☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpowiedzi na pytania dot postęowania pn.:"Dostawa paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych na potrzeby Gminy Świeszyno na lata 2016-2018"

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: „Dostawa paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych na potrzeby Gminy Świeszyno na lata 2016 – 2018”

 

 

Na  podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004– Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania jak niżej:

 

PYTANIE 1

Czy zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia przy użyciu kart paliwowych, jako narzędzia rejestrowania transakcji zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia przy użyciu kart paliwowych, pod warunkiem otrzymywania każdorazowo faktury za zakupione paliwo zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

 

PYTANIE 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę dnia, z którego Wykonawca powinien wskazać ceny?

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na zmianę terminu, z którego Wykonawca powinien wskazać ceny na 8 stycznia 2016r.

 

PYTANIE 3

Czy zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do oferty potwierdzenia cen w postaci wydruku z systemu monitorowania cen wykonawcy lub innego raportu wewnętrznego wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na załączenia do oferty wydruku potwierdzenia cen w postaci wydruku z systemu monitorowania cen wykonawcy lub innego raportu wewnętrznego, potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby.

 

PYTANIE 4

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania terminu płatności 14 dni od daty sprzedaży (pkt.9.8 SIWZ)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na zmianę terminu płatności.

 

PYTANIE 5

Czy zamawiający, w odniesieniu do pkt.13.3 SIWZ, dopuści możliwość zawarcia umowy na drodze korespondencyjnej (w przypadku wyboru wykonawcy, którego siedziba jest znacznie oddalona od siedziby Zamawiającego)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na korespondencyjne podpisanie umowy.

 

PYTANIE 6

Czy zamawiający, doprecyzuje, jakiej wartości oczekuje w pkt. A formularza ofertowego?

Odpowiedź:

Formularz ofertowy został poprawiony i załączony do niniejszych odpowiedzi w SIWZ .

W poz. A należy podąć cenę za 1 l benzyny bezołowiowej obowiązującą na dzień 8 stycznia 2016r. bez rabatu.

 

PYTANIE 7

Czy zamawiający uaktualni (w finalnej umowie ) wymagania jakościowe w §1 ust.4 umowy?

Odpowiedź:

Poprawiony projekt umowy załączono do niniejszych odpowiedzi w SIWZ .

 

PYTANIE 8

Czy zamawiający usunie ust. 5 i 6 z treści §3 umowy (dotyczy robót budowlanych i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które nie jest wymagane)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie usunął ust. 5 i 6 z treści §3 umowy, a jedynie dostosował do zamawianej usługi. Poprawiony projekt umowy w załączonej SIWZ.

 

PYTANIE 9

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia kary umownej §6 ust.1a z 20 do 10% oraz zachowania dwustronności zapisów?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza następujący zapis w §6 ust.1a:

„w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, gdy Zamawiający odstąpi lub rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi lub rozwiąże umowę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego”

Oraz dodaje ust.1d:

„w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, gdy Wykonawca odstąpi lub rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający lub gdy Zamawiający odstąpi lub rozwiąże umowę z przyczyn nie dotyczących Wykonawcy”

 

PYTANIE 10

Czy zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej §6 ust.1b umowy w przypadku Wykonawcy posiadającego więcej niż jedną stację paliw spełniającą wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na odstąpienie od naliczania kar ujętych w §6 ust.1b projektu umowy, pod warunkiem, iż odległość pomiędzy stacjami paliw jest nie większa niż 5km.

 

PYTANIE 11

Wykonawca prosi o zmianę §6 ust.6 umowy – potrącenie należnej kary  umownej przed powiadomieniem o jej naliczeniu, oraz krótki 3-dniowy termin jej płatności są krzywdzące dla Wykonawcy?  

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na zmiany zapisów §6 ust.6 projektu umowy.

 

Załącznik:

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2016-01-07 14:11:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2016-01-11 14:46:54)

 
 
liczba odwiedzin: 3959894

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X