OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. zmiany deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW w Świeszynie

 

 

Świeszyno, dnia 16 lutego 2023 r.

OS.6220.2.5.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie z art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),

Wójt Gminy Świeszyno zawiadamia o:

1. Wszczęciu na wniosek z dnia 13 lutego 2023 r. złożony przez Pana Dariusza Gardasiewicza, pełnomocnika Wnioskodawcy PVSE 16 Sp. z o.o. (przed zmianą nazwy dawne „PCWO ENERGY PV 306 Sp. z o.o.), postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.12.8.2020 z dnia 13 października 2020 r., zmienionej decyzją znak: OŚ.6220.12.10.2021 z dnia 14 stycznia 2022 r.,

na inwestycję pn. „Zespół instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 MW w Świeszynie”, zlokalizowaną na działkach nr 627/6, 625/2, 626 obręb Świeszyno.

2. Przesłaniu wniosku w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia wraz z załącznikami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie, celem zasięgnięcia opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją załączoną do wniosku w przedmiotowej sprawie oraz mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76 – 024 Świeszyno, w pokoju nr 5,                   po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (94) 31 60 137.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Data umieszczenia obwieszczenia: 16.02.2023 r.

 

 

 

 

                                                                                                                    

Niniejsze obwieszczenie ogłoszono na:

  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świeszyno, 
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Świeszyno w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Świeszyno, miejsce realizacji przedsięwzięcia.
Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Król
(2023-02-21 07:20:16)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki