Rok 2022

Data aktu

Nr aktu

Tytuł

Nazwa organu, który wydał akt

OPUBLIKOWANO W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Rok

Pozycja

Data publikacji

27-01-2022

XLVIII/290/22

Uchwała Nr XLVIII/290/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Świeszyno

RG Świeszyno

2022

484

02.02.2022r.

XLVIII/294/22

Uchwała Nr XLVIII/294/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 27 stycznia 2022r.
w sprawie przystąpienia
i określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

RG Świeszyno

2022

486

02.02.2022r.

24-02-2022

XLIX/296/22

Uchwała Nr XLIX/296/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 

RG Świeszyno

2022

901

02.03.2022r.

XLIX/298/22

Uchwała Nr XLIX/298/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 24 lutego 2022r.
w sprawie dopłat
dla taryfowych grup odbiorców usług;

 

RG Świeszyno

2022

902

02.03.2022r.

XLIX/299/22

Uchwała Nr XLIX/299/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 24 lutego 2022r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świeszyno uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach

 

 

RG Świeszyno

2022

903

02.03.2022r.

 

XLIX/302/22

Uchwała Nr XLIX/302/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Świeszyno

 

 

 

RG Świeszyno

2022

904

02.03.2022r.

31-03-22

L/303/22

Uchwała Nr L/303/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 

RG Świeszyno

2022

1733

08 04 2022r.

L/305/22

Uchwała Nr L/305/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie

 

 

RG Świeszyno

2022

1609

06 04 2022r.

L/307/22

Uchwała Nr L/307/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31 marca 2022r. program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2022 roku

 

 

RG Świeszyno

2022

1622

06.04.2022r.

L/308/22

Uchwała Nr L/308/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31 marca 2022r. w sprawie nadania nazwy ulicy Działkowców w miejscowości Niekłonice

 

 

RG Świeszyno

2022

1633

06.04.2022r.

11-04-22

LI/309/22

Uchwała Nr LI/309/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 11 kwietnia 2022r.
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2022 rok

 

 

RG Świeszyno

2022

1852

20.04.2022r.

 

 

 

 

 

28-04-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-04-22

LII/310/22

Uchwała nr LII/310/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 kwietnia 2022r.
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2022 rok

 

 

 

RG Świeszyno

2022

2133

09.05.2022r.

LII/312/22

Uchwała nr LII/312/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Świeszyno

 

 

 

RG Świeszyno

2022

2134

28.04.2022r.

LII/313/22

Uchwała nr LII/313/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 kwietnia 2022r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

RG Świeszyno

2022

2135

09.05.2022r.

LII/314/22

Uchwała nr LII/314/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świeszyno

 

 

RG Świeszyno

2022

2137

09.05.2022r.

LII/318/22

Uchwała nr LII/318/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 kwietnia 2022r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla zachodniego fragmentu wsi Świeszyno, obręb Świeszyno

RG Świeszyno

2022

2138

09.05.2022r.

LII/319/22

Uchwała nr LII/319/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla wschodnich fragmentów wsi Chałupy i Świeszyno, obręb Świeszyno

RG Świeszyno

2022

2140

09.05.2022r.

LII/320/22

Uchwała nr LII/320/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2022.

RG Świeszyno

2022

2142

09.05.2022r.

 

 

26-05-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-05-22

LIII/323/22

Uchwała nr LIII/323/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 maja 2022r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świeszyno na rok szkolny 2022/2023.

 

RG Świeszyno

2022

2493

02.06.2022r.

LIII/324/22

Uchwała nr LIII/324/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 maja 2022r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych.

 

RG Świeszyno

2022

2496

02.06.2022r.

LIII/325/22

Uchwała nr LIII/325/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 maja 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świeszyno.

 

RG Świeszyno

2022

2495

02.06.2022r.

LIII/326/22

Uchwała nr LIII/326/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wytycznych nadawania nazw placom, parkom, obiektom użyteczności publicznej, ulicom.

RG Świeszyno

2022

2496

02.06.2022r.

 

 

 

 

 

 

23-06-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-06-22

LIV/331/22

Uchwała Nr LIV/331/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

RG Świeszyno

2022

3109

07.07.2022r

LIV/333/22

Uchwała Nr LIV/333/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla fragmentu obrębu Konikowo- dawne sady

RG Świeszyno

2022

2920

01.07.2022r.

LIV/334/22

Uchwała Nr LIV/334/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Platynowa w Niekłonicach

RG Świeszyno

2022

2923

01.07.2022r.

LIV/335/22

Uchwała Nr LIV/335/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla szkół i przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Świeszyno.

 

RG Świeszyno

2022

2925

01.07.2022r.

30-08-22

LV/337/22

Uchwała nr LV/337/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2022 rok

 

RG Świeszyno

2022

3720

02.09.2022

29-09-22

LVI/339/22

Uchwała nr LVI/339/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 września 2022r.
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2022 rok;

 

RG Świeszyno

2022

4286

10.10.2022r.

LVI/343/22

Uchwała nr LVI/343/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 września 2022r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świeszyno;

 

RG Świeszyno

2022

4287

10.10.2022r.

29-09-22

LVI/344/22

 

Uchwała nr LVI/344/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 września 2022r. zmieniająca Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świeszyno.

 

 

 

 

 RG Świeszyno

2022

4288

10.10.2022r.

27-10-22

LVII/345/22

Uchwała nr LVII/345/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 27 października  2022r.
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2022 rok;

 

 

 

RG Świeszyno

2022

4796

08.11.2022r.

LVII/346/22

Uchwała nr LVII/346/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 27 października  2022r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

 

 

 

RG Świeszyno

2022

4798

08.11.2022r.

LVII/347/22

Uchwała  nr LVII/347/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 27 października  2022r.
uchylająca  uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
;

 

 

 

RG Świeszyno

2022

4799

08.11.2022r.

LVII/349/22

Uchwała nr LVII/349/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 27 października  2022r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

 

 

 

RG Świeszyno

2022

4801

08.11.2022r.

LVII/351/22

Uchwała  nr LVII/351/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 27 października  2022r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym „Tęczowa Kraina” w Konikowie;

 

 

 

 

 

 

RG Świeszyno

2022

4803

08.11.2022r.

27-10-22

 LVII/353/22

Uchwała  nr LVII/353/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 27 października  2022r.
w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
.

 

 

RG Świeszyno

2022

4810

  08.11.2022r.

24-11-22

LVIII/355/22

Uchwała nr LVIII/355/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 24 listopada 2022r.
w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2022 rok;

 

 

RG Świeszyno

2022

5963

30.12.2022r.

LVIII/359/22

Uchwała nr LVIII/359/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 24 listopada  2022r.
w sprawie programu współpracy Gminy Świeszyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

 

 

 

RG Świeszyno

2022

5411

06.12.2022r.

15-12-22

LIX/360/22

Uchwała Nr LIX/360/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2023;

 

 

RG Świeszyno

2022

6049

30.12.2022r.

LIX/363/22

Uchwała Nr LIX/363/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2022 rok;

 

 

RG Świeszyno

2022

6052

30.12.2022r.

LIX/366/22

Uchwała Nr LIX/366/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/196/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

 

 

 

RG Świeszyno

2022

6053

30.12.2022r.

15-12-22

LIX/367/22

Uchwała Nr LIX/367/22 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;

 

RG Świeszyno

2022

6055

30.12.2022r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Król
(2022-02-04 12:25:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Król
(2023-01-10 07:53:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki