☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Świeszyno

Świeszyno: Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Świeszyno.
Numer ogłoszenia: 129042 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno , Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.swieszyno.ibip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Świeszyno..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty oraz dostawy mające na celu sukcesywną naprawę, remont oraz bieżące utrzymanie dróg zlokalizowanych na terenie gminy Świeszyno w roku 2016. W zależności od potrzeb wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia polegający na: A. profilowanie mechaniczne i wałowanie (zagęszczanie) oraz na części dróg zerwanie wierzchniej warstwy (w zależności od potrzeb) ok. 65 000m2 dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie Gminy Świeszyno w 10 sołectwach: Konikowo, Niekłonice, Świeszyno, Strzekęcino, Mierzym, Giezkowo, Niedalino, Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Dunowo wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem, B. naprawie poboczy poprzez usunięcie wierzchniej warstwy z darniny lub gruntu lub usuwaniu garbu powstałego na środku drogi z wyrównaniem i nadaniem wymaganego spadku w celu umożliwienia odprowadzenia wód opadowych oraz załadowaniu nadmiaru gruntu na środek transportu z odwiezieniem do miejsca składowania wskazane przez zamawiającego wraz z zabezpieczeniem placu robót i właściwym jego oznakowaniem C. dowozie i wbudowaniu w drogę podkładu z kruszywa łamanego z profilowaniem i utwardzeniem warstw podkładu i wierzchniej, zestawem równiarka + walec wibracyjny, D. naprawie cząstkowej nawierzchni asfaltowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z wycięciem krawędzi..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • do 35% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału, na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału, na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału, na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału, na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału, na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz cenowy - załącznik nr 2a dla części 1, 2b dla części 2 oraz 2c dla części 3. Informacja o podwykonawcach - załącznik nr 7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich potencjału technicznego, kadrowego lub finansowego lub ekonomicznego na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy), o treści zgodnej z załącznikiem nr 5 do SIWZ .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - gwarancja - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:a) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub narzuceniem innych obciążeń publiczno - prawnych związanych z asortymentem będącym przedmiotem umowy;b) konieczność zmiany terminu realizacji w przypadku: konieczności wprowadzenia zmian wynikających z dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wstrzymania prac przez właściwy organ lub przez zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, opóźnień związanych z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, innych, niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawnych , ekonomicznych lub technicznych, za którą żadne ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania c)zmiana parametrów przedmiotu zamówienia, ze względu na nowe okoliczności, które zaistniały podczas wykonywania umowy, a zmiany te są niezbędne do poprawnego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, materiały lub urządzenia przyjęte przez Zamawiającego są niedostępne na rynku, zostały wycofane z produkcji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug.swieszyno.ibip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świeszyno Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Świeszyno Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Naprawa dróg w sołectwach: Konikowo, Niekłonice, Świeszyno, Strzekęcino, Mierzym, Giezkowo..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zmówienia jest profilowanie mechaniczne i wałowanie (zagęszczanie) oraz na części dróg zerwanie wierzchniej warstwy (w zależności od potrzeb) dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie Gminy Świeszyno w 6 sołectwach: Konikowo, Niekłonice, Świeszyno, Strzekęcino, Mierzym, Giezkowo, wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem, dowóz i wbudowanie kruszywa. Część nr 1 obejmuje - ok. 50 000 m2 dróg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Gwarancja - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Naprawa dróg w sołectwach: Niedalino, Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Dunowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zmówienia jest profilowanie mechaniczne i wałowanie (zagęszczanie) oraz na części dróg zerwanie wierzchniej warstwy (w zależności od potrzeb) dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie Gminy Świeszyno w 4 sołectwach: Niedalino, Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Dunowo wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem, dowóz i wbudowanie kruszywa. Część nr 2 obejmuje - ok. 15 000 m2 dróg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Gwarancja - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Naprawa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Świeszyno..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa cząstkowa nawierzchni asfaltowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z wycięciem krawędzi. Część nr 3 obejmuje - ok. 350 m2 dróg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Gwarancja - 10

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 2a-2c

Załączniki graficzne część 1

Załączniki graficzne część 2

Załączniki graficzne część 3

Ogłoszenie nr 129042-2016

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2016-05-20 12:38:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2016-05-20 12:51:10)

 
 
liczba odwiedzin: 3969140

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X