Rok 2018

 

 

 

 

 

Data aktu

 

 

Numer aktu

 

 

Tytuł

 

 

Nazwa organu, który wydał

 

OPUBLIKOWANO W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Rok

Pozycja

Data ogłoszenia

 

28.12.2017

XLIV/246/17

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

Rada Gminy Świeszyno

2017

187

05.01.2018

 

28.12.2017

XLIV/250/17

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2017

Rada Gminy Świeszyno

2017

186

05.01.2018

 

28.12.2017

XLIV/254/17

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Rada Gminy Świeszyno

2017

698

02.02.2018

 

25.01.2018

XLIV/256/18

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

2018

935

26.02.2018

 

25.01.2018

XLIV/257/18

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku

Rada Gminy Świeszyno

2018

936

26.02.2018

 

25.01.2018

XLIV/258/18

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Rada Gminy Świeszyno

2018

937

26.02.2018

 

25.01.2018

XLIV/261/18

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

2018

938

26.02.2018

 

22.02.2018

XLVI/264/18

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2018

Rada Gminy Świeszyno

2018

1028

01.03.2018

 

29.03.2018

XLVIII/268/18

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2018

Rada Gminy Świeszyno

2018

1588

09.04.2018

 

29.03.2018

XLVIII/270/18

w sprawie udzielania dotacji celowych spółkom wodnym

Rada Gminy Świeszyno

2018

1589

09.04.2018

 

29.03.2018

XLVIII/272/18

w sprawie podziału gminy Świeszyno na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy

Rada Gminy Świeszyno

2018

1952

25.04.2018

 

29.03.2018

XLVIII/273/18

w sprawie podziału gminy Świeszyno na stałe obwody głosowania

Rada Gminy Świeszyno

2018

1953

25.04.2018

 

29.03.2018

XLVIII/274/18

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym

Rada Gminy Świeszyno

2018

1954

25.04.2018

 

26.04.2018

XLIX/276/18

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2018

Rada Gminy Świeszyno

2018

2214

07.05.2018

 

26.04.2018

XLIX/279/18

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

2018

2521

24.05.2018

 

26.04.2018

XLIX/281/18

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Świeszyno oraz szczegółowych warunków udzielania pomocy, formy i zakresu oraz trybu postępowania w tych sprawach

Rada Gminy Świeszyno

2018

2522

24.05.2018

 

29.03.2018

XLVIII/271/18

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku

Rada Gminy Świeszyno

2018

2541

25.05.2018

 

26.04.2018

XLIX/280/18

zmieniająca Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku

Rada Gminy Świeszyno

2018

2542

25.05.2018

 

24.05.2018

L/282/18

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2018

Rada Gminy Świeszyno

2018

2665

01.06.2018

 

 

24.05.2018

 

L/284/18

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Świeszyno i warunków dopuszczalności pomocy publicznej

Rada Gminy Świeszyno

2018

2888

19.06.2018

 

28.06.2018

LI/289/18

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2018

Rada Gminy Świeszyno

2018

3250

06.07.2018

 

28.06.2018

LI/292/18

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Rada Gminy Świeszyno

2018

3568

26.07.2018

 

28.06.2018

LI/294/18

w sprawie nadania nazwy ulicy Wiśniowa w Niekłonicach

Rada Gminy Świeszyno

2018

3569

26.07.2018

 

28.06.2018

LI/295/18

w sprawie nadania nazwy ulicy Morelowa w Niekłonicach

Rada Gminy Świeszyno

2018

3745

02.08.2018

 

28.06.2018

LI/296/18

w sprawie nadania nazwy ulicy Chabrowa w Giezkowie

Rada Gminy Świeszyno

2018

3570

26.07.2018

 

28.06.2018

LI/297/18

w sprawie udzielania dotacji celowych spółkom wodnym

Rada Gminy Świeszyno

2018

3251

06.07.2018

 

28.06.2018

LI/298/18

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

2018

3571

26.07.2018

 

28.06.2018

LI/299/18

zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Rada Gminy Świeszyno

2018

3572

26.07.2018

 

18.07.2018

LII/303/18

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2018

Rada Gminy Świeszyno

2018

3467

20.07.2018

 

20.08.2018

LII/305/18

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2018

Rada Gminy Świeszyno

2018

3937

27.08.2018

 

27.09.2018

LIV/307/18

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2018

Rada Gminy Świeszyno

2018

4437

04.10.2018

 

27.09.2018

LIV/314/18

W sprawie nadania nazwy ulicy Magnoliowa w Konikowie

Rada Gminy Świeszyno

2018

4839

25.10.2018

 

27.09.2018

LIV/315/18

w sprawie nadania nazwy ulicy Radosna w Konikowie

Rada Gminy Świeszyno

2018

4840

25.10.2018

 

27.09.2018

LIV/316/18

w sprawie nadania nazwy ulicy

Rada Gminy Świeszyno

2018

4841

25.10.2018

 

27.09.2018

LIV/317/18

w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

2018

4842

25.10.2018

 

27.09.2018

LIV/318/18

w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

2018

4843

25.10.2018

 

27.09.2018

LIV/320/18

w sprawie zmiany Statutu Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

2018

4844

25.10.2018

 

25.10.2018

LV/322/18

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2018

Rada Gminy Świeszyno

2018

5067

05.11.2018

 

25.10.2018

LV/324/18

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Rada Gminy Świeszyno

2018

5066

05.11.2018

 

29.11.2018

III/8/18

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2018

Rada Gminy Świeszyno

2018

5650

06.12.2018

 

29.11.2018

III/12/18

w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola" w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Rada Gminy Świeszyno

2018

5716

10.12.2018

 

29.11.2018

III/13/18

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Rada Gminy Świeszyno

2018

5717

10.12.2018

 

29.11.2018

III/14/18

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Rada Gminy Świeszyno

2018

5718

10.12.2018

 

Wytworzył:
Urszula Żebrowska
Udostępnił:
Jan Szostak
(2018-01-29 09:01:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2019-01-04 09:04:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki