Obwieszczenie nr OS.6220.6.27.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Świeszyno, dnia 15 marca 2023 r.

OS.6220.6.27.2022                                  

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),

Wójt Gminy Świeszyno zawiadamia że:

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 360 MW na terenie działek nr: 46, 48, 44/1, 52/38, 50/5, 23/6, 64/18, 64/19 w obrębie Kurozwęcz oraz działek nr: 123, 124/3, 124/4, 147/11, 147/12, 151/2, 151/3, 144/16, 144/17 w obrębie Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno”, z wniosku Pani Pauliny Cicheckiej pełnomocnika reprezentującego  EE SUNVALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wiślana 8/7, 00-317 Warszawa, postanowieniem Wójta Gminy Świeszyno znak OS.6220.6.25.2022 z dnia 15.03.2023 r. zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją, strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76 – 024 Świeszyno, w pokoju nr 5, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (94) 31 60 137.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Data umieszczenia obwieszczenia: 15.03.2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie ogłoszono na:

  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świeszyno, 
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Kurozwecz, Zegrze Pomorskie w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Świeszyno, miejsce realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Justyna Patyńska
Udostępnił:
Grzegorz Król
(2023-03-16 14:36:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Król
(2023-03-16 14:50:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki