Rok 2021

Data aktu

Nr aktu

Tytuł

Nazwa organu, który wydał akt

OPUBLIKOWANO W DZIENNIKU URZEDOWYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Rok

Pozycja

Data ogłoszenia

28-01-2021

 

XXXVI/192/21

Uchwała Nr XXXVI/192/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

RG Świeszyno

2021

533

02.02.2021 r.

XXXVI/196/21

Uchwała Nr XXXVI/196/21 Rady Gminy Świeszyno 
z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

RG Świeszyno

2021

812

24.02.2021 r.

XXXVI/197/21

Uchwała Nr XXXVI/197/21 Rady Gminy Świeszyno 
z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie

RG Świeszyno

2021

813

24.02.2021 r.

XXXVI/198/21

Uchwała Nr XXXVI/198/21 Rady Gminy Świeszyno 
z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Magnoliowa w Świeszynie

RG Świeszyno

2021

814

24.02.2021 r.

30-03-2021

XXXVIII/203/21

Uchwała Nr XXXVIII/203/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 marca 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

RG Świeszyno

2021

1421

01.04.2021 r.

XXXVIII/205/21

Uchwała Nr XXXVIII/205/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 marca 2021r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świeszyno

RG Świeszyno

2021

1788

28.04.2021 r.

XXXVIII/206/21

Uchwała Nr XXXVIII/206/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 marca 2021r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku

RG Świeszyno

2021

1790

28.04.2021 r.

XXXVIII/207/21

Uchwała Nr XXXVIII/207/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 marca 2021r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2021r.

RG Świeszyno

2021

1791

28.04.2021 r.

XXXVIII/208/21

Uchwała Nr XXXVIII/208/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 marca 2021r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świeszyno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

RG Świeszyno

2021

1792

28.04.2021 r.

 

Data aktu

Nr aktu

Tytuł

Nazwa organu, który wydał akt

OPUBLIKOWANO W DZIENNIKU URZEDOWYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Rok

Pozycja

Data ogłoszenia

29-04-2021

XXXIX/210/21

Uchwała Nr XXXIX/210/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2021 rok

 

RG Świeszyno

2021

1989

06.05.2021 r.

XXXIX/213/21

Uchwała Nr XXXIX/213/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinasowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Świeszyno

 

RG Świeszyno

2021

1990

06.05.2021 r.

XXXIX/215/21

Uchwała Nr XXXIX/215/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 kwietnia 2021r.w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 

RG Świeszyno

2021

2559

15.06.2021 r.

XXXIX/216/21

Uchwała Nr XXXIX/216/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla wschodniego fragmentu wsi Biała Kępa, obręb Świeszyno

 

 

RG Świeszyno

2021

2671

17.06.2021 r.

XXXIX/217/21

Uchwała Nr XXXIX/217/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla fragmentu wsi Olszak, obręb Świeszyno

 

RG Świeszyno

2021

2272

26.05.2021 r.

XXXIX/218/21

Uchwała Nr XXXIX/218/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla zachodniego fragmentu wsi Włoki, obręb Świeszyno

 

RG Świeszyno

2021

2494

09.06.2021 r.

 

Data aktu

Nr aktu

Tytuł

Nazwa organu, który wydał akt

OPUBLIKOWANO W DZIENNIKU URZEDOWYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Rok

Pozycja

Data ogłoszenia

29-04-2021

XXXIX/220/21

Uchwała nr XXXIX/220/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 kwietnia 2021r.
w sprawie nadania nazwy ulicy Pomarańczowa w Niekłonicach

 

RG Świeszyno

2021

2476

09.06.2021 r.

13-05-2021

XL/221/21

Uchwała nr XL/221/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

 

RG Świeszyno

2021

2141

18.05.2021 r.

XL/223/21

Uchwała nr XL/223/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Spokojna w Konikowie.

 

RG Świeszyno

2021

2471

09.06.2021 r.

27-05-2021

XLI/225/21

Uchwała Nr XLI/225/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2021 rok

 

RG Świeszyno

2021

2470

09.06.2021 r.

XLI/228/21

Uchwała Nr XLI/228/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 maja 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla wschodniego fragmentu wsi Włoki, obręb Świeszyno

 

RG Świeszyno

2021

2919

30.06.2021 r.

XLI/229/21

Uchwała Nr XLI/229/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 maja 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla fragmentu wsi Kępa Świeszyńska, obręb Świeszyno

 

RG Świeszyno

2021

2921

30.06.2021 r.

XLI/230/21

Uchwała Nr XLI/230/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 maja 2021r. w sprawie nadania nazwy ulicy Kokosowa w Niekłonicach

 

RG Świeszyno

2021

2807

24.06.2021 r.

 

 

 

Data aktu

Nr aktu

Tytuł

Nazwa organu, który wydał akt

OPUBLIKOWANO W DZIENNIKU URZEDOWYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Rok

Pozycja

Data ogłoszenia

24-06-2021

XLIII/235/21

Uchwała Nr XLIII/235/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

 

RG Świeszyno

2021

2950

01.07.2021 r.

XLIII/240/21

Uchwała Nr XLIII/240/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego i udostępnienie kanału technologicznego                                

 

RG Świeszyno

2021

3339

21.07.2021 r.

XLIII/241/21

Uchwała Nr XLIII/241/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świeszyno na rok szkolny 2021/2022             

 

RG Świeszyno

2021

3340

21.07.2021 r.

XLIII/242/21

Uchwała Nr XLIII/242/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 24 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym „Tęczowa Kraina” w Konikowie   

 

RG Świeszyno

2021

3341

21.07.2021 r.

XLIII/244/21

Uchwała Nr XLIII/244/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego       

 

RG Świeszyno

2021

3343

21.07.2021 r.

30-09-2021

XLIV/245/21

Uchwała Nr XLIV/245/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

 

RG Świeszyno

2021

4146

06.10.2021 r.

XLIV/247/21

Uchwała Nr XLIV/247/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 września 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego
i od nieruchomości

 

 

RG Świeszyno

2021

4147

06.10.2021 r.

 

 

Data aktu

Nr aktu

Tytuł

Nazwa organu, który wydał akt

OPUBLIKOWANO W DZIENNIKU URZEDOWYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Rok

Pozycja

Data ogłoszenia

 

30-09-2021

 

XLIV/249/21

 

Uchwała Nr XLIV/249/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 września 2021 r.
zmieniająca uchwałę
w sprawie programu współpracy Gminy Świeszyno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

 

RG Świeszyno

2021

4245

13.10.2021 r.

 

28-10-2021

 

 

 

 

 

 

 

XLV/253/21

Uchwała Nr XLV/253/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2021 rok

 

RG Świeszyno

2021

4566

03.11.2021

XLV/255/21

Uchwała Nr XLV/255/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

RG Świeszyno

2021

4567

03.11.2021

XLV/256/21

Uchwała Nr XLV/256/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty
na jednego mieszkańca

 

RG Świeszyno

2021

4568

03.11.2021

XLV/257/21

Uchwała Nr XLV/257/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 października 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Świeszynie „Multimedialne Centrum Kultury e-EUREKA” oraz Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno i utworzenia „Multimedialnego Centrum Kultury e-EUREKA – Biblioteka Publiczna”

 

RG Świeszyno

2021

5015

24.11.2021

 

 

 

 

 

Data aktu

Nr aktu

Tytuł

Nazwa organu, który wydał akt

OPUBLIKOWANO W DZIENNIKU URZEDOWYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Rok

Pozycja

Data ogłoszenia

25-11-2021

 

XLVI/263/21

Uchwała Nr XLVI/263/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2021 rok

 

RG Świeszyno

2021

5613

15.12.2021

XLVI/268/21

Uchwała Nr XLVI/268/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 25 listopada 2021r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Świeszyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

 

RG Świeszyno

2021

5559

14.12.2021

XLVI/272/21

Uchwała Nr XLVI/272/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 25 listopada 2021r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla fragmentów wsi Giezkowo

RG Świeszyno

2021

5614

15.12.2021

XLVI/273/21

Uchwała nr XLVI/273/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jeżynowa w Niekłonicach

 

RG Świeszyno

2021

5615

15.12.2021

XLVI/274/21

Uchwała Nr XLVI/274/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świeszyno

 

RG Świeszyno

2021

5616

15.12.2021

XLVI/275/21

Uchwała Nr XLVI/275/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świeszyno

RG Świeszyno

2021

5617

15.12.2021

 

 

Data aktu

Nr aktu

Tytuł

Nazwa organu, który wydał akt

OPUBLIKOWANO W DZIENNIKU URZEDOWYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Rok

Pozycja

Data ogłoszenia

16-12-2021

 

XLVII/278/21

Uchwała Nr XLVII/278/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2022;

 

RG Świeszyno

2021

5855

22.12.2021

XLVII/281/21

Uchwała Nr XLVII/281/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2021 rok;

 

RG Świeszyno

2021

6159

31.12.2021

XLVII/284/21

Uchwała Nr XLVII/284/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

 

RG Świeszyno

2021

5856

22.12.2021

XLVII/285/21

Uchwała Nr XLVII/285/21 Rady Gminy Świeszyno
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie regulaminu korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Świeszyno;

 

RG Świeszyno

2021

5858

22.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Natalia Tytanicz-Bilo
Udostępnił:
Jan Szostak
(2021-04-19 14:25:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Król
(2022-02-04 12:29:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki