☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Piątek 25.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostawa i montaż lamp hybrydowych w m. Chałupy - 6 szt. oraz lampy solarnej w m. Bardzlino ? 1 szt

RIG.271.183.2016.EZS                                                Świeszyno, dnia 27 lipca 2016r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający  Gmina Świeszyno, Świeszyno 71,  76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

„Dostawę i montaż lamp hybrydowych w m. Chałupy - 6 szt. oraz lampy solarnej w m. Bardzlino – 1 szt.”

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawa i montaż 6 sztuk lamp hybrydowych
i 1 szt. lampy solarnej montowanej na skrzyżowaniach dróg gminnych z drogą wojewódzką (5 szt.), na drogach gminnych (2szt.):

- 6 szt. w miejscowości Chałupy – lampy hybrydowe

- 1 szt. w miejscowości Bardzlino – lampa solarna

Montaż lamp w II strefie wiatrowej.

 

Specyfikacja lampy hybrydowej:

- słup stalowy, wzmocniony, wysokość 6-8m,  zabezpieczenie słupa antykorozyjne i wykończenie słupa – ocynk.

-  akumulator pełny żelowy (hermetyczny), pojemność min. 2x150Ah, układ zasilania 24V, akumulatory umieszczone w ziemi w hermetycznych skrzynkach z tworzywa sztucznego  (klasa szczelności IP65)

- źródło światła –oprawa LED, barwa światła zimna biała, moc oprawy min. 40W

- podstawa betonowa prefabrykowana

- turbina wiatrowa o mocy min. 300W

- panele fotowoltaiczne polikrystaliczne – 2x250W

- czas pracy – 7-14h

- kontroler elektroniczny sterujący układem typu PWM, montowany w słupie

- układ zasilania  24V

- sposób włączania/wyłączania – czujnik zmierzchowy

- okablowanie, zabezpieczenie bezpiecznikowe  akumulator-kontroler; kontroler-oprawa

- warunki klimatyczne dla całej lampy: -25/+50oC

- wodoszczelność oprawy: IP65

- gwarancja –60 miesięcy

- autonomia – (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjającej pogodzie ) – 6 dni

 

Specyfikacja lampy solarnej:

- słup stalowy, wzmocniony, wysokość 5,5m,  zabezpieczenie słupa antykorozyjne i wykończenie słupa – ocynk.

- akumulator pełny żelowy (hermetyczny) , pojemność akumulatora żelowego min. 150Ah, pełny, akumulatory umieszczone w ziemi w hermetycznych skrzynkach z tworzywa sztucznego  (klasa szczelności IP65)

- źródło światła –klosz malowany – kula z tworzywa sztucznego odporna na uszkodzenia mechaniczne, ze źródłem światła LED  min. 15W

- podstawa betonowa prefabrykowana

- panele fotowoltaiczne polikrystaliczne – 2x150W

- czas pracy – 7-14h

-sterowanie -  kontroler elektroniczny sterujący układem typu PWM integrujący system solarny zamontowany wewnątrz słupa

- sposób włączania/wyłączenia – czujnik zmierzchowy

- okablowanie, zabezpieczenie bezpiecznikowe  akumulator-kontroler; kontroler-oprawa

- warunki klimatyczne dla całej lampy: -25/+50oC

- gwarancja –60 miesięcy

- autonomia – (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjającej pogodzie ) – 6 dni

 

UWAGA:

Przed wykonaniem dostawy i montażu Wykonawca zobowiązany jest do wyjazdu w teren z przedstawicielem Gminy Świeszyno i przedstawienia propozycji ustawienia lamp pod kątem technicznym (min. kierunek świecenia) oraz zaznaczenie na dostarczonych przez Zamawiającego mapach propozycji lokalizacji lamp z uwzględnieniem warunków technicznych.

Zamawiający  na załączonych mapach wskazał orientacyjnie miejsca lokalizacji lamp.

Na dostarczone lampy Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu do odbioru końcowego dokumentację powykonawczą (spiętą w teczkę) zawierającą deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, itp. zamontowanych elementów.

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2016r.
 1. Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena (brutto) – 100 %,

 

                                   cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x 100

                                                        cena badanej oferty 

 

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

    Oferty należy złożyć do dnia  5 sierpnia 2016r. godz. 12:00.

 

 

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
   76-024 Świeszyno, pok. Nr 1.
 • pocztą na adres Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
   76-024 Świeszyno

 

 1. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 sierpnia 2016r. godz. 12:30.

 

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub faxem.

 

 1. Warunki płatności;

Zamawiający wymaga wystawienia dwóch faktur za wykonany przedmiot umowy, oddzielnie za dostawę i montaż lamp w m. Chałupy i oddzielnie za dostawę
i montaż lamp w m. Bardzlino Podstawą wystawienia faktur będzie podpisany bez uwag protokół odbioru końcowego. Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury na podstawie końcowego protokołu odbioru.

 

 1. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Ewa Jacewicz – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120.

  

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.

 1. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.
 2. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
 3. Termin związania ofertą – 30 dni.
 4. Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera załącznik nr 2 – wzór umowy

 

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1

Załączniki:

Zapytanie ofertowe doc

Załącznik graficzny - Chałupy

Załącznik graficzny - Bardzlino

 


 
 
liczba odwiedzin: 3677587

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X