Publikacja uchwał 2019

Data aktu

Nr aktu

Tytuł

Nazwa organu, który wydał akt

OPUBLIKOWANO W DZIENNIKU URZEDOWYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Rok

Pozycja

Data ogłoszenia

29-11- 2018 r.

III/8/18

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2018

RG Świeszyno

2018

5650

06-12-2018

III/12/18

w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola" w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

2018

5716

10-12-2018

III/13/18

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

2018

5717

10-12-2018

III/14/18

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

2018

5718

10-12-2018

21-12-2018 r.

IV/16/18

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2019r.

RG Świeszyno

2019

14

02-01-2019

IV/18/18

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2018

2019

15

02-01-2019

24-01-2019 r.

V/26/19

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty

RG Świeszyno

2019

747

29-01-2019

V/27/19

w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla repatrianta

2019

1410

12-03-2019

13-02-2019 r.

VI/31/19

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta

RG Świeszyno

2019

1411

12-03-2019

28-02-2019 r.

VII/32/19

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2019

RG Świeszyno

2019

1289

05-03-2019

VII/34/19

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku

2019

1638

27-03-2019

VII/35/19

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

 

 

 

28-03-2019 r.

VIII/38/19

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2019

RG Świeszyno

2019

1753

02-04-2019

VIII/40/19

w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

2019

1756

02-04-2019

VIII/43/19

w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Konikowie

2019

2113

17-04-2019

2114

17-04-2019

VIII/45/19

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Świeszyno oraz nadania statutu Zespołowi Oświaty Samorządowej w Świeszynie

RG Świeszyno

2019

2287

25-04-2019

VIII/46/19

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku

2019

2288

25-04-2019

VIII/47/19

w sprawie nadania nazwy ulicy Złota w Chałupach

2019

2289

25-04-2019

25-04-2019 r.

IX/48/19

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2019

RG Świeszyno

2019

2462

30-04-2019

IX/50/19

w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

2019

2917

24-05-2019

IX/51/19

w sprawie herbu, flag, banneru, sztandaru, łańcuchów i pieczęci Gminy Świeszyno

2019

2811

20-05-2019

30-05-2019 r.

X/53/19

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2019

RG Świeszyno

2019

3043

03-06-2019

X/55/19

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym

2019

3512

27-06-2019

X/56 /19

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świeszyno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku

2019

3513

27-06-2019

X/57/19

w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

2019

3501

27-06-2019

3502

27-06-2019

X/59/19

zmieniająca uchwałę sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

2019

3371

19-06-2019

27-06-2019 r.

XI/63/19

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2019

RG Świeszyno

2019

3707

04-07-2019

XI/66/19

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno

2019

4063

23-07-2019

XI/67/19

w sprawie w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie do prowadzenia postępowań
i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

2019

4065

23-07-2019

XI/68/19

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Gminny „Tęczowa Kraina” w Konikowie

2019

4067

23-07-2019

XI/70/2019

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świeszyno na lata 2020 – 2024

2019

4404

27-08-2019

27-06-2019 r.

XII/71/19

w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Świeszyno Nr 98/VIII/2019 z dnia
11 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków , terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Świeszyno

RG Świeszyno

2019

4053

23-07-2019

04-07-2019 r.

XIII/76/19

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2019

RG Świeszyno

2019

3858

10-07-2019

06-09-2019 r.

XIV/78/19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

RG Świeszyno

2019

4638

10-09-2019

XIV/80/19

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

2019

5026

08-10-2019

XIV/81/19

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świeszyno

2019

4639

10-09-2019

26-09-2019 r.

XV/84/19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

RG Świeszyno

2019

4870

01-10-2019

XV/86/19

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świeszyno na lata 2020-2024

2019

5222

22-10-2019

XV/87/19

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Świeszyno

2019

5223

22-10-2019

10-10-2019 r.

XVI/88/19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

RG Świeszyno

2019

5100

14-10-2019

XVI/92/19

zmieniająca Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Świeszyno

2019

5224

22-10-2019

31-10-2019

XVII/93/19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

RG Świeszyno

2019

5809

14-11-2019

XVII/95/19

w sprawie nadania nazwy ulicy Rusałki w Konikowie

RG Świeszyno

2019

6147

28-11-2019

XVII/96/19

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świeszyno

RG Świeszyno

2019

6320

03-12-2019

2019

6319

03-12-2019

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr  P-1.4131.638.2019.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. stwierdzające nieważność § 15 Załącznika do uchwały
Nr XVII/96/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31 października 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świeszyno.

XVII/97/19

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

RG Świeszyno

2019

5714

07-11-2019

28-11-2019

XVIII/98/19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

RG Świeszyno

2019

6249

02-12-2019

28-11-2019

XIX/102/19

W sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty

RG Świeszyno

2019

6250

02-12-2019

XIX/103/19

W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

6251

02-12-2019

2020

796

07-02-2020

19-12-2019

XXI/105/19

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2020

RG Świeszyno

2019

6893

30-12-2019

XXI/107/19

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Świeszyno i warunków dopuszczalności pomocy publicznej

2020

493

22-01-2020

494

22-01-2020

XXI/109/19

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

2020

497

22-01-2020

498

22-01-2020


 
Wytworzył:
Krzysztof Kuszczak
Udostępnił:
Jan Szostak
(2019-01-04 09:06:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kuszczak Krzysztof
(2020-02-10 08:30:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki