☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opracowanie dokumentacji dotyczącej wykonania projektu rekultywacji zbiornika wodnego w miejscowości Kurozwęcz.

RIG.271.123.2017.JS                                                     Świeszyno, dnia 28 lipca 2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

Opracowanie dokumentacji dotyczącej wykonania projektu rekultywacji zbiornika wodnego w miejscowości Kurozwęcz.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracow anie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej rekultywacji zbiornika wodnego oraz zagospodarowania terenu wokół niego na działce nr 10 w miejscowości Kurozwęcz, Gmina Świeszyno o powierzchni 1,70 ha, w zakresie:
 1. Wykonania projektu rekultywacji zbiornika wodnego.

Plan zintegrowanych działań rekultywacyjnych dla zbiornika wodnego musi być sporządzony w oparciu o analizę stanu zbiornika wodnego, w szczególności warunków gruntowo - wodnych. Projekt obejmować ma m.in. oczyszczenie
i zabezpieczenie zbiornika, wykonanie umocnień brzegów zbiornika.

 1. Wykonania projektu zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego.

Rekreacyjne i edukacyjne zagospodarowanie terenów przyległych,
w szczególności zaprojektowanie elementów małej architektury, nasadzeń a także elementów związanych z edukacją ekologiczną użytkowników korzystających ze zbiornika wodnego. Projekt zagodpodarowania obejmować ma m.in. wykonanie i montaż urządzeń małej architektury, ławy, miejsce na ognisko, tablica informacyjna, łakwa bez oparcia, kosz na śmieci, stojak na rowery, wykonanie dojść, ścieżek edukacyjnych, wykonanie wiaty z elementów drewnianych.

 

2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Koncepcję zagospodarowania terenu oraz przyjętych rozwiązań – 2 egz.
 2. Projekt budowlany rekultywacji zbiornika wodnego wraz z jego docelowym zagospodarowaniem dla celów rekreacyjno – wypoczynkowych, sporządzony zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi w zakresie określonym w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), zaopatrzony
  w oświadczenie o kompletności i dokonane uzgodnienia 6 egz.  (2 egz. dla Starostwa Powiatowego + 4 egz. dla Zamawiającego, w tym 2 egz. z oryginalnymi pieczątkami organów wydających pozwolenie na budowę).
 3. Projekt wykonawczy dla każdej z branż - 2 egz.,
 4. Przedmiar robót wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
  z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 poz. 1129.) – 2 egz.
 5. Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) –  2 egz.
 6. Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U z 2013 poz. 1129) –  2 egz.
 7. Decyzja pozwolenie na budowę / zaświadczenie, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.
 8. Pozyskanie przez projektanta mapy do celów projektowych,
 9. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, pozwoleń przekazania dokumentacji gotowej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, m.in. ewentualne uzyskanie pozwolenia wodno prawnego.
 10. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę / zaświadczenie, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę;
 11. Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty.
 12. Trzy-krotna aktualizację kosztorysu inwestorskiego – wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia takiej konieczności przez Gminę Świeszyno.
 13. Odpowiadanie na pytania dot. Dokumentacji projektowej zadawane przez startujących w przetargu na roboty budowlane, w terminie wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego, a umożliwiającym udzielenie odpowiedzi zgodnie z terminem wskazanym w Prawie zamówień publicznych,
 14. Odpowiedzi na pytania oraz przygotowywanie dokumentów żądanych od instytucji do Zamawiający będzie składał wnioski o dofinasowanie i udzielał uzupełnień w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia.
 15. Przekazywanie na żądanie Zamawiającego pisemnej informacji o stanie  zaawansowania prac,
 16. Uczestniczenie w spotkaniach konsultacyjnych z udziałem Zamawiającego,
  mieszkańców i przedstawicieli lokalnej społeczności – w tym Rady Sołeckiej.
 17. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ustawy Prawo Budowlane w ilości min. 3 wizyt na budowie/radzie budowy każdego projektanta, przy czym w ilości 3 wizyt na budowie/radzie budowy nie wlicza się pobytów projektanta/projektantów wynikających z błędów projektowych lub nieścisłości w dokumentacji projektowej. W przypadku potrzeby większej ilości wizyt na budowie, niż wskazano w ofercie  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego, wg odrębnej umowy, przy czym koszt jednej wizyty na budowie/radzie budowy nie może przekroczyć 0,2% wartości przedmiotu umowy..

 

Dla całości opracowania przygotowanie materiałów oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień spoczywa na projektancie.

Całość opracowania w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w formacie dającym się odczytać przy wykorzystaniu komputera wyposażonego w podstawowe
 i standardowe oprogramowanie, zostanie złożona w Urzędzie Gminy w Świeszynie
 i protokolarnie przekazana.

Przedmiotem zamówienia jest również przekazanie praw autorskich do ww. dokumentacji  zamawiającemu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas postępowania przetargowego na roboty budowlane i podczas realizacji.

Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 ust. 1,3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

 

Przed sporządzeniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wykonawca w terminie 21 dni od podpisania umowy wykona koncepcję zagospodarowania terenu oraz przyjętych rozwiązań. Kolejno przedstawi prezentację przygotowanego projektu koncepcyjnego Zamawiającemu na spotkaniach roboczych służących wypracowaniu koncepcji oraz na spotkaniach z mieszkańcami oraz Sołtysem i Radą sołecką.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej nastąpi na podstawie zatwierdzonej koncepcji przez Zamawiającego.

 

Uwaga:

Zagospodarowanie terenu działki powinno uwzględniać zaprojektowany chodnik (dokumentacja w załączeniu – załącznik nr 4).

 

 1. Termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do:

- 21 dni od daty podpisania umowy przekazanie Zamawiającemu koncepcji zagospodarowania terenu oraz przyjętych rozwiązań do zatwierdzenia,

- 31.10.2017r. - przekazanie do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Koszalinie lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę,

- 29.12.2017r. - przekazanie pozwolenia na budowę  lub zaświadczenia, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

 

 1. Kryterium wyboru oferty:
 1. Cena za wykonanie dokumentacji  -  waga  90%  (max. 90 pkt.)
 2. Ilość bezpłatnych wizyt w ramach nadzoru autorskiego waga 10% (max 10 pkt.)

Max. suma punktów do osiągnięcia 100

 

 1. Sposób wyliczenia punktów:

 

 1. W kryterium cena za wykonanie dokumentacji punkty obliczone zostaną na podstawie następującego wzoru:

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x 100 x 90 %

                                                       cena badanej oferty 

gdzie: stosowana punktacja:   0  - 90 pkt.   gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół.

 

 1. W kryterium ilość wizyt w ramach nadzoru autorskiego powyżej 3 wizyt, punkty obliczone zostaną na podstawie następującego wzoru:

 

Ilość wizyt

Ilość punktów

do 3

0 pkt.

4-5

4 pkt.

6-7

6 pkt.

8-9

8 pkt.

10 i więcej

10 pkt.

 

 

Wykonawcy podają ilości pobytu wykonawcy na placu budowy lub w siedzibie zamawiającego na wezwanie zamawiającego, W przypadku braku wskazania w ofercie ilości wizyt w ramach nadzoru autorskiego, Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca podał 3 wizyty.

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów sumując punkty uzyskane w ww. kryteriach.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

    Oferty należy złożyć do dnia 08 sierpnia 2017 r. godz. 12:00.

 

 

    Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie urzędu:

Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
76-024 Świeszyno, pok. Nr 5.

 • pocztą na adres:

Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
76-024 Świeszyno.

 

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub faxem.

 1. Warunki płatności:
  1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie następująco:

- 80 % płatne po przekazaniu do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji  projektowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Koszalinie lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę,

- 20% płatne po przekazaniu decyzji pozwolenia na budowę/zaświadczenia organu, że nie wniósł sprzeciwu do zamierzenia budowlanego .

 1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 Prawo budowlane. Ilość wizyt na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego zgodnie ze złożoną ofertą.
 2. W przypadku potrzeby większej ilości wizyt na budowie, niż wskazano w ofercie (pod warunkiem realizacji przedmiotowej inwestycji) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia nadzoru autorskiego, wg odrębnej umowy, przy czym koszt jednej wizyty na budowie/radzie budowy nie może przekroczyć 0,2% wartości przedmiotu umowy.
 3.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu zlecenia na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na jego rachunek bankowy w terminie do 21 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
 4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

 

 1. Osoba do kontaktu:

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Justyna Stępień – inspektor ds. ochrony środowiska  tel. 94 31 60 137,

94 31 60 120.

 

 

 1.  Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta powinna być opatrzona nazwą (pieczątką firmową) i podpisem Wykonawcy.
  2. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
  3. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia
  4. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
  5. Termin związania ofertą – 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
  6. Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera załącznik nr 3 – wzór umowy.

 

Do oferty należy załączyć:

 

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

 

                                                                                                                                             Z up. WÓJTA
                                                                                                                                                      /-/
                                                                                                                                             Irena Czenko
                                                                                                                                          Sekretarz Gminy

Załączniki:

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami od nr 1 do nr 3

Projekt zagospodarowania terenu - Załącznik nr 4

Mapka poglądowa

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-07-28 10:56:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-07-28 11:14:37)

 
 
liczba odwiedzin: 3959908

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X