☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach Gminy Świeszyno w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" w roku budżetowym 2016-2018.

Świeszyno: Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach Gminy Świeszyno w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w roku budżetowym 2016-2018.
Numer ogłoszenia: 330592 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno , Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.swieszyno.ibip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach Gminy Świeszyno w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w roku budżetowym 2016-2018..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu, dostarczaniu i wydawaniu jednodaniowych posiłków w celu dożywiania dzieci, realizowanego w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020, w następujących placówkach oświatowych Gminy Świeszyno:1) Gimnazjum im. 27 WDP AK w Świeszynie, Świeszyno 6, 2) Szkoła Podstawowa w Dunowie, Dunowo 11, 3) Szkoła Podstawowa im. W. Szymborskiej w Konikowie, Konikowo 47, 4) Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim, Zegrze Pomorskie 32 A. Zakres przedmiotu zamówienia: Dzienna ilość posiłków objęta zamówieniem wynosi - 88: a) Gimnazjum im. 27 WDP AK w Świeszynie - 12 b) Szkoła Podstawowa w Dunowie - 37 c) Szkoła Podstawowa im. W. Szymborskiej w Konikowie - 14 d) Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim - 25. Liczba posiłków jest liczbą szacunkową ustaloną na dzień sporządzania opisu przedmiotu zamówienia i stanowi podstawę do obliczenia ceny oferty. Ilość posiłków zależna jest od ilości dzieci spełniających kryterium dochodowe kwalifikujące do udzielenia pomocy w formie dożywiania i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie ilości posiłków. Przewidywana liczba dni żywieniowych - 177, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia posiłków w dodatkowe dni tygodnia oraz zmiany ilości posiłków lub rezygnacji z posiłków w związku ze zmianą organizacji zajęć w szkołach z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. O ww. zmianach Wykonawca zostanie poinformowany z min. 2 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający wymaga następującego sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej, w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2018r z uwzględnieniem przerw w nauce (ferie zimowe, przerwy świąteczne, wakacje itp.) Każdy ciepły posiłek będzie się składał z jednego dania .Posiłki dostarczane będą na przemian zupa z wkładką / drugie danie z surówką i piciem. Drugie danie mogą stanowić również pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety, makaron lub ryż z sosem. Za zgodą Zamawiającego wkładkę może stanowić wędlina, przy czym zgoda ta wyrażana jest w formie zatwierdzenia jadłospisu. Wkładka mięsna ma być w postaci kawałków możliwych do zjedzenia przez dzieci przy pomocy łyżki - nie może być to np. całe pętko kiełbasy, bądź kości. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu 10 kolejnych dni żywieniowych. Wymagania jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży określa Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r (Dz.U.poz.1256). Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. Muszą być wytworzone ze Świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia. Przygotowane, dostarczone i podane posiłki będą świeże, pierwszej jakości, dostarczane w pojemnikach przeznaczonych dla produktów wymagających stałych warunków temperaturowych. Wykonawca będzie dostarczał posiłki codziennie w dni nauki szkolnej, w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z jadłospisem (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz uwzględniając przerwy w nauce tj. ferie zimowe, wakacje letnie, przerwę świąteczną oraz dni wolne od nauki pozostające do dyspozycji dyrektorów szkół) w następujących godzinach:9:30 - 9:35 Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim, 9:50 - 9:55 Szkoła Podstawowa w Dunowie, 10:05 - 10:10 Gimnazjum im. 27 WDP AK w Świeszynie, 10:25 - 10:30 Szkoła Podstawowa im. W. Szymborskiej w Konikowie. Sposób podania - estetycznie z zapewnieniem talerzy, szklanek, sztućców i serwetek. Posiłki powinny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Wykonawca przy oferowaniu obiadów uwzględniać będzie świeże produkty. Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze posiłków braków jakościowych świadczonych usług, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo obniżenia wynagrodzenia bądź zerwania umowy z tytułu realizowanej usługi przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania z każdego dnia próbek żywieniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia jadłospisu na 10 dni z uwzględnieniem gramatury oraz kaloryczności wydawanych posiłków. Jadłospis będzie układany przez wykonawcę i dostarczany Dyrektorom szkół oraz Kierownikowi GOPS. Wszelkie zmiany sugerowane przez ww. osoby będą brane pod uwagę przez wykonawcę. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorami szkół i Kierownikiem GOPS lub osobą przez nich upoważnioną..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku i uzna go za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu nr 2, stanowiącym załącznik do specyfikacji. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku i uzna go za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu nr 2, stanowiącym załącznik do specyfikacji. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku i uzna go za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu nr 2, stanowiącym załącznik do specyfikacji. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku i uzna go za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu nr 2, stanowiącym załącznik do specyfikacji. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku i uzna go za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu nr 2, stanowiącym załącznik do specyfikacji. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Doświadczenie - 30

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art.144ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: a) zmiany zakresu umowy, jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy - również obniżenia Wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte w specyfikacji istotnych Warunków zamówienia (SIWZ); b) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, jeśli zmiany te wpływają na zakres lub przedmiot umowy;c) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, d) zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obwiązującej stawki VAT; e) zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania umowy w przypadku ograniczeń budżetowych jednostki, w razie odstąpienia od realizacji części umowy lub w razie zakończenia lub zmian w programie rządowym dedykowanym dożywianiu dzieci i młodzieży. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje Wynagrodzenie tylko za Wykonaną część umowy; f) zamiany terminu wykonani przedmiotu zamówienia ze względu na działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia takie jak np.: wojna, pożar, powódź, epidemia itp.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug.swieszyno.ibip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71 76-024 Świeszyno, pok. nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71 76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia doc.

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2015-12-04 11:19:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2015-12-04 11:32:16)

 
 
liczba odwiedzin: 3959940

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X