☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór oferty nakorzystniejszej na wykonanioe zadania pn:"Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na sale lekcyjne oraz przebudowa klatki schodowej budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie....

RIG.271.162.06.2016                                            Świeszyno, dnia 05 lipca 2016r.

 

Dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. : „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na sale lekcyjne oraz przebudowa klatki schodowej budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie” oraz „Wykonanie audytów energetycznych i audytów oświetlenia oraz  dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”.

 

 

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 tj. - zwanej dalej ustawą pzp), Zamawiający - Gmina Świeszyno zawiadamia o:

 

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art.10 ust.1 ustawy pzp na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na sale lekcyjne oraz przebudowa klatki schodowej budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie” oraz „Wykonanie audytów energetycznychi audytów oświetlenia oraz  dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5:

Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego
„HORN” Mariusz Januszewski
Konikowo 77C, 76-024 Świeszyno

- z ceną ofertowa na wykonanie części 1 – 57 700zł i części 2 – 700,00zł i terminem wykonania o 10 dni wcześniejszym niż wskazano w SIWZ.

Ww. oferta spełnia wymogi zamawiającego określone w SIWZ oraz otrzymała największą ilość punktów z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu, w kryteriach jakimi była cena za wykonanie dokumentacji (80% po 40% na każdą z części) oraz termin wykonania (20%).

 

Uzasadnienie wyboru:

Do dnia złożenia ofert tj. do 15.06.2016r. do godz. 11:00 złożono 7 ofert. Informacje na temat wykonawców, złożonych ofert oraz ilości uzyskanych punktów zawiera załącznik nr 1. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie
i w nienaruszonej kopercie.

 

 

  1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną. Planowany termin podpisania umów 13.07.2016r. godz. 9:00.

Załącznik:

Informacja o ofertach.

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2016-07-05 12:09:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2016-07-05 12:14:42)

 
 
liczba odwiedzin: 3959922

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X