☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Adaptacja pomieszczenia biura na poddaszu remizy strażackiej w Świeszynie na kuchnię.

RIG.271.105.2017                                                        Świeszyno, dnia  05.07.2017r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1.  Zamawiający  Gmina Świeszyno, Świeszyno 71,  76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

 

„Adaptację pomieszczenia biura na poddaszu remizy strażackiej
w Świeszynie na kuchnię.”

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Nazwa zamówieniu:

„Adaptacja pomieszczenia biura na poddaszu remizy strażackiej
w Świeszynie na kuchnię.”

2.2. Miejsce realizacji:

Świeszyno, działka nr 352/8 obręb Świeszyno,

2.3.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych polegających na zmianie funkcji pomieszczenia biura na poddaszu na kuchnię.

Remont obejmować będzie:

- wykonanie przyłącza do kuchni gazowej,

- wykonanie przyłącza do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,

- wykonanie przyłącza c.w.u. wraz z montażem bojlera na poddaszu,

- wykonanie instalacji elektrycznej do bojlera , gniazda 3-fazowego 32A i przeniesienie gniazdek elektrycznych,

- wykonanie wentylacji kuchni,

- wykonanie okładziny ściennej z glazury,

- montaż mebli oraz urządzeń kuchennych, wykonanie zabudowy szafy zgodnie załącznikiem nr 4 niniejszego zapytania ofertowego,

- wymiana pieca gazowego,

- demontaż osprzętu i montaż drzwi w pomieszczeniu bufetu.

2.4.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, w skład którego wchodzi:

 • projekt budowlano - wykonawczy,
 • przedmiar robót ,
 • STWiORB

oraz w załączniku nr 4 w którym opisano szczegółowo wyposażenie.

2.5.   Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych
w dokumentacji projektowych załączonych do niniejszego postępowania.

 

 

UWAGA:

Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla ww. robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. Jakiekolwiek nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projektach Budowlanych powinny być uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako określenie marki zastosowanej w projekcie.

Każdy zapis, w którym podana jest konkretna marka należy traktować jako wymóg zastosowania urządzenia zaprojektowanego lub równoważnego zaprojektowanemu, tzn. spełniającego co najmniej podane parametry techniczne i jakościowe (opisane w specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym).

Dopuszcza się inne urządzenia niż przedstawione w specyfikacji lub projekcie pod warunkiem przedstawienia na etapie oferty szczegółowego wykazu proponowanych urządzeń wraz z ich parametrami. Ponadto przedstawione w ofercie urządzenia muszą wykazać się parametrami i jakością co najmniej takimi samymi lub lepszymi jak przedstawione w specyfikacji oraz na etapie wykonawstwa musza uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

W takim wypadku  Wykonawca musi  przedłożyć   odpowiednio:  dokumenty   opisujące parametry techniczne (karty katalogowe), wymagane prawem certyfikaty, inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz sporządzić tabelę równoważności (pod rygorem odrzucenia oferty). Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu  określonego  przez  Zamawiającego   spoczywa   na składającym  ofertę.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w Specyfikacjach Technicznych powinny być traktowane jako: ,,Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w którym są dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa polskiego.

2.6. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna.

2.7. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wypełnić wykaz części powierzonych podwykonawcy – w formularzu ofertowym.

2.8. Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie
z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami i decyzjami, wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót i sztuką budowlaną,  a także podpisaną umową.

2.9. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy zobowiązany będzie do przedłożenia zestawienia rzeczowo – finansowego wyposażenia kuchni.

 1. Odpowiedzialność za jakość wykonania robót wchodzących w skład zadania oraz za bezpieczeństwo osób wykonujących przedmiot zamówienia w całości ponosi Wykonawca.
 1. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2017r.

 1. Okres gwarancji  min. 36 m-cy
 1. Miejsce i termin złożenia oferty

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie:

Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

 • pocztą na adres:

Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno,

Termin składania ofert upływa w dniu 12 lipca 2017 r. godz. 12:00.

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczna lub telefonicznie..

 1. Opis sposobu obliczenia ceny.

7.1.     Ceny ofertowe należy podać w ZŁOTYCH POLSKICH.

7.2.     Stawki cenowe muszą uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia tj. między innymi:

 • koszty związane z dojazdem na miejsce robót i powrót do bazy
 • koszty wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych,
 • naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu zamówienia innych robót, placów lub urządzeń istniejących w terenie,
 •  koszty niezbędnego oznakowania i zabezpieczenia.

7.3.     Cena ofertowa jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją  zamówienia i w rozumieniu art.632KC jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji zadania.

7.4.     Wynagrodzenie będzie rozliczone, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu prac zgodnie z przedmiotem zamówienia. .

7.5.     Faktura VAT zostanie wystawiona z 21 dniowym terminem płatności.

UWAGA

Przedmiar udostępniony przez Zamawiającego stanowi materiał wyłącznie poglądowy i pomocniczy. Wykonawca na własne ryzyko może go wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w przedmiarach robót np. zaniżone ilości lub brak jakiegoś elementu nie będą podstawą  do  żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia. Dokumentem priorytetowym jest projekt budowlany.

Niedoszacowanie, pominięcie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, które jako ryczałtowe nie może ulegać zmianom.

 1. Warunki płatności;

Płatność dokonywana będzie za wykonane zlecenie, na podstawie protokołu odbioru i wystawionej faktury .

Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury .

 1. Osoby do kontaktu

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe są:

    Ewa Jacewicz - tel. 94 316 01 47

    Wioletta Ryndziewicz – tel. 94 316 01 53

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. OFERTA:
  2. Można złożyć tylko jedną ofertę cenową.
  3. Oferta wraz z załącznikami winna zawierać treść taką jak w Formularzu ofertowym niniejszego zapytania ofertowego, napisaną w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
  4. Całość usługi objętej zamówieniem musi być wykonywana zgodnie
   z obowiązującymi przepisami prawa oraz powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
  5. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno- prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.
  6. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
  7. Przy wyborze oferty Zleceniodawca będzie się kierował kryterium:
   Cena (brutto) – 100 %,
  8. Termin związania ofertą – 30 dni.
  9. Wykaz obowiązków Wykonawcy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
  10. Do oferty należy załączyć:
 1. Formularz Ofertowy - załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2.

 

                                                                                                                    Wójt
                                                                                                                      /-/
                                                                                                                Ewa Korczak

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej wraz z załącznikami nr 1, 2, 5

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 3

Zestawienie mebli i wyposażenia - załącznik nr 4

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-07-05 13:39:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-07-05 13:50:56)

 
 
liczba odwiedzin: 3789826

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X