Obwieszczenie OS.6220.8.10.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego z dnia 6.10.2022

 

Świeszyno, dnia 06 października 2022 r.

OS.6220.8.10.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),

Wójt Gminy Świeszyno zawiadamia o:

zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 204/1 obręb Niekłonice, gmina Świeszyno.

Stosownie do art. 10  §  1  Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów  i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie oraz mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76 – 024 Świeszyno, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (94) 31 60 137 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Data umieszczenia obwieszczenia: 06.10.2022 r.

 

Niniejsze obwieszczenie ogłoszono na:

  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świeszyno, 
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno,
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Niekłonice w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Świeszyno, miejsce realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

Wytworzył:
Justyna Patyńska
Udostępnił:
Grzegorz Król
(2022-10-07 07:34:25)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki