☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: CZĘŚĆ 1 - ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo ? Niekłonice? CZĘŚĆ 2 - ?Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz?

   Świeszyno, dnia 11 sierpnia 2017 r.

RIG.271.108.1.2017.EJ                                          

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
CZĘŚĆ 1 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz   z przesyłem Giezkowo – Niekłonice”

CZĘŚĆ 2 - „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz”

 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania jak niżej oraz dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

 

PYTANIA Z DNIA 04.08.2017 r.

 

Pytanie nr 1 – dot. części nr 2

Zgodnie z projektem na część 2 – sieć wodociągowa w Kurozwęczu długość przyłączy wynosi 445m, przedmiar natomiast w rozbiciu na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane podaje 130+265=395m. Jaką ilość przyjąć do wyceny? Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób rozbito długości przyłączy na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

 

odpowiedź na pytanie nr 1:

Do wyceny należy przyjąć długości przyłączy: 130 mb w kosztach kwalifikowanych (poz. 36 i 41 przedmiaru) oraz 321 mb w kosztach niekwalifikowanych (poz. 55 przedmiaru robót). Rozdziału na przyłącza kwalifikowane i niekwalifikowane dokonano zgodnie z założeniem, że odcinki przyłącza do granicy działki są kosztami kwalifikowanymi, natomiast odcinki od granicy działki do budynku odbiorcy, są kosztem niekwalifikowanym. Różnica długości wynika z różnicy na odcinku przyłącza do świetlicy wiejskiej zgodnie z rysunkami zamiennymi nr 7 i 8.

 

Pytanie nr 2 – dot. części nr 2

Wg przedmiaru sieć wodociągowa poz. 27 przyłącza roboty pomiarowe 0,1km oraz poz. 46 przyłącza roboty pomiarowe 0,265km, łącznie daje 0,365m a w projekcie jest 445m przyłączy. Z czego wynika różnica? Jakie długości przyłączy należy przyjąć do kosztów kwalifikowanych, a jakie do niekwalifikowanych?

 

odpowiedź na pytanie nr 2:

Do wyceny należy przyjąć roboty pomiarowe dotyczące przyłączy wodociągowych w ilości 451 mb (130 mb w poz. 27 i 321 mb w poz. 46).

 

Pytanie nr 3

Zgodnie z zapisami SIWZ rozliczenie jest w formie ryczałtu, a przedmiar jest elementem pomocniczym. Jednak zgodnie z zapisami SIWZ punkt 14 „Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia kosztorysu ofertowego uproszczonego zawierający wszystkie pozycje z przedmiaru oraz pozycje niezbędne do wykonania zamówienia z poza przedmiaru”. Czy Wykonawca może zmieniać ilości z przedmiaru? Czy Wykonawca może usuwać pozycje z przedmiaru, jeśli uważa że są niezgodne z projektem?

 

odpowiedź na pytanie nr 3:

Przedmiar robót stanowi ogólną wskazówkę dla Wykonawców i nie determinuje zakresu prac objętych zamówieniem. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego (wyrok KIO/UZP 921/09).Podstawą dla szacowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa uzupełniana o zapisy SIWZ.

 

Pytanie nr 4 – dot. części nr 2

Na planie zagospodarowania sieć wodociągową opisano jako PE100 ?90 SDR11, natomiast SST podaje materiał rura HDPE-100 SDR17 PN10 ?z90x5,4. Jakie rury należy zastosować?

 

odpowiedź na pytanie nr 4:

Do wyceny należy przyjąć rury zgodnie z opisem technicznym, czyli HDPE-100 SDR17.

 

Pytanie nr 5 – dot. części nr 2

Na planie zagospodarowania oraz w przedmiarze hydranty opisano jako nadziemne, natomiast SST podaje materiał hydranty podziemne. Jakie należy zastosować?

 

odpowiedź na pytanie nr 5:

Należy zastosować hydranty nadziemne zgodnie z projektem wykonawczym.

 

Pytanie nr 6 – dot. części nr 2

Czy zakres zadania 2 sieć wodociągowa obejmuje realizację przyłącza do świetlicy na działce 166?

 

odpowiedź na pytanie nr 6:

Zakres robót obejmuje wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy na działce nr 166.

Pytanie nr 7 – dot. części nr 2

Czy w zadaniu 2 należy uwzględnić koszt piasku do zasypania? Czy zasypanie gruntem z odkładu?

 

odpowiedź na pytanie nr 7:

Podsypki oraz osypki rurociągu wykonać zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego (pkt 4.1.).

 

Pytanie nr 8 – dot. części nr 2

W projekcie sieci wodociągowej na przyłączach ?32mm występują rury osłonowe i rura przewiertowa PE75 lub stal 65, przedmiar natomiast podaje rury 50mm, a SST podaje rury osłonowe PE 75. Jakie rury należy zastosować jako osłonowe i na przewiert?

 

odpowiedź na pytanie nr 8:

Do wyceny należy przyjąć rozwiązania zgodnie z projektem wykonawczym, czyli stalowe o średnicy nominalnej 65mm lub opcjonalnie PE 75. Wyceny robót należy dokonać na podstawie projektów, natomiast załączony przedmiar robót należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy.

 

Pytanie nr 9 – dot. części nr 1

W przedmiarze robót kanalizacji sanitarnej jest przedmiar „modernizacja, remont i przebudowa przepompowni ścieków P1 Konikowo, P1 Niekłonice, P2 Konikowo”, czy zakres ten należy wycenić w zadaniu nr 1? SIWZ nie podaje takiego zakresu.

 

odpowiedź na pytanie nr 9:

Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje przedmiaru „modernizacja, remont i przebudowa przepompowni ścieków P1 Konikowo, P1 Niekłonice, P2 Konikowo”.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

  1. w zakresie przedmiaru robót, który po modyfikacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wyjaśnienia.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zmiana treści SIWZ została dokonana przez upływem terminu składania ofert.

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralna część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

 

 

Załącznik:

1. Przedmiar robót

Wytworzył:
Justyna Stępień
Udostępnił:
Jan Szostak
(2017-08-11 13:55:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2017-08-11 13:59:02)

 
 
liczba odwiedzin: 3959995

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X