☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Poniedziałek 18.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Część 1 "Budowa energooszczędnego oswietlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa - etap I", Cześć 2 "Budowa oświetlenia w miejscowości Niedalino (do młyna)".

Ogłoszenie nr 106622 - 2017 z dnia 2017-07-11 r.

Świeszyno: CZĘŚĆ 1 „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa – etap I” CZĘŚĆ 2 „Budowa oświetlenia w miejscowości Niedalino (do młyna)”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 66251-2017 z dnia 2017-04-13 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno, krajowy numer identyfikacyjny 330920707, ul. Świeszyno  71, 76-024   Świeszyno, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491, e-mail e.jacewicz@swieszyno.pl
Adres strony internetowej (URL): http://ug.swieszyno.ibip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

CZĘŚĆ 1 „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa – etap I” CZĘŚĆ 2 „Budowa oświetlenia w miejscowości Niedalino (do młyna)”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Część 1 - RIG.271.25.2017; Część 2 - RIG.271.26.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część nr 1 - Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa – etap I. Miejsce realizacji: Działki nr 392/6, 730/2, 741, 480/6, 480/5, 480/46, 475/14, 729, 480/33w miejscowości Chłopska Kępa, obręb Świeszyno, gmina Świeszyno. Część nr 1 - budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Chłopska Kępa w ilości 51 pkt. opraw LED zamontowanych na 48szt. słupach, kabel YAKXS 4x25mm2. Słupy stalowe ocynkowane montowane na fundamencie, 6m z wysięgnikiem 1/1m (46szt.) i z wysięgnikiem 1/1/1 (1 szt.). Przy drodze wojewódzkiej słupy 7m z wysięgnikiem 1/1/1m (2 szt.). Oprawy LED o następujących parametrach: moc 42W, strumień świetlny oprawy ok.4300lm - (49szt.), moc 58W strumień świetlny oprawy ok.6400lm (2szt.). W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3x1,5mm/750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A. Zakres robót: - linia kablowa oświetleniowa - wykopy rowu kablowego - przepych pod drogą - posadowienie słupów oświetleniowych - montaż opraw z podnośnika montażowego - ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Wysokość fundamentów dopasować do istniejącego gruntu. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/15/045113 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu „Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej” podpisane przez osobę upoważnioną. Z wykonania wyłącza się wykonanie 5 szt. lamp i opraw pokazane na załączniku nr 10 Pozostałe elementy (kabel energetyczny) w tym miejscu należy wykonać zgodnie z projektem. Dokumentacja projektowa podzielona jest na 3 etapy, natomiast przedmiot zamówienia obejmuje tylko etap I - mapa poglądowa – załącznik nr 11 Część nr 2 - Budowa oświetlenia w miejscowości Niedalino (do młyna). Miejsce realizacji: Działka nr 118/3, 95/11, 95/12, 95/13 w miejscowości Niedalino, obręb Niedalino, gmina Świeszyno. Część nr 2 - budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Niedalino (do młyna) w ilości 6 pkt., oprawy z lampami sodowymi 70W zamontowane na 6szt. słupów, obudowa lampy – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, kabel YAKXS 4x25mm2. Słupy stalowe ocynkowane 7m z wysięgnikiem 1/1m , montowane na fundamencie. W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A. Zakres robót: - linia kablowa oświetleniowa - wykopy rowu kablowego - przepych pod drogą - posadowienie słupów oświetleniowych - montaż opraw z podnośnika montażowego - ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Budowa oświetlenia w pasie drogi gminnej. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/16/013062 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu „Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej” podpisane przez osobę upoważnioną. W projekcie zaprojektowanych jest 8 opraw z lampami, natomiast Zamawiający wymaga wykonania i zamontowania 6 szt. opraw z lampami - pokazano na załączniku nr 12. Pozostałe elementy należy wykonać zgodne z projektem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr 13 dla zadania (części nr 1), nr 14 dla zadania (części nr 2). Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 1)Zamawiający (działając zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące bezpośrednio czynności w zakresie prac robót elektrycznych były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 2)Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w pkt. 1) są zatrudnione przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Podwykonawcy lub osobę przez Wykonawcę/Podwykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca/Podwykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. 3)Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2) w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej we wzorze umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

 

II.5) Główny Kod CPV: 45231400-9
Dodatkowe kody CPV: 45316110-9,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  

NAZWA: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa – etap I”

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT296068.37
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert6
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ITINET R. Wojniusz, R. Wojniusz s.c.,  itinet@itinet.com.pl,  ul. Batorego 16/13 ,  65-083,  Zieloa Góra,  kraj/woj. lubuskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 177062,69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 177062,69
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 233352,00
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2  

NAZWA: „Budowa oświetlenia w miejscowości Niedalino (do młyna)”

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT43028.09
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ITINET R. Wojniusz, R. Wojniusz s.c.,  itinet@itinet.com.pl,  ul. Batorego 16/13 ,  65-083,  Zieloa Góra,  kraj/woj. lubuskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 26808,32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26808,32
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 36058,29
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

                                                                                                         Wójt
                                                                                                           /-/
                                                                                                     Ewa Korczak

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-07-12 15:10:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-07-12 15:12:00)

 
 
liczba odwiedzin: 3790757

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X