☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Piątek 25.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na sale lekcyjne oraz przebudowa klatki schodowej budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie" oraz "Wykonanie audytów energetycznych i audytów oświetlenia oraz dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn:"Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej".

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na sale lekcyjne oraz przebudowa klatki schodowej budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie oraz Wykonanie audytów energetycznych i audytów oświetlenia oraz dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
Numer ogłoszenia: 69279 - 2016; data zamieszczenia: 03.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno , Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na sale lekcyjne oraz przebudowa klatki schodowej budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie oraz Wykonanie audytów energetycznych i audytów oświetlenia oraz dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej: (1) przebudowy i zmiany sposobu użytkowania poddasza wraz z klatką schodową w budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie, (2) przebudowy łącznika łączącego Szkołę Podstawową w Konikowie z halą sportową wraz z wymaganą instalacją (c.o., elektryczną itp.), (3) głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej całego budynku, rozumianej jako kompleksowej termomodernizacji, oznaczającej przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, które ma na celu zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, rocznego zapotrzebowania na energię końcową lub rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną całego budynku. Zakres zamówienia obejmuje; 1)Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na sale lekcyjne oraz przebudowa klatki schodowej budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych materiałów, dokumentów, uzgodnień, pozwoleń i opinii oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót. Projekt swym zakresem obejmować ma inwentaryzacje budynku szkoły oraz hali gimnastycznej, wykonanie ekspertyzy technicznej stropu oraz instalacji, wymianę węzła ciepłowniczego łącznie z instalacjami, wymianę instalacji elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (zaprojektowanie zewnętrznej siłowni wraz z doborem elementów wyposażenia, małą architekturę - ławki, pojemniki na odpady itp.), drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki, sieci odprowadzające wody deszczowe z budynku, oświetlenie terenu oraz monitoring, projekt zieleni, ogrodzenie terenu. Projekt obejmuje także przebudowę łącznika łączącego Szkołę Podstawową z halą sportową wraz z wymaganą instalacją. Po przebudowie i dostosowaniu obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, poddasze ma zostać udostępnione uczniom. Na poddaszu należy zaprojektować 3 sale lekcyjne oraz pomieszczenia gospodarcze. 2) Wykonanie audytów energetycznych i audytów oświetlenia wraz z pełnobranżową dokumentacją projektowo - kosztorysową dla zadania inwestycyjnego pn: Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Konikowie, gm. Świeszyno - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych materiałów, dokumentów, uzgodnień, pozwoleń i opinii oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót. Audyty energetyczne, audyty oświetlenia oraz dokumentacja projektowo - kosztorysowa, o której mowa powyżej należy wykonać zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. Kompleksowość modernizacji ma obejmować swoim zakresem wszystkie opłacalne pod względem ekologicznym i ekonomicznym działania wymienione w programach operacyjnych współfinansowanych ze środków UE. Zamawiający przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych w zależności od audytów energetycznych. W przypadku źródła ciepła należy zastosować najbardziej ekonomiczne rozwiązanie uwzględniające zarówno koszty inwestycyjne, jak i koszty eksploatacyjne budynku. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie audytów oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych zgód i pozwoleń. Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakupu i montażu urządzeń. Obiekt pełni funkcję oświatową, mieszczą się tu sale zajęć szkoły podstawowej. Poddasze ze względów na brak zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zaniedbania wynikające z braku remontu jest wyłączone z użytkowania. Powierzchnia zabudowy 423 m2, powierzchnia użytkowa 750 m2, kubatura 3 907 m3, ilość kondygnacji nadz. 2, podz. 1. Fundamenty z betonu, ściany z cegły ceramicznej, stropy żelbetowe, schody żelbetowe. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową, odgromową i telewizyjną. Źródło ciepła do ogrzewania - gaz ziemny..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 pzp - do 30% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę). Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę). Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę). Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę). Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę). Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Informacja o podwykonawcach - załącznik nr 6 (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę). 2.W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty musi być dołączone dla podmiotu wiodącego - lidera, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wszystkich Wykonawców (podmiotów występujących wspólnie) - złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wiodącym - liderem. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 3.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich potencjału technicznego, kadrowego lub finansowego lub ekonomicznego na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy) o treści zgodnej z wskazaną w załączniku nr 3 (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin wykonania - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a)zmiany zakresu umowy, jeżeli te zmiany spowodują konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - również obniżenia Wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ); b)zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, jeśli zmiany te wpływają na zakres lub przedmiot umowy; c)zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych podyktowanych programami dofinansowania z różnych źródeł; d)zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obwiązującej stawki VAT; e)zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania umowy w przypadku ograniczeń budżetowych jednostki lub w razie odstąpienia od realizacji części umowy, w takim przypadku Wykonawcy przysługuje Wynagrodzenie tylko za Wykonaną część umowy; f)zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia ze względu na działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia takie jak np.: wojna, pożar, powódź, epidemia itp. g)zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowana zdarzeniami niezależnymi od wykonawcy np. opóźnienia w uzyskaniu dokumentów, decyzji, opinii, uzgodnień.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świeszyno Świeszyno 71 76-024 Świeszyno,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Świeszyno Świeszyno 71 76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (pdf.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (docx.)

 


 
 
liczba odwiedzin: 3677531

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X