☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Świeszyno

      Świeszyno, dnia 07.08.2017r.

RIG.271.10.02.2016 WR                               

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający   Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Świeszyno.

 

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie gminy Świeszyno według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 1.

 

Wytyczne do przeglądów budowlanych 5-letnich, rocznych:

Zakres przeglądu winien obejmować:

 1. elementy budynku, budowli i instalacje narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacji grawitacyjnej),
 3. sprawność wentylacji mechanicznej w tym sprawdzenie drożności i wydajności wentylacji,
 4. stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 5.  instalacje elektryczne i piorunochronowe w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów m.in.:  Dokonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej, badanie parametrów wyłączników RCD (wyłączników różnicowoprądowych) i rezystancji pętli i linii oraz napięcia dotykowego, dokonanie pomiaru oporności izolacji urządzeń elektrycznych, dokonanie pomiarówa. rezystancji uziomów.

 

Głównym celem przeglądu ma być stwierdzenie czy w budynkach oraz na placach zabaw mogą powstawać zagrożenie dla:

a) bezpieczeństwa użytkowania

b) bezpieczeństwa konstrukcji

c) bezpieczeństwa pożarowego

d) bezpieczeństwa środowiska

 

 1. Przeglądy należy przeprowadzić zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).
 2. Z wykonanych przeglądów należy sporządzić protokoły (min.1egz. dla każdego z obiektów w wersji papierowej oraz elektronicznej - w wersji edytowalnej i pdf.) z uwzględnieniem wszystkich informacji wymaganych prawem budowlanym wraz z dokonaniem odpowiednich wpisów
  w książkach obiektów budowlanych.
 3. W przypadku wykrycia wad i niesprawności w trakcie przeprowadzonego przeglądu należy dołączyć dokumentacje fotograficzną.
 4. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie także założenie książek obiektów, na budynki nie posiadające takiego dokumentu.
 5. Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową budynku, winna przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli.
 6. Przeglądy należy przeprowadzić w obecności pracownika Gminy Świeszyno w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przeprowadzenie przeglądów w innych dniach, czy godzinach jest możliwe w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym.
 7. W trakcie trwania zamówienia Zamawiający zastrzega prawo do zmiany załącznika nr 1 tj. wykazu budynków będących w zasobie gminy Świeszyno w zakresie do 30 % w przypadku gdy:
 • w trakcie trwania zamówienia dany obiekt zostanie przeznaczony do sprzedaży,
 • w trakcie trwania zamówienia Zamawiający uzna brak potrzeby przeprowadzenia przeglądu.
 1. Wartość końcowa zamówienie będzie obejmować tylko i wyłącznie obiekty wskazane przez Zamawiającego.

2.1 Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

Część I - wykonanie rocznego i pięcioletniego przeglądu stanu technicznego i przydatności do użytkowania elementów budynków, budowli, placów zabaw i instalacji narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania, zgodnie z ustawą prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) art.62 ust 1 pkt.1a.

Część II - czyszczenia oraz wykonania rocznego przeglądu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zgodnie z art.62, ust.1 pkt.1c.

Część III wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej 
w zakresie zgodnym z prawem budowlanym art.62 ust 1 pkt. 2., przepisami tech. - budowlanymi w zakresie dotyczącym sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

2.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną część lub wszystkie części.

2.3 Usługi będą wykonywane na terenie i w obiektach  czynnych, w związku
z czym należy przestrzegać porządku i zasad współżycia  społecznego.

2.4. Szczegółowy wykaz obiektów objętych przedmiotem zamówienia dla poszczególnych części stanowią załączniki nr 1 do 3.

 

 1. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 29.09.2017r.

 

 1. Kryterium wyboru oferty:

Cena -  100%

                           cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x 100

                                                        cena badanej oferty 

 

gdzie: stosowana punktacja:   0  - 100 pkt.   gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

    Oferty należy złożyć do dnia 21.08.2017 do godz. 13:00

 

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,

76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta

 • pocztą na adres Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
  76-024 Świeszyno

 

Oferty należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób:

„Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Świeszyno”

 

W przypadku braku jasnego (wyżej wskazanego) oznaczenia, list może zostać potraktowany jak zwykła poczta i otwarty wraz z pocztą przychodzącą danego dnia, co spowoduje dostarczenie do osoby merytorycznej po terminie otwarcia.
W takim przypadku oferta traktowana jest jako oferta złożona po terminie.

 

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub faxem.

 

 1. Warunki płatności;

Płatność dokonywana będzie dla każdej części oddzielnie, za wykonanie całej części przedmiotu zamówienia zgodnej z pkt.2.1. Podstawą do odbioru będzie dostarczenie do siedziby Zamawiającego kompletu protokołów z dokonanych przeglądów obiektów objętych częścią zamówienia. Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury na podstawie protokołu odbioru.

 

 1. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Ewa Jacewicz – inspektor ds. zamówień publicznych, Wioletta Ryndziewicz – Kierownik ds. inwestycji i rozwoju gminy.

tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120., 94 31 60 153.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Całość usługi objętej zamówieniem musi być wykonywana zgodnie
   z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie , a w szczególności
   z ustawą prawo budowlane.
  3. Zamawiający udostępni  posiadane dokumenty dotyczące poszczególnych obiektów, pomocne przy przeprowadzaniu przedmiotowej usługi.
  4. Przedmiot zamówienia musi być wykonany przez osobę uprawnioną, zgodnie
   z art. 62 ust.4, 5 i 6.
  5. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia
  6. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
  7. Termin związania ofertą – 30 dni.
  8. Wykaz obowiązków Wykonawcy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej.
 2. Formularz Cenowy dla części odpowiedniej dla oferty, zgodny
  z odpowiednim załącznikiem nr 1,2 lub 3.
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 4. Uprawnienia zgodnie z art. 62 ust.4, 5 i 6 w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

 


 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Nazwa wykonawcy.................................................................................................................

 

Adres wykonawcy.................................................................................................................

 

NIP       ......................................................................................................................................

 

Regon.......................................................................................................................................

 

Nr rachunku bankowego....................................................................................................

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów……………………………………….

 

tel………………………………………….. e-mail………………………………………….

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 1. Część I - roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów wskazanych przez Zamawiającego.

Cenę netto............................ zł (słownie złotych …………………………...............)

Podatek VAT........................ .zł (słownie złotych……………………………………)

Cenę brutto.......................... zł (słownie złotych........................................................ )

 

 1. Część II - czyszczenie i przeglądy przewodów kominowych(spalinowych
  i wentylacyjnych):

Cenę netto............................ zł (słownie złotych …………………………...............)

Podatek VAT........................ .zł (słownie złotych……………………………………)

Cenę brutto.......................... zł (słownie złotych........................................................ )

 

 1. Część III – przeglądy instalacji elektrycznej i piorunochronnej

       Cenę netto............................ zł (słownie złotych …………………………...............)

            Podatek VAT........................ .zł (słownie złotych……………………………………)

        Cenę brutto.......................... zł (słownie złotych........................................................ )

 

 1. Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe.
 2. Oświadczam, że zapoznałem się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem wszelkie informacje  konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty;
 3. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert;
 4. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego oraz obowiązującym prawem.
 5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
 6. Oświadczam że:
 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.
 3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

        ………………………………..                           ………………………………..

Miejscowość i data                                                podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

pieczątka wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zapytania ofertowego

 

PROJEKT UMOWY

 

 

W dniu …………………...  w Świeszynie pomiędzy

Gminą Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71 ,

NIP:499-05-21-087, REGON:330920707

reprezentowaną przez:

Ewę Korczak            -   Wójta Gminy Świeszyno,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  Remigiusza Szymańskiego

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą,

 

na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz w oparciu o Zarządzenie nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro obowiązującego w Urzędzie Gminy Świeszyno, została zawarta umowa o następującej treści:

 

 

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegająca na przeprowadzeniu okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Świeszyno w zakresie wskazanym w art. 62 ust. 1 pkt 1a i c oraz pkt 2, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz sporządzenie protokołów w wersji papierowej, w ilości 1egz. dla każdego z obiektów wskazanych w załączniku nr … do niniejszej umowy.
 2. Niniejsza umowa obejmuje swym zakresem część ………………..tj.:
 1. wykonanie rocznego i pięcioletniego przeglądu stanu technicznego i przydatności do użytkowania elementów budynków, budowli, placów zabaw i instalacji narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania, zgodnie z Ustawa Prawo budowlane art.62 ust. 1 pkt 1a i 2.
 2. czyszczenie oraz wykonanie przeglądu przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych),
 3. wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnych w zakresie zgodnym z prawem budowlanym.
 1. Szczegółowy wykaz obiektów objętych przedmiotem zamówienia dla poszczególnych części stanowią załączniki nr ….
 2. Usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy winny być wykonane przede wszystkim zgodnie z wymogami zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz powszechnie obowiązującymi przepisami, normami polskimi, zaleceniami oraz wytycznymi Zamawiającego.

 

§ 2

CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie od dnia podpisania umowy do 29.09.2017r.
 2. Należyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez osoby upoważnione przez Strony.
 3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru w formie pisemnej.
 4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nadających się do usunięcia Zamawiający przerywa czynność odbioru i wyznacza termin usunięcia wad.

Po ich usunięciu następuje odbiór przedmiotu umowy. Termin do usunięcia wad i usterek nie przedłuża terminu wykonania umowy.

 1. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadających się do usunięcia lub nieusuniętych po wezwaniu Zamawiający może stosownie do swego wyboru:
 1. obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu rzeczowego przedmiotu odbioru zawierającego wady, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,
 2. obniżyć wynagrodzenie o szacunkowy koszt usunięcia wad przez innego wykonawcę,
 3. żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jeżeli wady znacznie utrudniają lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,
 4. odstąpić od umowy,
 5. obciążyć Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego
 1. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót wymagają formy pisemnej - protokołu podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności.
 2. W przypadku nie ujawnienia się wad lub braków w trakcie czynności odbiorowych za datę zakończenia wykonywania przedmiotu umowy i wykonania zamówienia uznaje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru, a w innym przypadku datę zakończenia czynności odbiorowych.
 3. W przypadku nie wykonania w terminie umownym obowiązków określonych w umowie Zamawiający ma prawo naliczyć kary zgodnie z § 5 i dodatkowo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez udzielania Wykonawcy dodatkowego terminu (wykonanie zastępcze).

 

 

 

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

 1. Świadczenie wymienionych usług Wykonawca przyjmuje jako profesjonalista
  i przyjmuje odpowiedzialność za szkody Wykonawcy spowodowane wyłącznie lub pośrednio wskutek nienależytego wykonywania niniejszej umowy na zasadzie ryzyka.
 2. Wykonawca oświadcza, iż osoby wykonujące przedmiot umowy posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia.
 3. Do obowiązków Wykonawcy należy :
 1. wykonywanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, powszechnie obowiązującymi zaleceniami oraz  wytycznymi Zamawiającego;
 2. wykonywanie usługi poprzez osoby posiadające wymagane art.62 ust.4, 5 i 6 ustawy prawo budowlane uprawnienia w zależności od części przedmiotu umowy;
 3. zapoznanie się z treścią książki obiektu budowlanego, na którym będzie przeprowadzona kontrola, poprzednimi protokołami z kontroli i informacjami
  o dokonanych naprawach, remontach;
 4. przedstawienie Zamawiającemu w terminie do 5 dni  roboczych liczonych od dnia podpisania umowy, do akceptacji harmonogramu wykonania kontroli oddzielnie dla każdego zadania, zawierającego terminy rozpoczęcia i zakończenia prac na nieruchomościach wskazanych w wykazie.  Zmiany w harmonogramie nie wymagają aneksu do niniejszej umowy, a jedynie pisemnego zgłoszenia w terminie 3 dni przed obowiązywaniem nowego harmonogramu;
 5. przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy po uzyskaniu akceptacji harmonogramu kontroli przez Zamawiającego;
 6. pisemne zawiadomienie Zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych z prawidłowym wykonaniem kontroli;
 7. skompletowanie i dostarczenie dokumentów odbiorowych nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru tj: książki obiektów z uzupełnionymi wpisami, protokoły z przeprowadzonych kontroli dla każdej z części przedmiotu umowy (oddzielnie dla każdego obiektu).
 1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia, a także niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania usługi będącej przedmiotem umowy i zobowiązuje się wykonać ją z należytą starannością.
 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku
  z wykonywanymi czynnościami, jak i z niewłaściwym wykonaniem przedmiotu umowy.
 3. Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z wykonywanymi czynnościami.
 4. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 1. udostępnienie Wykonawcy książek obiektów budowlanych, poprzednich protokołów z kontroli oraz informacji o dokonanych naprawach, które są w posiadaniu Zamawiającego;
 2. zatwierdzenie bądź wniesienie uwag do harmonogramu prac w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia ich przez Wykonawcę;
 3. odbiór przedmiotu umowy;
 4. terminowa zapłata za wykonanie przedmiotu umowy.

 

§ 4

WYNAGRODZENIE

 1. Wykonawcy za wykonanie umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
 1. Część I *- roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów wskazanych przez Zamawiającego.

Cenę netto..................................... zł (słownie złotych …………………………...............)

Cenę brutto................................... zł (słownie złotych........................................................ )

 

 1. Część II * czyszczenie oraz przeglądy przewodów kominowych

Cenę netto..................................... zł (słownie złotych …………………………...............)

Cenę brutto................................... zł (słownie złotych........................................................ )

 

 1. Część III * – przeglądy instalacji elektrycznej i piorunochronnej

  Cenę netto................................... zł (słownie złotych …………………………...............)

         Cenę brutto.......................... zł (słownie złotych…………………………………….)

* nie potrzebne skreślić

 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i jest niezmienne przez cały okres trwania umowy.
 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu umowy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na jego rachunek bankowy w terminie do 21 dni od daty wpływu rachunku do Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia  rachunku Zamawiającego.
 3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego, w tym akceptacja przedłożonych przez Wykonawcę protokołów z przeprowadzonych kontroli dla każdej z części przedmiotu umowy.

 

§ 5

KARY UMOWNE

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne:
  1. w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, gdy Zamawiający odstąpi lub rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi lub rozwiąże umowę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego,
  2. w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za opóźnienie w wykonaniu umowy  lub jej części przez Wykonawcę, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
  3. w wysokości 200 zł w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, potwierdzonego na piśmie.
 2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
 3. Kary umowne wzajemnie się nie wykluczają i mogą być dochodzone łącznie w związku z wystąpieniem każdej z przesłanek do ich naliczenia.
 4. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy
  w drodze jednostronnego oświadczenia woli.
 5. Kara pieniężna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty wystąpienia z żądaniem jej zapłaty, chyba że może zostać potrącona w trybie określonym w umowie. W takim przypadku prawo do potrącenia przysługuje Zamawiającemu przed doręczeniem Wykonawcy oświadczenia o naliczeniu kary umownej.

 

§ 6

ODSTĄPIENIE, ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego.
 2. Strony umowy mogą rozwiązać umowę za porozumieniem stron w każdym czasie.
 3. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie realizuje umowy lub realizuję ją w sposób nienależyty. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace.

 

 

§ 7

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

 1. Ze strony Wykonawcy jako osobę do kontaktów wyznacza się ..........................................tel. .................
 2. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawca wyznacza się;................................tel. .................
 3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8

ZMIANY UMOWY

 1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
 1. zmiany zakresu umowy, jeżeli te zmiany spowodują konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - również obniżenia Wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy;

 

 1. zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, jeśli zmiany te wpływają na zakres lub przedmiot umowy;
 2. zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych podyktowanych programami dofinansowania
  z różnych źródeł;
 3. zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obwiązującej stawki VAT;
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania umowy
  w przypadku ograniczeń budżetowych jednostki lub w razie odstąpienia od realizacji części umowy, w takim przypadku Wykonawcy przysługuje Wynagrodzenie tylko za Wykonaną część umowy;
 5. zmiany terminu wykonani przedmiotu zamówienia ze względu na działanie siły wyższej rozumianej, jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia takie jak np.: wojna, pożar, powódź, epidemia itp.
 1.   Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności - protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego itp.).

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
 2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy osobom trzecim, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Jeżeli po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca powierzył część obowiązków wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim, wtedy odpowiada na zasadzie ryzyka za ich działania i zaniechania jak za swoje działania i zaniechania.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące powstać wskutek zaniechania. Pisma doręczone na ostatni ze znanych adresów stron uznaje się za skutecznie doręczone.
 5. Wszystkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

KONTRASYGNATA

 

Do pobrania:

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 (pdf)

Załącznik nr 1 (xls)

Wytworzył:
Anna Buras
Udostępnił:
Jan Szostak
(2017-08-07 13:11:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2017-08-07 13:16:16)

 
 
liczba odwiedzin: 3969255

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X