☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Piątek 25.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie.

Ogłoszenie nr 102124 - 2017 z dnia 2017-06-29 r.

Świeszyno: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie”.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 505381-N-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 81965-2017, 85602-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno, krajowy numer identyfikacyjny 330920707, ul. Świeszyno  71, 76-024   Świeszyno, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491, e-mail e.jacewicz@swieszyno.pl
Adres strony internetowej (URL): ug.swieszyno.ibip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie”.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RIG.271.75.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.2.1 Zakres zamówienia: 1) sporządzenie projektu w wersji elektronicznej (pdf.) oraz mapy i rysunki dodatkowo w wersji dwg.; 2) wykonanie w terminie do 7 dni od podpisania umowy koncepcji przygotowanej na podstawie załączanej koncepcji programowo – przestrzennej nowej sali gimnastycznej wraz z budową łącznika – ZAŁACZNIK NR 10 do SIWZ ; 3) sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego sali gimnastycznej wraz z budową łącznika przy Gimnazjum w Świeszynie, działka nr 197/3 obręb 0071 Świeszyno, wszelkich przyłączy zewnętrznych i wewnętrznych w tym m.in. instalację wod - kan, elektryczną, c.o. i c.w.u. wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. 4) instalacja fotowoltaiczna: projekt ma zawierać rozwiązania techniczne w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku sali gimnastycznej, powiązanej z instalacją elektryczną przyłączoną do sieci ENERGA-OPERATOR S.A., a w szczególności: montaż i połączenie modułów fotowoltaicznych na dachu budynku, montaż i podłączenie inwerterów sieciowych w budynku, połączenie z instalacją wewnętrzną oraz siecią ENERGA-OPERATOR S.A., ochrona przeciwporażeniowa oraz przeciwprzepięciowa. Projekt musi być zgodny z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej; Projektowana instalacja wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej w celu zaspokojenia potrzeb własnych obiektu; UWAGA: Zamawiający wymaga, aby projekt sali gimnastycznej wraz z budową łącznika przy Gimnazjum im. 27 WPDAK w Świeszynie był wykonany na podstawie załączonej koncepcji programowo – przestrzennej nowej Sali gimnastycznej wraz z budową łącznika przy Gimnazjum im. 27 WPDAK w Świeszynie, dz. nr 197/3 obręb 0071 Świeszyno (załącznik nr 10 do SIWZ) wraz z dodaniem zaplecza kuchennego. 5) projekt winien przewidywać również wyposażenie sali i łącznika w podstawowy sprzęt w celu właściwego funkcjonowania całego obiektu Przewidziany sprzęt, wyposażenie wino znajdować się w kosztorysie inwestorskim, 6) przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z terenem i opracować koncepcję zagospodarowania terenu. 7) projekt winien uwzględnić w projekcie rozwiązania zapewniające późniejszą ekonomiczną eksploatację obiektu przy zachowaniu optymalnych kosztów budowy; 8) zabrania się używania nazw własnych urządzeń i materiałów w dokumentacji projektowej – należy je opisać przy pomocy parametrów techniczno-użytkowych. Na przedmiotowym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca zobowiązany jest także złożyć do zaakceptowania proponowane wyposażenie sali na 30 dni przed terminem wykonania przedmiotu umowy. W celu rozpoznania i udokumentowania warunków gruntowo – wodnych dla projektu posadowienia Sali Wykonawca winien opracować opinię geotechniczną. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej dokonanie przedmiotowej rozbudowy i dobudowy w zakresie formalno-prawnym oraz techniczno-realizacyjnym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV: 71248000-8,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT121951.22
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Mariusz Kłosowski Pracownia Usług Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo ,  mk-pracownia@wp.pl,  ul. Gdańska 54,  89-600,  Chojnice,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 118080,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 118080,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 119703,60
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

                                                                                                                 Wójt

                                                                                                                   /-/

                                                                                                             Ewa Korczak


 
 
liczba odwiedzin: 3677586

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X