OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy odcinka kanalizacji tłocznej od przepopowni nr PVI Niekłonice do PI Niekłonice

 

 

Świeszyno, dnia 16 lutego 2023 r.

OS.6220.3.5.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie z art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z póżn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),

Wójt Gminy Świeszyno zawiadamia o:

1. Wszczęciu na wniosek z dnia 13 lutego 2023 r. złożony przez Pana Dariusza Budzisza, pełnomocnika Gminy Świeszyno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji tłocznej od przepompowni nr PVI Niekłonice do PI Niekłonice, na terenie działek nr 8/5, 8/7, 8/9, 33/1, 108, 122, 133, 148, 159, 163/17, 172/9 obręb Niekłonice, gmina Świeszyno.

2. Przesłaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia wraz z załącznikami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie, celem zasięgnięcia opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją załączoną do wniosku w przedmiotowej sprawie oraz mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76 – 024 Świeszyno, w pokoju nr 5,                   po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (94) 31 60 137.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Data umieszczenia obwieszczenia: 16.02.2023 r.

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie ogłoszono na:

  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świeszyno, 
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Niekłonice w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Świeszyno, miejsce realizacji przedsięwzięcia.
Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Król
(2023-02-21 07:22:33)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki