☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Poniedziałek 18.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: "Budowa dróg gminnych wewnętrznych - opracowanie dokumentacji projektowej".

Ogłoszenie nr 106760 - 2017 z dnia 2017-07-11 r.

Świeszyno: „Budowa dróg gminnych wewnętrznych – opracowanie dokumentacji projektowej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 517438-N-2017 z dnia 2017-05-25 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 89723-2017 z dnia 2017-05-30 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno, krajowy numer identyfikacyjny 330920707, ul. Świeszyno  71, 76-024   Świeszyno, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491, e-mail e.jacewicz@swieszyno.pl
Adres strony internetowej (URL): http://ug.swieszyno.ibip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowa dróg gminnych wewnętrznych – opracowanie dokumentacji projektowej”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RIG.271.69.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zamówienia: 1) sporządzenie projektu w wersji elektronicznej (pdf.) oraz mapy i rysunki dodatkowo w wersji dwg.; 2) Wykonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zaświadczenia, że organ nie wniósł sprzeciwu do zamierzenia budowlanego 3) Wykonanie projektów wykonawczych 4) Wykonanie dokumentacji geologicznej 5) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczngo (jeśli będzie wymagana) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę (przebudowę) dróg gminnych wewnętrznych. Istniejąca nawierzchnia dróg - gruntowa. Planowana nawierzchnia dróg: płyty typu YOMB. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje zadania: 1. m. Mierzym – przebudowa drogi dz. nr 134/1 – długość ok. 40m 2. m. Mierzym – przebudowa drogi dz. nr 141/13 – długość ok. 100m 3. m. Zegrze Pomorskie – przebudowa drogi dz. nr 37 – długość ok. 200m 4. m. Świeszyno – przebudowa drogi dz. nr 692/2 – długość ok. 270m 5. m. Świeszyno – przebudowa drogi dz. nr 395/15 – długość ok. 140m 6. m. Niekłonice – przebudowa drogi dz. nr 97/20 – długość ok. 370m 7. m. Niekłonice – przebudowa drogi dz. nr 43, 42/17, 42/31 – długość ok. 350m 8. m. Niedalino – przebudowa drogi dz. nr 19/20 – długość ok. 150m 9. m. Niedalino – przebudowa drogi dz. nr 150/3 – długość ok. 1200m Mapki z zakresem dróg do przebudowy stanowią załacznik nr 10 do SIWZ. Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej z podziałem na 8 zadań wymienionych powyżej (zad. Nr 1 i 2 - przebudowa dróg w m. Mierzym należy wykonać w jednej dokumentacji projektowej). Również przedmiar robót i kosztorys inwestorski musi być wykonany z podziałem na zadania. Zamawiający wymaga dokonania uzgodnień roboczych projektów z Zamawiającym oraz Sołtysami i Radami sołeckimi w zakresie m.in dwóch lub trzech pasów ułożonych z płyt, ewentualnego poszerzenia pasa przeznaczonego na postój samochodów, planowanych mijanek itp.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71248000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT56910.57
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
PRO-DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski,  kotulskilukasz@gmail.com,  ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1,  80-175,  Gdańsk,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 67500,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67500,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69656,00
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zwiększ rozmiar czcionkiUstaw domyślny rozmiar czcionkiZmniejsz rozmiar czcionki

 

 

                               Wójt
                                /-/
                        Ewa Korczak

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-07-12 15:16:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-07-12 15:18:35)

 
 
liczba odwiedzin: 3790791

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X