Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Świeszyno
Herb Urząd Gminy Świeszyno

Niedziela 24.09.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Główne zadania GOPS


Główne zadania GOPS.

Do głównych zadań realizowanych przez Ośrodek należy:
 • sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
 • opracowanie i realizacja gminnej strategii,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
 • praca socjalna,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • prowadzenie i zapewnianie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych, tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
 • dożywianie dzieci,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 • udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej,
 • utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnianie środków na wynagrodzenie pracowników.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mającej na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

I. POMOC SPOŁECZNA:

 

1. Komu pomagamy:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino Nr 29A udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.).

 

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej tj.:

 1. Podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków - trudna sytuacja życiowa związana w szczególności z: sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, ochroną ofiar handlu ludźmi, ochroną macierzyństwa, problemami rodzin niepełnych i wielodzietnych, trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, problemami w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, chorobą alkoholową lub narkomanią, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną, lub innymi okolicznościami uzasadniającymi udzielenie pomocy społecznej.
 2. Drugi warunek - trudna sytuacja finansowa tzn. miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1)

 

Należy pamiętać, że oba wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie.


Obecnie obowiązujące kryteria dochodowe od 1 października 2012 r. wynoszą:
 

 1. 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 2. 456 zł na osobę w rodzinie
        

UWAGA:

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego złożony na piśmie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Decyzja podejmowana jest po skompletowaniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę w jej mieszkaniu, bada sytuację i na tej podstawie planuje pomoc. Efektem tego nie musi być przyznanie zasiłku pieniężnego, albowiem pracownik socjalny w ramach pracy socjalnej może wskazać inne możliwości, sposoby rozwiązania trudnej sytuacji. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane:

 1. Do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
 2. Niezwłocznie  poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

 

 

 

 

 

 

Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności:
 

 • odmowa zawarcia  kontraktu socjalnego lub niedotrzymanie jego postanowień,
 • nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, - marnotrawienie przyznanych świadczeń,
 • marnotrawienie przyznanych świadczeń, będą stanowić podstawę do: odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

będą stanowić podstawę do: odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

 

UWAGA:
W razie wystąpienia dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną przez Ciebie i Twoją rodzinę, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

 

 

2. Formy pomocy:

*Świadczenia pieniężne:

Świadczeniami pieniężnymi wypłacanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino Nr 29A są:

 

 1. Zasiłek celowy

Pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczona jest głównie na zakup żywności, opału, opłaty za energię. W przypadku stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń pomoc jest ograniczana lub odmawiana. Z uwagi na dobro osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o pomoc finansową w przypadku marnotrawstwa przyznawana jest pomoc w formie niepieniężnej, np. możliwość pobierania artykułów spożywczych i chemicznych ze sklepu do kwoty przyznanego świadczenia.

 

 1. Specjalny zasiłek celowy

Zasiłek ten przysługuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dochód osoby/ rodziny przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie. Zasiłek ten przyznawany jest
w szczególnych okolicznościach np. pożar, klęska żywiołowa lub nagłe pogorszenie zdrowia (choroba przewlekła). 

 

 1. Zasiłek okresowy
  Pomoc w formie zasiłków okresowych przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, itd., w przypadku, gdy dochód osoby/ rodziny jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie.

 

 1. Zasiłek stały

O zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – legitymującej się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest kwota 542 zł, natomiast kryterium dochodowym dla osoby w rodzinie jest kwota 456 zł.

 

*Świadczenia niepieniężne:

Świadczeniami niepieniężnymi realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świeszynie Niedalino Nr 29A są:

 

 1. Praca socjalna
  Praca socjalna udzielana jest osobom/rodzinom bez względu na posiadany dochód na rzecz poprawy ich funkcjonowania w środowisku lokalnym, może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. Udzielana jest również osobom/rodzinom nie korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.
  Kontrakt socjalny zawierany jest z osobą/rodziną. Określa on zasady współdziałania tych osób z OPS. Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
  GOPS opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłku stałego, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

 

 1. Pomoc rzeczowa
  GOPS udziela pomocy rzeczowej wg zgłaszanych potrzeb mieszkańców gminy Świeszyno. Organizowane są zbiórki m.in. odzieży, mebli, sprzętów domowych itp.

 

 1. Sprawienie pogrzebu
  W przypadku gdy zmarły nie posiadał uprawnień do zasiłku pogrzebowego, a rodzina nie jest
  w stanie zorganizować pogrzebu lub jest brak rodziny, sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

 

 1. Schronienie
  GOPS udziela pomocy osobom bezdomnym w postaci zapewnienia schronienie w schronisku lub noclegowni. Możliwa jest forma pomocy w postaci przyznania zasiłku celowego z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w ośrodku.

 

 1. Dożywianie dzieci w szkołach
  Zgodnie z ustawą GOPS zapewnia gorący posiłek osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Od kilku lat Ośrodek realizuje program dożywiania dzieci w szkołach wg Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

 

 1. Niezbędne ubranie
  Przyznanie niezbędnego ubrania następuje poprzez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. GOPS pozyskuje używaną odzież i obuwie od mieszkańców i przekazuje potrzebującym.

 

 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
  Udzielane są w GOPS dla dzieci z zaburzeniami rozwoju (głównie autyzm i ADHD). Do świadczenia niniejszych usług wymagane jest skierowanie od lekarza psychiatry.

 

 1. Kierowanie do DPS
  Osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, a rodzina i gmina nie jest w stanie zapewnić opieki kierowane są do Domów Pomocy Społecznej.
  Pobyt w DPS jest odpłatny w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Opłaty za pobyt w DPS ponoszą: mieszkaniec domu – do wysokości 70 % swojego dochodu, małżonek, zstępni, wstępni (gdy dochód tych osób przekracza 300 % kryterium ustawowego).
  Za pobyt w DPS opłaty wnoszą w kolejności: mieszkaniec domu, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do DPS.

 

 

WSPARCIE RODZINY
 

Zagadnienia ogólne:
 

    W świetle ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 Nr 149, poz.887), wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.
 

    Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Obowiązek ten jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości.

Stosując ustawę, mamy na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do:

 1. wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną – do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka;
 2. powrotu do rodziny;
 3. utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów;
 4. stabilnego środowiska wychowawczego;
 5. kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku;
 6. pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia;
 7. ochrony przed bezprawną ingerencją w życie dziecka;
 8. informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości;
 9. ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;
 10. poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej;
 11. dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.

 

Wspieranie rodziny, w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych jest zadaniem samorządu gminnego i polega w szczególności na:

 1. Analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
 2. Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
 3. Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
 4. Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
 5. Pomocy w integracji rodziny;
 6. Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
 7. Dążeniu do reintegracji rodziny.

 

   

 

 ASYSTENTURA RODZIN

 

    W celu realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  tutejszy Ośrodek zatrudnił  asystenta rodziny. Praca asystenta koncentruje się przede wszystkim na poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej rodzin, w których są dzieci. Najważniejsze w pracy z rodziną jest bezpieczeństwo dzieci. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami życia codziennego.

    Asystent rodziny pełni rolę osoby towarzyszącej, która przez pewien okres czasu wspiera rodzinę aby ta w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Zachęca rodziców do wprowadzenia  zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.  Asystent rodziny, powinien być przyjacielem rodziny, kimś kto nie „wiecznie krytykuje”, tylko stara się zobaczyć coś pozytywnego w członkach rodziny. Stara się dostrzegać ukryte zasoby i nie skupia się na deficytach podopiecznego. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Współpraca asystenta rodziny ma na celu dążenie do poprawy warunków socjalno – bytowych, ulepszenia relacji w rodzinie oraz pomoc w rozwijaniu kompetencji opiekuńczo – wychowawczych przez rodziców.

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej,
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4.  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 11. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 12. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 13. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi ośrodka pomocy społecznej realizującego zadanie;
 14. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 15. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 16. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 17. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

PRZEMOC

I          DEFINICJA

 

 

        Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowanie godności osobistej. 

Art. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc jako: jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Kto najczęściej doznaje przemocy?

 

Najczęściej przemocy doznają osoby słabsze (co staje się oczywiste po zapoznaniu z definicją przemocy).

Najczęściej są nimi dzieci, kobiety, ludzie starsi, osoby niepełnosprawne. Z badań i statystyk wynika, że większość ofiar przemocy fizycznej w rodzinie to kobiety.

 

II          FORMY PRZEMOCY 

 

RODZAJ PRZEMCOY

CHARAKTERYSTYKA

FIZYCZNA

bicie rękami lub przedmiotami, popychanie, spoliczkowanie, szczypanie,

kopanie, duszenie, szarpanie, wykręcanie rąk itp.

 PSYCHICZNA

 zastraszanie, grożenie, szydzenie, wyzywanie, upokarzanie, poniżanie, wyśmiewanie, narzucanie własnego zdania,

izolowanie, kontrolowanie, wywoływanie poczucia winy itp. 

 SEKSUALNA

 wymuszanie zachowań o charakterze seksualnym, obmacywanie, obłapywanie, zmuszanie do oglądania treści

pornograficznych, wymuszanie pożycia seksualnego itp.

 EKONOMICZNA

 odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych, niedostarczanie środków

finansowych na utrzymanie, uniemożliwianie podjęcia pracy itp.

 ZANIEDBANIE

 narażanie na utratę życia lub zdrowia, pozostawienie bez opieki osoby, która z racji wieku, niepełnosprawności lub choroby 

nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb itp.

 

 

 

 III         CYKLE PRZEMOCY

 

Cykle przemocy opisała amerykańska psycholog Leonora E. Walker. Badając kobiety doznające przemocy w rodzinie, zaobserwowała pewne cyklicznie pojawiające się w ich związkach zdarzenia. Na cykl przemocy składają się trzy następujące po sobie fazy: faza narastającego napięcia, faza ostrej przemocy i faza miodowego miesiąca.

 

1.   faza narastania napięcia

- pojawianie się coraz większej liczby sytuacji konfliktowych oraz wyczuwalny wzrost napięcia w związku,

- jeden z partnerów staje się drażliwy, każdy drobiazg wyprowadza go z równowagi, swoje emocje wyładowuje na drugiej osobie, może ją poniżać, krytykować,

- każdy szczegół jest dobrym pretekstem do wszczęcia konfliktu i awantury,

- w tej fazie partner może (ale nie musi) pić więcej alkoholu, przyjmować narkotyki lub inne substancje odurzające.

 

2.   faza ostrej przemocy

 

- zachowanie partnera staje się bardzo nieprzewidywalne, gwałtowne, często wpada w szał,

 

- dochodzi do eksplozji zachowań agresywnych, które mogą objawiać się biciem pięściami, przedmiotami, kopaniem, grożeniem bronią, duszeniem,

 

- można zaobserwować silne natężenie agresji słownej.

 

3.   faza miodowego miesiąca

 

- w momencie kiedy sprawca wyładował już swoje emocje i wie, że przekroczył różne granice, zmienia się w zupełnie inną osobę,

 

- w tej fazie sprawca okazuje skruchę, ciepło i miłość,

 

- sprawca dba o partnerkę, spędza z nią czas, zachowuje się tak, jakby przemoc nigdy nie miała miejsca.

 

Cykle takie mogą trwać przez wiele lat, przy czym zwykle z upływem czasu skracają się fazy miodowego miesiąca, a wydłużają się i bardziej dramatycznie przebiegają fazy narastania napięcia i gwałtownej przemocy. Po pewnym czasie faza miodowego miesiąca zanika całkowicie i pozostają tylko dwie fazy.

 

IV    DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH  PRZEMOCY:

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia. Godność wiąże się ze świadomością przysługujących każdemu z nad praw osobistych. Tych praw nikt nami nie może odebrać.

 

Godność jest przynależna naturze ludzkiej – jej także nikt nie może nam odebrać.

  

 

Gdy dochodzi do przemocy w rodzinie, warto zwrócić się po pomoc do osób z zewnątrz:

 

 • Ogólnopolski numer alarmowy     112

 

 • Pogotowie     999

 

 • Policja 997

 

 

OSOBIE DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ UDZIELA SIĘ bezpłatnej pomocy w szczególności w formie:
 

 • poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego
 • interwencji kryzysowej i wsparcia
 • uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej
 • przeprowadzenie badania lekarskiego ustalającego przyczyny oraz rodzaje uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydanie zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie

 
 

CO TO JEST PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”?

Jest to procedura postępowania/interwencji obejmująca działania wielu służb, mająca na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz pomoc w wychodzeniu z tej sytuacji. Działania są indywidulnie dostosowywane do potrzeb danej rodziny. Szczegółowe warunki realizowanie procedury, zadania służb oraz formularze „Niebieskich Kart” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku.

 

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ PROŚBĘ O URUCHOMIENIE PROCEDURY „NIEBIESKIEJ KARTY”?

O uruchomienie procedury może prosić każda osoba dotknięta przemocą w rodzinie oraz osoby mające wiedzę, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Trzeba pamiętać, że o wszczęciu procedury ostatecznie decyduje przedstawiciel służby/instytucji, do którego dokonujemy zgłoszenie, który może mieć inny ogląd sytuacji.
 

Uprawnienia do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty” mają przedstawiciele następujących służb:

- Policji,

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

- komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

- oświaty (nauczyciele, pedagog, psycholog szkolny, dyrektor),

- ochrony zdrowia (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).

 

W JAKICH SYTUACJACH URUCHAMIANA JEST PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”?

Uruchomienie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” przez przedstawiciela jednej z wyżej wymienionych służb, podczas rozmowy z osobą doznającą przemocy. Jest to dokument z danymi osób uwikłanych w przemoc w rodzinie opisujący sytuację przemocy. Bezpośrednio po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie doznającej przemocy przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B”. Zawiera on informacje o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy oraz o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc.

 

Doznajesz przemocy? Lekarz ma obowiązek Ci pomóc!

Nowelizacja ustawy z 2010 r. włączyła do systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poza Policją czy pomocą społeczną, także ochronę zdrowia. W sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie lekarz ma obowiązek wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”. Ma ona na celu ustalenie, czy w danym przypadku faktycznie dochodzi do stosowania przemocy w rodzinie, oraz opracowanie i realizacje planu pomocy.

Lekarze mają także obowiązek wykonać bezpłatne badanie w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydać zaświadczenie lekarskie. Co istotne, taki dokument może wydać lekarz każdej specjalności – nie tylko biegły z zakresu medycyny sądowej (jak w przypadku obdukcji). Wydanie zaświadczenia jest bezpłatne.

 

V  DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC:

CO POMAGA WYJŚĆ Z PRZEMOCY?

 

Możemy zmieniać myślenie i nasze postawy dotyczące przemocy – z takich, które usprawiedliwiają i podtrzymują przemoc na takie, które będą sprzyjać w nieakceptowaniu przez nas i u siebie samego stosowania przemocy.

Możemy nauczyć się inaczej wyrażać uczucia przeżywane jako nieprzyjemne: zamiast krzyczeć i bić, możemy nauczyć się mówić o nich w sposób nie zagrażający innym.

 

Możemy nauczyć się wyrażać uczucia przeżywane jako przyjemne i wyrobić nawyk mówienia o nich, w stosunku do naszych bliskich i nie tylko bliskich.

Możemy nauczyć się zachowań asertywnych: są to zachowania, które pomagają nam wyrazić siebie (to, co myślimy, czujemy, pragniemy, potrzebujemy), w sposób, który szanuje zdanie, uczucia – drugiej osoby.

Możemy nauczyć się prosić o to czego nam potrzeba i negocjować z innymi swoje prawa, zamiast wymuszać.

Możemy wreszcie zaakceptować to, że aby żyć z innymi czasem trzeba z czegoś zrezygnować lub odpuścić.

 

VI  DLA OSÓB BĘDĄCYCH ŚWIADKAMI PRZEMOCY:

Świadek przemocy to niezwykle ważna osoba. Często jedyna, która może pomóc przerwać przemoc.

 

ZGŁOŚ PRZEMOC W RODZINIE

 • 997- Policja
 • 112- telefon alarmowy
 • gops_swieszyno_zeto.koszalin.pl
 • GOPS w Świeszynie – 94 318 35 23

 

PRZEMOC w rodzinie tworzy zamknięty krąg. 

 

Pamiętaj ! osoba krzywdzona: 

 

 1. Wstydzi się,  bo czuje się odpowiedzialna za to co się dziele w jej rodzinie
 2. Nie wierzy, że ktoś jej pomoże, że się coś zmieni, że ma prawo prosić o pomoc
 3. Boi się, o swoje życie i zdrowie

 

Ważne jest abyś: 

- wysłuchał tego, co ma do powiedzenia osoba krzywdzona

- uwierz jej słowom 

- zapewnij ją, że ma prawo szukać pomocy

- poinformuj osoby, które zajmują się udzielaniem pomocy

 

 

Każdy człowiek, który uczestniczył w jakimś zdarzeniu, ma obowiązek, na wezwanie sądu opowiedzieć, co wie w danej sprawie. Tylko osoba najbliższa ma prawo odmówić zeznań. Stawiennictwo w sądzie jest obowiązkowe, za składanie fałszywych zeznań grozi kara, a za niestawienie się w sądzie – grzywna. Świadków wystarczy wskazać sądowi, bez konieczności uzyskiwania ich zgody.

Świadkami mogą być różne osoby:

- same poszkodowane ofiary,

- świadkowie bezpośredni, czyli osoby które widziały akt przemocy albo  jednoznaczne jego skutki,

- świadkowie pośredni – czyli osoby, które coś słyszały, albo osoba doznająca przemocy im opowiadała o tym, co ją spotkało.

Przemoc domowa ukrywa się w czterech ścianach. Sprzyja temu także bierność świadków. Ty możesz spowodować, że instytucje odpowiedzialne za pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej dotrą do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. 

 

 

VII  ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY:

 

 

Co to jest zespół interdyscyplinarny?       

Jest to zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Członkami zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Zespół powoływany jest przez wójta na podstawie uchwały gminy. Obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych w każdej gminie wynika ze znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2010r., nr 125, poz.842).
 

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świeszynie wchodzą:

 

 1. Starszy pracownik socjalny - Monika Bogacz - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
 2. Starszy pracownik socjalny - Anna Płocha – Sekretarz Zespołu  
 3. Lekarz rodzinny NZOZ „Zdrowie” - Anita Awstric – członek Zespołu
 4. Pedagog Gimnazjum w Świeszynie – Iwona Piechowiak – członek Zespołu i zastępca Przewodniczącej Zespołu
 5. Kurator Zawodowy – Joanna Drzewiecka – członek Zespołu
 6. Przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeszynie – Grażyna Sokołów – członek Zespołu
 7. Przedstawiciel Policji – Mariusz Janisz – członek Zespołu
 8. Przedstawiciel OSP Świeszyno - Danuta Polechońska – członek Zespołu
 9. Pedagog SP Konikowo - Agnieszka Ustianowska – członek Zespołu
 10. Pedagog SP Dunowo - Ewa Kosikowska – członek Zespołu
 11. Nauczyciel SP Zegrze Pomorskie - Joanna Ornatek – Sokół – członek Zespołu

 

GRUPY ROBOCZE:

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, których zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

 

 • W skład Grup Roboczych wchodzą przedstawiciele: 

a) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

b) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

c) Policji

d) oświaty

e) ochrony zdrowia

W skład Grup Roboczych mogą wchodzić przedstawiciele innych instytucji, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Członkowie Grup Roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

 

 • Do zadań Grup Roboczych należy w szczególności:

 # opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemoc  w rodzinie

# monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy 

# dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

 

 • Członkowie Grup Roboczych mogą przetwarzać dane osobowe osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez wiedzy i zgody osób, których dane te dotyczą.

 

  

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Dobrzańska
(2006-05-12 08:14:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2015-07-15 11:21:44)
 
 
ilość odwiedzin: 2212964

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X