Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji jest Gmina Świeszyno – Urząd Gminy Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu ustalenia wysokości opłaty za odpady komunalne.

3. Od deklaracji nie pobiera się opłaty skarbowej.

4. Miejsce i termin złożenia deklaracji:

         Urząd Gminy Świeszyno - Biuro Obsługi Interesanta

          Poniedziałek  w godz. 800 - 1600

          Wtorek. – Piątek.  w godz. 700 - 1500

          tel. kontaktowy (094) 31-60-126

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
-w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości  odpadów komunalnych,
-w terminie do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  za gospodarowanie odpadami.

5. Podstawa prawna

Uchwała Nr XLV/256/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 października 2021r. – w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca

Uchwała Nr XLVII/284/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 16 grudnia 2021r. – w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr XLIX/302/22/2021 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 lutego 2022r. - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888)

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk do pobrania

Instrukcja wypełnienia deklaracji - do pobrania

Wytworzył:
Eliza Chodanowicz
Udostępnił:
Jan Szostak
(2020-08-05 11:49:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Król
(2022-03-25 11:30:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki