☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 9/41 ze zjazdem z drogi powiatowej nr 3529Z działka nr 14 w miejscowości Golica obręb ewidencyjny Strzekęcino

RIG.271.180.2016.EZS                                                Świeszyno, dnia 22 lipca 2016r

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający   Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

„Przebudowę drogi gminnej na działce nr 9/41 ze zjazdem z drogi powiatowej nr 3529Z działka nr 14 w miejscowości Golica obręb ewidencyjny Strzekęcino”

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na działce nr 9/41 o łącznej długości 245,31 m ze zjazdem z drogi powiatowej nr 3529Z działka nr 14 w miejscowości Golica obręb ewidencyjny Strzekęcino o następujących parametrach:

 • prędkość projektowa 30 km/godz.,
 • jezdnia jednopasowa o szerokości 3 m o spadku daszkowym i=2% o nawierzchni z płyt żelbetowych prostokątnych typu JOMB C o wymiarach 100x75 cm w układzie pasowym,
 • obustronne pobocza o szerokości po 0,75 m o spadku i=6% z pospółki,
 • skarpy nasypu o pochyleniu 8% m lub rowy odwadniająco-odparowujące trójkątne
  o głębokości minimum 0,6 m, skarpy wewnętrzne rowu o pochyleniu 1:1,5, skarpy zewnętrzne rowu o pochyleniu 1:1,
 • doły chłonne odparowujące w ciągu rowów.

Projektuje się jeden łuk poziomy o wartości promienia R=250m bez poszerzeń.

Zaprojektowano cztery zjazdy do posesji o szerokości 3m z obustronnymi poboczami o szerokości po 0,75 m, krawędzie od strony jezdni drogi wykonać jako skosy 1:1 na długości 3 m zjazdu.

Niweleta jezdni będzie się składać z odcinka o stałym pochyleniu o wartości i=0,41%.

Do usunięcia przewidziano sześć drzew w lokalizacjach przedstawionych na planie sytuacyjnym. Przeprowadzenie wycinki drzew na trasie budowy leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający jest w trakcie wydawania decyzji na pozwolenie na wycinkę drzew.

 

Zakres robót do wykonania.

- Nawierzchnia jezdni, zjazdów z płyt żelbetowych                683 m2

- Nawierzchnia jezdni z pospółki                                                            192 m2

- Nawierzchnia jezdni, zjazdów z kostki betonowej                15 m2

- Pobocza gruntowe z pospółki                                                   367,5 m2

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia, w skład której wchodzą:

 • projekt budowlany
 • przedmiar robót
 • szczegółowe specyfikacje techniczne

 

Wykonawca udzieli min.3 letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy .

 1. Termin realizacji zamówienia –15.11.2016r.

 

 1. Kryterium wyboru oferty:

Cena - 90%,

Gwarancja – 10%. (nie krótsza niż 36 m-cy jednak nie dłuższa niż 60 m-cy)

Max suma punktów do osiągnięcia 100

 1. Sposób wyliczenia punktów:
 2. W kryterium cena za punkty obliczone zostaną na podstawie następującego wzoru:

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x    100  x 90%

                                                       cena badanej oferty 

gdzie:
            - stosowana punktacja:   0  - 90 pkt.   gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół).

Max ilość punktów, które można otrzymać w kryterium  cena wynosi 90.

 

 1. W kryterium gwarancja punkty zostaną naliczone zgodnie z poniższą tabelą:

Zadeklarowany okres udzielenia gwarancji

Punkty

36 m-cy (min )

0

48 m-cy

5

60 m-cy (max)

10

 

 

Max ilość punktów, które można otrzymać w kryterium  gwarancja  wynosi 10.

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów sumując punkty uzyskane w ww. kryteriach.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

    Oferty należy złożyć do dnia  1 sierpnia 2016r. godz. 11:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
   76-024 Świeszyno, pok. Nr 1.
 • pocztą na adres Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
   76-024 Świeszyno

 

 1. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 sierpnia 2016r. godz. 11:15.

 

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub faxem.

 1. Warunki płatności;

Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag protokół odbioru. Płatność nastąpi w terminie do30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej

faktury.

 

 1. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Ewa Jacewicz – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120, Ewa Suska-Zinowska  - inspektor ds. Inspektor Inwestycji i Drogownictwa tel  - 94 3160139

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.

 1. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.
 2. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
 3. Termin związania ofertą – 30 dni.
 4. Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera załącznik nr 2 – wzór umowy
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

 

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, (zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym pkt. 7.b) Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. dwóch robót budowlanych o podobnym zakresie prac, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, że roboty te zostały wykonane należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

 


 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Nazwa wykonawcy.................................................................................................................

 

Adres wykonawcy.................................................................................................................

 

NIP       ......................................................................................................................................

 

Regon.......................................................................................................................................

 

Nr rachunku bankowego....................................................................................................

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów……………………………………….

 

tel………………………………………….. e-mail………………………………………….

 

 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

„Przebudowa drogi gminnej na działce nr 9/41 ze zjazdem z drogi powiatowej nr 3529Z działka nr 14 w miejscowości Golica obręb ewidencyjny Strzekęcino”

 

 

 

Za cenę ofertową netto  ……………….....zł

(słownie ……………………………………………………………………...........................)

Za cenę ofertową brutto ………………....zł

(słownie ………………………………………………………………….....................……..)

 

W terminie do 15.11.2016.

Udzielam gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres …………miesięcy od daty odbioru końcowego. (min. 36 m-cy, max. 60 m-cy)

 

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina  Świeszyno

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

tel.  94  316 12 70 / faks 94 316 14 91

 

 

 

Ponadto:

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na określonych przez Zamawiającego warunkach.
 2. Oświadczam, że zapoznałem się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem wszelkie informacje  konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty;
 3. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert;
 4. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego oraz obowiązującym prawem.
 5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
 6. Oświadczam że:
 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.
 3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

        ………………………………..                                    ………………………………..

Miejscowość i data                                                podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

pieczątka wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

………………………………                                                                            ……………………………               

(nazwa i adres wykonawcy)                                                                              (miejscowość, data)

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA;

 

Składając ofertę na:

 

„Przebudowa drogi gminnej na działce nr 9/41 ze zjazdem z drogi powiatowej nr 3529Z działka nr 14 w miejscowości Golica obręb ewidencyjny Strzekęcino”

.

 

oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164).

 

 

 

 

 

………………………………………………
        (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMOWA nr RIG – …………/2016 - wzór (załącznik nr 2)

 

W dniu …………. 2016r. w  Świeszynie  pomiędzy:

Gminą Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71,

REGON: 330920707,NIP: 499-05-21-087,
reprezentowaną przez:

Ewę Korczak – Wójta Gminy Świeszyno

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Remigiusza Szymańskiego

zwanymi w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a

………………………………………………………………………………………………………, NIP:……………………., REGON:………………………..

reprezentowany przez:

……………………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

 

na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz w oparciu o Zarządzenie nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro obowiązujący w Urzędzie Gminy Świeszyno:

 

§ 1

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlanej polegające na przebudowie drogi gminnej na działce nr 9/41 ze zjazdem z drogi powiatowej nr 3529Z działka nr 14 w miejscowości Golica obręb ewidencyjny Strzekęcino

 

 1. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z zakresem rzeczowym robót określonym w zapytaniu ofertowym, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz ofertą z dnia ……………………. stanowiącymi łącznie treść załączników do niniejszej umowy.

 

 1. Roboty budowlane określone niniejszą umową zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

 

§ 2

CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie od dnia podpisania umowy do dnia ……………….
 2. Należyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione przez Strony.
 3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nadających się do usunięcia Zamawiający przerywa czynność odbioru i wyznacza termin usunięcia wad.

Po ich usunięciu  następuje odbiór przedmiotu umowy. Termin do usunięcia wad i usterek nie przedłuża terminu wykonania umowy.

 

 1. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia lub nie usuniętych po wezwaniu Zamawiający może stosownie do swego wyboru:
 1. obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu rzeczowego przedmiotu odbioru zawierającego wady, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,
 2. obniżyć wynagrodzenie o szacunkowy koszt usunięcia wad przez innego wykonawcę,
 3. żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jeżeli wady znacznie utrudniają lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,
 4. żądać wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji,
 5. odstąpić od umowy.

 

 1. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu wykonanego przedmiotu umowy po odbiorze końcowym robót w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek także termin ich usunięcia.

 

 1. Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony po upływie okresu gwarancyjnego określonego w umowie i będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad stwierdzonych po odbiorze końcowym oraz wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Zamawiający wyznaczy także termin protokólarnego usunięcia tych wad.

 

 1. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót wymagają formy pisemnej - protokołu podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności.

 

 1. W przypadku nie ujawnienia się wad lub braków w trakcie czynności odbiorowych za datę zakończenia wykonywania przedmiotu umowy i wykonania zamówienia uznaje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru, a w innym przypadku datę zakończenia czynności odbiorowych.

 

 

 

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

 1. Świadczenie wymienionych usług Wykonawca przyjmuje jako profesjonalista i przyjmuje odpowiedzialność za szkody Wykonawcy spowodowane wyłącznie lub pośrednio wskutek nienależytego wykonania niniejszej umowy na zasadzie ryzyka.
 2. Do obowiązków Wykonawcy należy
 1. wykonywanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie
  z wymogami powszechnie obowiązującego prawa oraz  wytycznymi Zamawiającego;
 2. zawiadomienie Zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych z prawidłowym wykonaniem zlecenia;
 1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia, a także niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania roboty będącej przedmiotem umowy i zobowiązuje się wykonać ją z należytą starannością;
 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku
  z wykonywanymi czynnościami, jak i z niewłaściwym wykonaniem przedmiotu umowy;
 3. Koszty materiałów niezbędnych do wykonywania umowy oraz koszty dojazdów ponosi  Wykonawca;

 

 1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
  1. Przekazanie niezbędnych danych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w tym m.in. dokumentacji projektowej.
  2. Odbiór przedmiotu umowy;
  3. Terminowe uregulowanie płatności.

 

§ 4

WYNAGRODZENIE

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy należy się wynagrodzenie ryczałtowe brutto, zgodnie z ofertą z dnia ………………………... w kwocie: …………………..(słownie:…)

 

 1. Strony ustalają, że zapłata za realizację umowy będzie dokonana na podstawie faktury w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego, pod warunkiem dokonania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.

 

 1. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na okres …… m-cy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

 

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbiorowych i powstałe w okresie gwarancyjnym.

 

 1. Wykonawca zapewnia:
 1. bezpłatne usuwanie ewentualnych wad uniemożliwiających eksploatację przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, a ujawnionych w okresie objętym gwarancją,
 2. czas naprawy zgłoszonych wad nie dłuższy niż 5 dni,
 3. czas reakcji na zgłoszenie nie dłużej niż 24 godziny  z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

 

 1. Reklamacje składane będą na piśmie i przekazywane poprzez fax., lub drogą e-mailową.

 

 1. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w przewidzianym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie lub nabyć towar wolny od wad od innych osób  na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 

 1. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 45 dni od daty jej ujawnienia.

 

 1. Roszczenia z rękojmi Zamawiający zgłasza Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wykrycia wady.

 

 1. Wykonawca nie odpowiada w ramach gwarancji za uszkodzenia przedmiotu umowy jeżeli wykaże, że uszkodzenia te powstały z powodu niewłaściwej obsługi lub niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego w tym uszkodzeń mechanicznych.

 

 1. Zamawiający może korzystać z uprawnień z rękojmi i gwarancji zamiennie, a skorzystanie z uprawnień z jednego tytułu nie wyłącza możliwości stosowania uprawnień z drugiego tytułu. Okresy gwarancji i rękojmi biegną równocześnie.

 

 1. Cesja wierzytelności Wykonawcy tytułem wynagrodzenia z niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich jest możliwa wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, po zabezpieczeniu wszystkich zasadnych roszczeń Zamawiającego, podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeśli takie wystąpią.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia przez Wykonawcę cesji części wierzytelności tytułem wynagrodzenia należnej mu od Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł zaakceptowaną lub zgłoszoną umowę, do wysokości kwoty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. Ustanowienie cesji może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności.

 

 1. Cesja wierzytelności Wykonawcy tytułem wynagrodzenia z niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich jest możliwa wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, po zabezpieczeniu wszystkich zasadnych roszczeń Zamawiającego, podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeśli takie wystąpią.

 

 

 

§ 5

KARY UMOWNE

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne:

1) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, gdy Zamawiający odstąpi lub rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi lub rozwiąże umowę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego,

2) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za opóźnienie w wykonaniu umowy  lub jej części przez Wykonawcę, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

3) w wysokości 500 zł w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.

 

 1. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności naliczone zostaną odsetki ustawowe.

 

 1. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

 

 1. Kary umowne wzajemnie się nie wykluczają i mogą być dochodzone łącznie
  w związku z wystąpieniem każdej z przesłanek do ich naliczenia.

 

 1. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy
  w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

 

 1. Kara pieniężna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty wystąpienia z żądaniem jej zapłaty, chyba że może zostać potrącona w trybie określonym w umowie. W takim przypadku prawo do potrącenia przysługuje Zamawiającemu przed doręczeniem Wykonawcy oświadczenia o naliczeniu kary umownej.

 

 

§ 6

ODSTĄPIENIE, ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 1. Wykonawca z własnej winy przerwał realizację przedmiotu umowy i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni.
 2. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy i nie kontynuuje jej pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,
 3. Wykonawca realizuje przedmiot umowy nienależycie i niezgodnie z umową.

 

 1. Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy
  w terminie 3 tygodni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości równej wartości zrealizowanego zgodnie z umową przedmiotu umowy po potrąceniu naliczonych kar umownych.

 

 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 

 1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

 

§ 7

PODWYKONAWCY

 1. Wykonawca może zlecić, niezależnie od treści oferty, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że dochowa trybu określonego niniejszą umową, a podwykonawcy posiadają kwalifikacje do ich wykonania i na warunkach określonych tą umową.

 

 1. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz

z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją
i rękojmią oraz określać wynagrodzenie podwykonawcy mieszczące się
w wynagrodzeniu Wykonawcy.

 

 1. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 1. Wykonawca zawierając umowy z podwykonawcami zapewni zamieszczenie w tych umowach klauzul zabezpieczających realizację wykonania umowy, co najmniej w takim zakresie jaki wynika z niniejszej umowy.

 

 1. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

 

 1. Zamawiający żąda podpisania przez Wykonawcę, podwykonawcę i Zamawiającego umowy przelewu wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego na podwykonawcę o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy w części odpowiadającej wynagrodzeniu podwykonawcy ustalonemu w umowie, o której mowa w ust. 3, na wypadek powstania obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy w trybie art. 6471 § 5 Kc.

 

 1. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy w trybie art. 6471 § 2 Kc.

 

 1. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

 

 1. Sprzeciw Zmawiającego oznacza nie przyjęcie odpowiedzialności wobec podwykonawcy w trybie art. 6471 Kc.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców, z którymi zawarł umowę.

 

 1. Po złożeniu faktury Zamawiającemu, Wykonawca wyszczególni wartość prac dotyczącą podwykonawców. Płatność należności na konto podwykonawcy Wykonawca powinien udokumentować Zamawiającemu przy składaniu następnej faktury wraz z oświadczeniem podwykonawców, że powyższa kwota wyczerpuje w całości ich roszczenia z tytułu wykonania danych robót. 

 

 1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

 

 1. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 Kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci z wynagrodzenia Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zapłacone podwykonawcy wynagrodzenie pomniejsza wynagrodzenie należne Wykonawcy. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

 

 1. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

 

 1. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

 

§ 8

ZMIANY UMOWY

Zamawiający zgodnie przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:

 • zmiany zakresu  umowy, jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy;
 • zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, jeśli zmiany te wpływają na zakres lub przedmiot umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 • zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
 • zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obwiązującej stawki VAT;

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
 2. Strony wyłączają możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 632 § 2 Kc.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego
  o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące powstać wskutek zaniechania. Pisma doręczone na ostatni ze znanych adresów stron uznaje się za skutecznie doręczone.
 4. Wszystkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Umowę sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

 

           

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA

 

 …………………………………………….                        ………………………………………..

                                                                                             

 

PRZY KONTRASYGNACIE

 

 ……………………………………………..             

Załącznik nr 3::

Projekt budowlany

Przedmiar robót

Szczegółowe specyfikacje techniczne

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-07-22 14:21:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-07-22 14:35:48)

 
 
liczba odwiedzin: 3959942

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X