  3. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia
  4. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
  5. Termin związania ofertą – 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
  6. Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera załącznik nr 2 – wzór umowy.

 

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, realizacji przynajmniej 2 zamówień polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej o długości minimum 2km (załączenie dowodów, że roboty te zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi).

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w wersji edytowalnej

Mapa poglądowa - załącznik nr 3

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-08-12 08:51:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-08-12 09:02:54)

 
 
liczba odwiedzin: 3789870

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X