☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn: "Budowa energooszczędnego oswietlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa - etap I"

Ogłoszenie nr 105877 - 2017 z dnia 2017-07-10 r.

Świeszyno: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa - etap I”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 512798-N-2017 z dnia 2017-05-19 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno, krajowy numer identyfikacyjny 330920707, ul. Świeszyno  71, 76-024   Świeszyno, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491, e-mail e.jacewicz@swieszyno.pl
Adres strony internetowej (URL): http://ug.swieszyno.ibip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa - etap I”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RIG.271.24.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.2. Zakres przedmiotu zamówienia W zakresie przedmiotu zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa. Do zadań pełnienia funkcji inspektora nadzoru należy m.in. a) na etapie budowy: - uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy oraz nadzór nad organizacją zaplecza budowy, - obecności na terenie budowy przez okres realizacji Zadania Inwestycyjnego; - sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionego inspektora nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016.290 z późn. zm.) i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych; - kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, - akceptacja wniosków materiałowych oraz sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową - bieżącego archiwizowania wszelkich gwarancji, atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp. - niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót budowlanych na Zadaniu Inwestycyjnym, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów oraz przedstawienia propozycji działań mających na celu ich uniknięcie a także zapobieżenie wystąpieniu podobnych zagrożeń w trakcie dalszej realizacji robót budowlanych; - kontrolowania czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czy utrzymuje porządek na terenie budowy; - udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji robót; - organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym omawiającym dotychczasowy postęp prac, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację zadania (Wykonawca, przedstawiciele Zamawiającego, w razie potrzeb Nadzór Autorski) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia narady; - monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym Harmonogramem robót; - kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów; - nadzorowania robót wykonywanych przez Wykonawcę; - zlecania Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości, co do ich jakości; - dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; - sprawdzenia wykonywanych robót i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; - poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę; - mediacji i rozjemstwa w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; - bezstronnego i obiektywnego uczestnictwa w procesie inwestycyjnym dotyczącym realizacji Zadania Inwestycyjnego; - przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót; - poświadczenia terminu zakończenia robót; - dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, gwarancji, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót; - powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy; - prowadzenia bieżącej kontroli Zadania Inwestycyjnego; - sprawdzenia ostatecznej kwoty umownej Wykonawcy; - zapewnienia, przeprowadzenia i nadzorowania wymaganych prób i rozruchów technologicznych; - innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, związanych bezpośrednio z realizacją inwestycji; - przygotowanie protokołów konieczności oraz aneksów do umowy. b) na etapie po zakończeniu budowy: - weryfikacji kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót oraz sporządzenie stosownych protokołów odbioru; - dokonania odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego; - udział w przygotowaniu wymaganych w art. 57 Prawa Budowlanego dokumentów do zawiadamiania o zakończeniu inwestycji. c) w okresie gwarancji dla Zadania Inwestycyjnego: uczestniczenie w corocznych przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji Zadania Inwestycyjnego oraz w odbiorze gwarancyjnym a w przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądów bądź odbioru wystąpienia wad, także uczestniczenie w odbiorze od Wykonawcy robót związanych z usunięciem ujawnionych wad; Zamawiający powiadomi Inspektora Nadzoru o terminach przeglądów gwarancyjnych oraz odbiorów robót czy odbioru gwarancyjnego na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Opis inwestycji objętej nadzorem inwestorskim: Budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Chłopska Kępa w ilości 51 pkt. opraw LED zamontowanych na 48szt. słupach, kabel YAKXS 4x25mm2. Słupy stalowe ocynkowane montowane na fundamencie, 6m z wysięgnikiem 1/1m (46szt.) i z wysięgnikiem 1/1/1 (1 szt.). Przy drodze wojewódzkiej słupy 7m z wysięgnikiem 1/1/1m (2 szt.). Oprawy LED o następujących parametrach: moc 42W, strumień świetlny oprawy ok.4300lm - (49szt.), moc 58W strumień świetlny oprawy ok.6400lm (2szt.). W słupach zastosowane będzie izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalowane będą przewody YDY 3x1,5mm/750V. Zakres robót: - linia kablowa oświetleniowa - wykopy rowu kablowego - przepych pod drogą - posadowienie słupów oświetleniowych - montaż opraw z podnośnika montażowego - ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonane będzie zgodnie z warunkami nr P/15/045113 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Z wykonania wyłącza się wykonanie 5 szt. lamp i opraw pokazane na załączniku nr 10 Projekt budowlany – załącznik nr 12. Przedmiar robót – załącznik nr 13 Projekt budowlany podzielony jest na 3 etapy, natomiast przedmiot zamówienia obejmuje tylko nadzór nad budową - etap I - mapa poglądowa – załącznik nr 11 Przewidywany czas trwania robót budowlanych – od czerwca 2017 r. do 11.08.2017 r. 3.2.3 KOD CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 3.2.4 Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 ze zm.), nie polegają na wykonaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i samie te zadania realizują.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT4390.24
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Instalacje Elektryczne Zygmunt Plich,  zplich@interia.pl,  ul. Własna 5,  75-377,  Koszalin,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4300,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4300,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4500,00
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

                                                                        Wójt

                                                                         /-/

                                                                  Ewa Korczak

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-07-12 14:57:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-07-12 15:05:40)

 
 
liczba odwiedzin: 3969051

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X